ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ

 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τμήμα Ανθρ. Δυναμικού, Διοικητικής Μέριμνας

& Τ.Π.Ε.

Πληροφορίες : Πρόεδρος Δ.Σ

Ταχ. Δ/νση : οδός Παπά Χαρ. Γραικούση

Αίθουσα Γερ. & Αθηνάς Τζουγανάτου

(1ος όροφος) ,

Ληξούρι 28200

ΤΗΛ: 2671094288

 

Ληξούρι:  30-11-2020

Αριθ. Πρωτ: 10994

 

 

                  

  ΠΡΟΣ:

       Τακτικά μέλη του Δημοτικού    

       Συμβουλίου Δήμου Ληξουρίου  

 

       Δήμαρχο Ληξουρίου

       κ. Γεώργιο Κατσιβέλη

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

 

 

 

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 32η τακτική συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020

(Α΄76) και ειδικότερα για το χρονικό διάστημα από 7/11/2020 έως 30/11/2020, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6/11/2020(Β΄4899) την 4η  Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00  προκειμένου να συζητηθούν  το παρακάτω  θέμα:

 

«Λήψη απόφασης για αποχώρηση Δήμου Ληξουρίου από τα Ν.Π.Δ.Δ. και τις Επιχειρήσεις πρώην Δήμου Κεφαλλονιάς »

Εισηγητής: κ. Δήμαρχος

 

 

 

 

 

Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ  ΚΑΜΙΝΑΡΗ