Δήμος Ληξουρίου-Επείγον: Κλειστό Πέμπτη & Παρασκευή το Γενικό Λύκειο λόγω ανάγκης απολύμανσης (απόφαση)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ληξούρι , 21-4- 2021

Νομός Κεφαλληνίας

Δήμος Ληξουρίου

Γραφείο Δημάρχου

Ταχ. Δ/νση: Παπά Χαρ. Γραικούση

T.Κ : 28200 Ληξούρι

Τηλ: 2671360964

Φαξ: 2671360917

e-mail: dimο[email protected]

 Α    Π    Ο    Φ    Α    Σ    Η

ΘΕΜΑ  : «Αναστολή λειτουργίας

Γενικού Λυκείου Ληξουρίου».

 

Ο     Δήμαρχος   Ληξουρίου

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59   και 94 παρ. 4, εδαφ. 27 του Ν.3852/2010 (ΥΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  –  Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  2. Tην άμεση ανάγκη απολύμανσης των χώρων του Γενικού Λυκείου Ληξουρίου

 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ο  Υ  Μ Ε

Την αναστολή λειτουργίας και τη διακοπή μαθημάτων από Πέμπτη 22-4-2021  μέχρι και την Παρασκευή 23-4-2021  στο Γενικό Λύκειο Ληξουρίου λόγω ανάγκης απολύμανσης.

Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί στη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Κεφαλληνίας και στο Δ/ντή της σχολικής μονάδας.

Ο  Δήμαρχος  Ληξουρίου

Γεώργιος  Κατσιβέλης

 

 Κοιν:

-Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλληνιάς και Ιθάκης

– Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης

-Δ/ντή Γενικού ΛυκείουΛηξουρίου