Δήμος Ληξουρίου: Κλείνουν Δευτέρα & Τρίτη & οι παιδικοί σταθμοί (απόφαση)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Ληξούρι , 14-2- 2021

Νομός Κεφαλληνίας

Δήμος Ληξουρίου

Γραφείο Δημάρχου

Ταχ. Δ/νση: Παπά Χαρ. Γραικούση

T.Κ : 28200 Ληξούρι

Τηλ: 2671360964

e-mail: dimο[email protected]

 Α    Π    Ο    Φ    Α    Σ    Η

ΘΕΜΑ  : «Αναστολή λειτουργίας  Δημόσιου και Ιδιωτικού Παιδικού Σταθμού Δήμου Ληξουρίου».

Ο     Δήμαρχος   Ληξουρίου

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59   και 94 παρ. 4, εδαφ. 27 του Ν.3852/2010 (ΥΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  –  Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  2. Tην αριθ. 11301/2885/14-2-2021 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλληνίας και Ιθάκης περί αναστολής λειτουργίας και διακοπής μαθημάτων όλων των σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Κεφ/νίας και Ιθάκης την Δευτέρα 15-2-2021 και την Τρίτη 16-2-2021 λόγω της επέλευσης της κακοκαιρίας “Μήδεια” και της επαγόμενης δυσκολίας λειτουργίας των σχολικών μονάδων και μετακίνησης των μαθητών, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων και ιδίως των χαμηλών θερμοκρασιών που θα επικρατήσουν.

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ο  Υ  Μ Ε

Την αναστολή λειτουργίας και τη διακοπή μαθημάτων του Δημόσιου Παιδικού Σταθμού με την επωνυμία «ΣΤΕΛΛΑ ΚΟΥΡΟΥΚΛΗ» και του Ιδιωτικού Παιδικού Σταθμού με την επωνυμία «ΚΑΡΑΒΑΚΙ»  από Δευτέρα 15-2-2021  μέχρι και την Τρίτη 16-2-2021  λόγω της επέλευση της κακοκαιρίας “Μήδεια” και της επαγόμενης δυσκολίας λειτουργίας των σχολικών μονάδων και μετακίνησης των μαθητών, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων και ιδίως των χαμηλών θερμοκρασιών που θα επικρατήσουν.

Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί στη Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Κεφαλληνίας και

στους Δ/ντές των σχολικών μονάδων.

Ο  Δήμαρχος  Ληξουρίου

Γεώργιος  Κατσιβέλης

 

 Κοι ν:

-Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλληνιάς και Ιθάκης

– Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης

-Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Δήμου Ληξουρίου «ΣΤΕΛΛΑ ΚΟΥΡΟΥΚΛΗ»

-Δ/ντρια Ιδιωτικού Παιδικού Σταθμού «ΚΑΡΑΒΑΚΙ»