ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΣΑΜΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 

(ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ)

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 12ης  δημόσιας συνεδρίασης  της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Σάμης  της  1ης Ιουνίου 2020.

Αριθ. Απόφασης 58/2020

Περίληψη:«Καθορισµός τελών αγκυροβολίου Αγιας Ευφημίας»..

Στη Σάμη σήμερα την 1η Ιουνίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Σάμης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Σάμης ύστερα από την αριθ. Πρωτ. 2919/28-05-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα έξι  ( 6)  και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ

1)Γεράσιμος Μονιάς-Νέτης (Πρόεδρος)                   Γεράσιμος Ραυτόπουλος

2) Νικόλαος Ρασσιάς

3) Αμαλία Αλυσανδράτου    (αναπληρωματικό μέλος)

4) Παναγής Κοκκόλης

5) Γεράσιμος Ποδαράς

6) Σπυρίδων Σπαθής

Ο Πρόεδρος  στη συνέχεια είπε οτι ενόψει της τουριστικής περιόδου που θα αρχίσει να λειτουργεί το Τουριστικό Αγκυροβόλιο  στην Αγία Ευφηµία, το οποίο διαχειρίζεται ο ∆ήµος Σάμης θα πρέπει η Οικονομική Επιτροπή να καθορίσει τα τέλη για τον ελλιμενισμό των σκαφών προκειμένου να προωθηθούν για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο .

Προτείνεται το εξής τιµολόγιο :

1.   Σκάφη αναψυχής – Θαλαμηγοί  ιδιωτικής χρήσης.

(Με ή χωρίς χώρους ενδιαίτησης)

 

ΤΕΛΗ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥΤΕΛΗ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ
ΗΜΕΡΑ €/µέτροΗΜΕΡΑ €/µέτρο
1,000,50

 

  1. Σκάφη επαγγελµατικά µε χώρους ενδιαίτησης σε (GROUP)

 

ΤΕΛΗ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥΤΕΛΗ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ
ΗΜΕΡΑ €/µέτροΗΜΕΡΑ €/µέτρο
0,600,30

 

  1. Σκάφη επαγγελµατικά χωρίς χώρους ενδιαίτησης

 

ΤΕΛΗ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥΤΕΛΗ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ
ΗΜΕΡΑ €/µέτροΗΜΕΡΑ €/µέτρο
0,30

 

  1. Σκάφη που δεν περιλαμβάνονται στις παραπάνω κατηγορίες

Α) Επαγγελµατικά αλιευτικά σκάφη-ερασιτεχνικές Βάρκες που παραµένουν όλο το χρόνο στο Τουριστικό Αγκυροβόλιο …………………… 0,10 €/µέτρο και  ανά ηµέρα.

Β) Φορτηγά Πλοία………………………….. 2,00 €/µέτρο και ανά ηµέρα.

 

(Στις ως άνω τιµές δεν περιλαµβάνεται ο Φ.Π.Α ο οποίος επιβαρύνει τους χρήστες του Αγκυροβολίου).

 

  • Εφόσον τα σκάφη είναι πλαγιοδετηµένα, κατόπιν επιθυμίας των ιδιοκτητών ή πλοιάρχων µε απαραίτητη προϋπόθεση την σύμφωνη γνώμη του γραφείου κινήσεως του τουριστικού Αγκυροβολίου, τα τέλη ελλιµενισµού προσαυξάνονται κατά 80% .
  • Επιπλέον επιβάρυνση για τα catamaran 30% των τελών.
  • Εκπτώσεις : Μηνιαία 10 %

6µηνιαία 30%

Ετήσια 50%

 

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΛΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ: 4,00 € ελάχιστη κατανάλωση ρεύµατος την

ηµέρα.

ΠΑΡΟΧΗ Υ∆ΑΤΟΣ:           5,00 € ελάχιστη κατανάλωση νερού.

10,00 € το m3  το παρεχόµενο ύδωρ για ποσότητα άνω του

                1m3  προς τα ελλιµενισµένα σκάφη.

(Στις  ανωτέρω τιμές  συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ.)

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

  • Τα τέλη ελλιµενισµού προκαταβάλλονται.

 

  • Η πληρωµή των τελών ελλιμενισμού και των λοιπών παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνεται σε ευρώ υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό σύστημα πληρωμή (POS)  και σε ειδικές περιπτώσεις λόγω αδυναμίας χρήσης ηλεκτρονικού συστήματος, τοις μετρητοίς,  πληρωτέα την ίδια ηµέρα.

 

  • Τα τέλη ελλιμενισμού καταβάλλονται στο ειδικά διαμορφωμένο κιόσκι και στον αρμόδιο Δημοτικό Υπάλληλο, καθημερινά και κατά τις πρωινές ώρες από  9:00 έως 11:00.

 

  • Τα προκαταβληθέντα τέλη ελλιµενισµού δεν επιστρέφονται, ούτε εάν το σκάφος αναχωρήσει από το Τουριστικό Αγκυροβόλιο νωρίτερα του συµφωνηθέντος χρόνου ελλιµενισµού.

Ακολουθεί συζήτηση, ερωτήσεις και τοποθετήσεις των μελών και η Οικονομική Επιτροπή

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

εγκρίνει την εισήγηση καθορισμού τελών αγκυροβολίου Αγίας Ευφημίας όπως αναλυτικά αναφέρονται παραπάνω  και εισηγείται την έγκριση τους από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 58/2020.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                    Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

 

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΟΝΙΑΣ-ΝΕΤΗΣ

Προηγούμενο άρθροΚορονοϊός: 4 νέα κρούσματα στην Ελλάδα – Κανένας θάνατος το τελευταίο 24ωρο
Επόμενο άρθροΣάλος για τη φωτογραφία μητέρας δύο παιδιών σε ροζ ιστοσελίδα! Το σοκ, ο θυμός και οι αποφάσεις της