Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ η απόφαση του Δημάρχου Σάμης Μάκη Μονιά κια έχει ως εξής:

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A98%CE%9E%CE%A946%CE%9C%CE%933%CE%99-%CE%9E54?inline=true