ΘΕΜΑ: Σύσταση και Κανονισμός  Λειτουργίας  Επιτροπής  Παρακολούθησης  Προστασίας  και  Ελέγχου Δημοτικών και Κοινόχρηστων χώρων Δ. Σάμης

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος Σάμης

Για την εύρυθμη λειτουργία των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου μας πρέπει το Δ.Σ. να αποφασίσει την σύσταση της αναφερόμενης στο θέμα επιτροπής αποτελούμενης από υπαλλήλους και να εγκρίνει τον κανονισμό λειτουργίας αυτής.

Ένα μεγάλο θέμα που δημιουργήθηκε κατά τη διάλυση της Δημοτικής Αστυνομίας απ΄πο το έτος 2013 αντιμετωπίστηκε εν μέρει με την Κ.Υ.Α με τίτλο «Παράλληλη άσκηση αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυνομίας από την Ελληνική Αστυνομία».  Μία σειρά από αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας, σύμφωνα με νομοθετήματα που εξεδόθησαν μετά την κατάργηση των θέσεων του κλάδου της Δημοτικής Αστυνομίας στους Δήμους, αφορούσαν και τη δυνατότητα δημοτικοί υπάλληλοι να ασκούν τέτοιου είδους αρμοδιότητες.

Γι’ αυτόν το λόγο λοιπόν, καλούμαστε σήμερα να συγκροτήσουμε μία επιτροπή που θα την ονομάσουμε «Επιτροπή Παρακολούθησης  Προστασίας  και  Ελέγχου Δημοτικών και Κοινόχρηστων χώρων» της οποίας η σύσταση, οι αρμοδιότητες και ο σκοπός της προκύπτουν από αυτά τα διατάγματα. Η συγκεκριμένη επιτροπή θα απαρτίζεται από τρία τακτικά μέλη τα οποία θα ορίζονται με απόφαση του Δημάρχου. Στην ουσία, η λειτουργία αυτής της επιτροπής αφορά τους ελέγχους στα τραπεζοκαθίσματα στους παραχωρούμενους κοινόχρηστους χώρους καθώς και σε κάθε άλλο κοινόχρηστο χώρο του Δήμου. Η ως άνω επιτροπή λόγω της φύσης του αντικειμένου της, πρέπει να λειτουργεί, πέραν του ωραρίου της, μέσα στο Σαββατοκύριακο ή ακόμα και μη εργάσιμες ημέρες και ώρες της εβδομάδας. Την επιτροπή αυτή θα μπορεί, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, να συνδράμει η Ελληνική Αστυνομία ή και το Λιμενικό Σώμα.

Έχοντας λοιπόν υπόψη :

  1. Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 13 του Νόμου 1080/1980 (ΦΕΚ 246/80 τεύχος Α’) «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της περί των προσόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Νομοθεσίας και άλλων τινών συναφών διατάξεων», σχετικά την παραχώρηση των κοινόχρηστων χώρων και τον έλεγχο αυτών, σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 «αρμοδιότητες Δημάρχου», του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ

87/07.06.2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ιδίου ως άνω Νόμου
  2. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 81 «Κατάργηση θέσεων κλάδου Δημοτικής Αστυνομίας» του Νόμου 4172/2013, (ΦΕΚ 167/23.07.2013 τεύχος Α’) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις», από τις οποίες προβλέπεται ότι οι αρμοδιότητες που είχαν ανατεθεί στη Δημοτική Αστυνομία με διατάξεις νόμων ή κανονιστικών πράξεων, σύμφωνα με τα εδάφια 1 και 2 της παραπάνω παραγράφου, ασκούνται από 23-9-2013 από την Ελληνική Αστυνομία, χωρίς να θίγονται τα έσοδα των Δήμων που συνδέονται με τις αρμοδιότητες αυτές και θα συνεχίζουν να βεβαιώνονται και να εισπράττονται με τις διατάξεις περί είσπραξης των εσόδων
  3. Τις διατάξεις του εδαφίου 3 της ίδιας ως άνω παραγράφου, στο οποίο προβλέπεται ότι «με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μπορεί να καθορίζεται η παράλληλη άσκηση μιας ή περισσοτέρων αρμοδιοτήτων από υπαλλήλους του Δήμου, κατόπιν ορισμού αυτών με απόφαση του Δημάρχου. Με την ίδια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δύναται να καθορίζεται επίσης ο αριθμός των αναγκαίων υπαλλήλων, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναφορικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών
  4. Την Κ.Υ.Α. με αριθμό οικ.34280/28.08.2013 (ΦΕΚ 2137/29.08.2013 τεύχος Β’)

«Παράλληλη άσκηση αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυνομίας από την Ελληνική

Αστυνομία».

  1. Την επιτακτική ανάγκη ελέγχου της χρήσης όλων των κοινόχρηστων χώρων (κοινόχρηστοι χώροι Δήμου, χώροι εντός αιγιαλού και παραλίας),

 

εισηγούμαι:

 

  1. Τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής Παρακολούθησης Προστασίας και Ελέγχου Δημοτικών και Κοινόχρηστων χώρων
  2. Την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της επιτροπής αυτής, όπως παρακάτω:

 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΥΣΤΑΣΗ -ΣΚΟΠΟΣ

Συνιστάται κατά τις διατάξεις του άρθρου 81 παρ. 4 του νόμου 4172/13
επιτροπή ελέγχων από υπαλλήλους του Δήμου για την εκ παραλλήλου με την ΕΛ.ΑΣ
άσκηση μιας ή περισσοτέρων αρμοδιοτήτων που είχαν ανατεθεί στη Δημοτική
Αστυνομία με διατάξεις νόμων ή κανονιστικών πράξεων αλλά και εν γένει για την
προστασία και τον έλεγχο των δημοτικών και κοινοχρήστων χώρων του Δήμου
Σάμης.

 

ΑΡΘΡΟ 2ο

 ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

α) η επιτροπή απαρτίζεται από 3 τακτικά μέλη τα οποία θα ορίζει με απόφασή του ο Δήμαρχος.

β) με την ίδια απόφαση ορίζεται ο πρόεδρος της επιτροπής.

 

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΘΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η θητεία της επιτροπής αρχίζει από την ημερομηνία έγκρισης της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου από τον ελεγκτή νομιμότητας και λήγει με τη λήξη της θητείας της Δημοτικής περιόδου.

Οι νέες Δημοτικές αρχές, μπορούν να ανανεώνουν τη θητεία της με τον ορισμό των ίδιων ή νέων μελών.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τα μέλη της επιτροπής είναι εφοδιασμένα με ειδική ταυτότητα ή άλλο επίσημο  έγγραφο  του  Δήμου,  υπογεγραμμένο  από  τον  Δήμαρχο,  το  οποίο  θα επιδεικνύεται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους.

Οι  έξοδοι  της  επιτροπής  για  τη  διενέργεια  ελέγχων,  γίνονται  όλες  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με πρωτοβουλία και ευθύνη του επικεφαλής αλλά και εκτός ωραρίου οποτεδήποτε κριθεί τούτο απαραίτητο.

Ο Διευθυντής των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου θα παραδίδει στον επικεφαλή, όλα τα σχετικά με τις ελεγκτικές αρμοδιότητες της επιτροπής έντυπα, θεωρημένα από τον Αντιδήμαρχο των Οικονομικών.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η επιτροπή με εντολή του Αντιδημάρχου επί των Οικονομικών, θα μπορεί να διενεργεί ελέγχους πέραν του ωραρίου των εργάσιμων ημερών καθώς και κατά τις μη εργάσιμες ημέρες.

Την επιτροπή σε σοβαρές περιπτώσεις, συνδράμει στο έργο της η ΕΛ.ΑΣ. ή το Λιμενικό Σώμα ύστερα από πρόσκληση του επικεφαλής.

Για τις υπερωρίες και νυκτερινά των μελών της επιτροπής, θα εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις.

Αναφορικά  με  τα  αποτελέσματα  των  ελέγχων,  την  επεξεργασία  και  τη διαφύλαξη των στοιχείων, θα ακολουθείται η ίδια διαδικασία που ίσχυε για τη Δημοτική Αστυνομία.

 

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1) Ελέγχει την τήρηση των όρων που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, στις κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδει η δημοτική αρχή για τη χρήση των αλσών, των πλατειών, των πεζόδρομων και των λοιπών κοινοχρήστων χώρων.

2) Ελέγχει την τήρηση των όρων που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, στις κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδει η δημοτική αρχή για τη χρήση των αιγιαλών και των παραλιών εφόσον αυτά έχουν παραχωρηθεί από το Ελληνικό Δημόσιο στους Ο.Τ.Α μετά την έκδοση σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

3) Ελέγχει την τήρηση των όρων που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, στις
κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδει η δημοτική αρχή για τη χρήση και λειτουργία
των   εμποροπανηγύρεων   και   γενικά   των   υπαίθριων δραστηριοτήτων.

4) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων, που αφορούν στην υπαίθρια διαφήμιση, καθώς και   τον   έλεγχο   της   τήρησης   ειδικότερων   προδιαγραφών   κατασκευής   και προϋποθέσεων   τοποθέτησης   διαφημιστικών   πλαισίων,   που   έχουν   τεθεί με κανονιστικές αποφάσεις, από τη δημοτική αρχή.

5) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν την άδεια που εκδίδει ο Δήμος για κατάληψη κοινόχρηστων χώρων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, περίπτερα, επιχειρήσεις και οικοδομές, συντάσσει τις σχετικές εκθέσεις ελέγχου και τις διαβιβάζει στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και σε τυχόν άλλες αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για τις δικές τους περαιτέρω ενέργειες.

6) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων, που αφορούν στην κυκλοφορία των πεζών και τη στάθμευση των οχημάτων, στην επιβολή των διοικητικών μέτρων του άρθρου 103 του ν. 2696/1999 όπως ισχύει, για την παράνομη στάθμευση οχημάτων, καθώς και την εφαρμογή των διατάξεων, που αναφέρονται στην κυκλοφορία τροχοφόρων στους πεζόδρομους, πλατείες, πεζοδρόμια και γενικά σε χώρους που δεν προορίζονται για τέτοια χρήση και στην εκπομπή θορύβων από αυτά.

Οι αρμοδιότητες αυτές ασκούνται, παράλληλα και κατά περίπτωση και από την
ΕΛ.ΑΣ.. Όταν κατά την άσκησή τους επιλαμβάνονται η επιτροπή ελέγχων και η
Ελληνική Αστυνομία ταυτόχρονα, τον συντονισμό έχει η Ελληνική Αστυνομία, κατά
περίπτωση.

7) Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν στη λειτουργία καταστημάτων,
επιχειρήσεων, θεάτρων, κινηματογράφων, ψυχαγωγικών και λοιπών δραστηριοτήτων για τις οποίες αρμόδιος για τη χορήγηση, ανάκληση και αφαίρεση αδειών ίδρυσης, εγκατάστασης, λειτουργίας και ασκήσεως τους είναι ο οικείος Δήμος εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες έχουν ορισθεί άλλες αρχές αρμόδιες για το σχετικό έλεγχο.

8) Ελέγχει την εφαρμογή των μέτρων που λαμβάνονται από τη δημοτική αρχή για
δραστηριότητες και καταστάσεις που εγκυμονούν κινδύνους για τη ζωή και την
περιουσία των κατοίκων και ειδικότερα από τις επικίνδυνες οικοδομές καθώς και την εφαρμογή των κανονιστικών πράξεων που τίθενται από αυτές για την προστασία της υγείας των κατοίκων από τις οχλούσες δραστηριότητες που αναφέρονται σε αυτές.

9) Διενεργεί αυτοψίες, συντάσσει εκθέσεις αυτοψίας και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έκδοση Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις δηλαδή η αυθαίρετη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Σε περίπτωση επανασύστασης της Δημοτικής Αστυνομίας με αρμοδιότητες αντίστοιχες με τις προβλεπόμενες στον παρόντα κανονισμό ο έλεγχος θα ασκείται κατά προτεραιότητα από τη Δημοτική Αστυνομία.

Ζητήματα που δεν προβλέφθηκαν στον παρόντα κανονισμό, θα ρυθμίζονται με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Προηγούμενο άρθροΣτανίτσας: Το 1,5 εκατ. ευρώ ανήκει στην Ιθάκη και θα έρθει στην Ιθάκη-Οι 5 προτεραιότητες-Δεν ρωτηθήκαμε για κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου
Επόμενο άρθρο“ΤΡΑΠΕΖΑΚΙΑ στην παραλιακή? Όχι ρε παιδιά!”