Με απόφαση του που αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ο Δήμαρχος Σάμης Μάκης Μονιας ορίζει τους Αντιδημάρχους του νεου Δήμου Σάμης:

I. Ορίζουμε τους Αντιδημάρχους του Δήμου Σάμης, με θητεία από την ισχύ της παρούσης και μέχρι 31/8/2021, πλην του Αντιδημάρχου Αντωνίου Καλλιβωκά που η θητεία του άρχεται από 10/10/2019, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου (2019-2023), μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες του, ως ακολούθως:

 Τον κ. Γεράσιμο Ποδαρά του Ευαγγέλου ως Αντιδήμαρχο, μεταβιβάζοντας:  τις κατά τόπον αρμοδιότητες που αφορούν στη Δημοτική Ενότητα Ερίσου, όπως αυτές περιγράφονται στις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 4 εδάφ. α, β, γ, δ, ε, στ του Ν. 3852/2010.

 τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες : της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Δόμησης όπως περιγράφονται στο άρθρο 8 του ΟΕΥ του Δήμου, πλην των αρμοδιοτήτων της Πολιτικής Προστασίας, Αντιμετώπισης και Αποκατάστασης, του Τμήματος Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πρασίνου, Συντήρησης Εγκαταστάσεων, Διαχείρισης Οχημάτων και Συνεργείων.

 τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εµπορικών δραστηριοτήτων της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, όπως περιγράφονται στο άρθρο 7 (παρ. 79-88) του ΟΕΥ του Δήµου.

 την κατά τόπον αναπλήρωσή του Δημάρχου στην τέλεση πολιτικών γάμων στην Δημοτική Ενότητα Ερίσου, όταν κωλύεται ή απουσιάζει.

Ο ορισμένος αντιδήμαρχος υπογράφει κάθε είδους έγγραφα, σχετικά με τις ανωτέρω μεταβιβασθείσες αρμοδιότητες, πλην χρηματικών ενταλμάτων.

 Την κ. Αμαλία Αλυσανδράτου του Μενέλαου ως Αντιδήμαρχο, μεταβιβάζοντας:  τις κατά τόπον αρμοδιότητες που αφορούν στη Δημοτική Ενότητα Πυλάρου, όπως αυτές περιγράφονται στις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 4 εδάφ. α, β, γ, δ, ε, στ του Ν. 3852/2010.

 την καθ’ ύλην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 7 παρ. ε του Ο.Ε.Υ. του Δήμου

 τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες του Γραφείου Δημοτικής Αστικής Κατάστασης όπως περιγράφονται στο άρθρο 7 του ΟΕΥ του Δήμου.

 τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες του Τομέα Φυτικής Παραγωγής, Ζωϊκής Παραγωγής και Γεωργικής Ανάπτυξης και των θεμάτων Αλιείας, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 7 του Ο.Ε.Υ. του Δήμου.

 Την κατά τόπον αναπλήρωσή του Δημάρχου στην τέλεση πολιτικών γάμων στην Δημοτική Ενότητα Πυλάρου, όταν κωλύεται ή απουσιάζει.

H ορισμένη αντιδήμαρχος υπογράφει κάθε είδους έγγραφα, σχετικά με τις ανωτέρω μεταβιβασθείσες αρμοδιότητες, πλην χρηματικών ενταλμάτων.

 Τον κ. Νικόλαο Ρασσιά του Θεοχάρη ως Αντιδήμαρχο, μεταβιβάζοντας:  τις κατά τόπον αρμοδιότητες που αφορούν στη Δηµοτική Ενότητα Σάμης όπως αυτές περιγράφονται στις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 4 εδάφ. α, β, γ, δ ,ε, στ του Ν. 3852/2010.

 την καθ’ ύλην αρμοδιότητα της διαχείρισης των παραλιών του Δήμου.

 τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες: α) της Πολιτικής Προστασίας όπως περιγράφονται στο άρθρο 8 του ΟΕΥ του Δήμου, β) του Τμήματος Αντιμετώπισης και Αποκατάστασης, των Τμημάτων Καθαριότητας Περιβάλλοντος & Πρασίνου και των Τμημάτων Συντήρησης Εγκαταστάσεων, Διαχείρισης Οχημάτων και Συνεργείων, όπως περιγράφονται στο άρθρο 8 του ΟΕΥ του Δήμου.

 Την κατά τόπον αναπλήρωσή του Δημάρχου στην τέλεση πολιτικών γάμων στην Δημοτική Ενότητα Σάμης, όταν κωλύεται ή απουσιάζει.

Ο ορισμένος αντιδήμαρχος υπογράφει κάθε είδους έγγραφα, σχετικά με τις ανωτέρω μεταβιβασθείσες αρμοδιότητες, πλην χρηματικών ενταλμάτων.

 Τον κ. Αντώνιο Καλλιβωκά του Γερασίμου ως Αντιδήμαρχο, μεταβιβάζοντας:

 τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες: α) Παιδείας όπως περιγράφονται στο άρθρο 6 του ΟΕΥ του Δήμου. β) Τουριστικού Προγραμματισμού και Προβολής του Αυτοτελούς Τμήματος Τουριστικής Ανάπτυξης όπως περιγράφονται στο άρθρο 6 του ΟΕΥ καθώς και των Διεθνών Σχέσεων του Δήμου για κάθε τουριστική και πολιτισμική διεθνή δράση. γ)του Τομέα Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς δ)των Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης.

Ο ορισμένος αντιδήμαρχος υπογράφει κάθε είδους έγγραφα, σχετικά με τις ανωτέρω μεταβιβασθείσες αρμοδιότητες, πλην χρηματικών ενταλμάτων.

Οι οριζόμενοι Αντιδήμαρχοι δεν υποκαθιστούν τους υπηρεσιακούς παράγοντες που έχουν υποχρέωση και αρμοδιότητα έκδοσης αποφάσεων και εγγράφων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους όπως ορίζονται κάθε φορά από τη νομοθεσία.

ΙΙ. Το Δήμαρχο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος κ. Αντώνιος Καλλιβωκάς και όταν ο δεύτερος απουσιάζει ή κωλύεται, η Αντιδήμαρχος κα Αμαλία Αλυσανδράτου.

ΙΙΙ. Για τον καθορισμό αντιμισθιών ορίζονται τα ακόλουθα:

  • Γεράσιμος Ποδαράς – Αποδοχές της οργανικής του θέσης
  • Αμαλία Αλυσανδράτου -ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑΣ
  • Νικόλαος Ρασσιάς -ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ
  • Αντώνιος Καλλιβωκάς -Αποδοχές της οργανικής του θέσης

Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται στους αποδέκτες, δημοσιεύεται σε δύο (2) ημερήσιες τοπικές εφημερίδες, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου, αναρτάται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στους πίνακες ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων και αποστέλλεται στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου για έλεγχο.

Ο Δήμαρχος Σάμης

Γεράσιμος Μονιάς – Νέττης

Προηγούμενο άρθρο«Βοήθεια στο Σπίτι»: Δέσμευση υΠΕΣ για συνέχιση του προγράμματος-Τι είπε για προκήρυξη
Επόμενο άρθροΦοροδιαφυγή: Νέα “λαυράκια” της ΑΑΔΕ και στο Ιονιο