Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο Δήμαρχος
Έχοντας υπόψη:
1. Την με αρ. 12/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας περί
ανακήρυξης επιτυχόντος συνδυασμού & επιλαχόντων συνδυασμών για το Δήμο
Σάμης κατά τις δημοτικές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 και της 2 Ιουνίου 2019 για
την ανάδειξη δημοτικών αρχών 2019-2023
2. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59, 61, 92 και 93 του Ν. 3852/10 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκέντρωσης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (Α’ 87), αναφορικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου, τον ορισμό
και τις υποχρεώσεις των Αντιδημάρχων, την αντιμισθία των αιρετών και την ειδική
άδεια κατά την διάρκεια της θητείας αυτών, όπως αυτές ισχύουν
3. Τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/2018 τ.Α). Συγκρότηση
– Εκλογή Οικονομικής Επιτροπής
4. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010, μετά την αντικατάστασή του από το
άρθρο 3, παρ. 1 του ν. 4623/2019 (Α΄134)
5. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Σάμης με αρ.165772 (ΦΕΚ 3247/2019 τ.Β΄)
6. Την υπ’αρ. 1/2019 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού των:
α) Ποδαρά Γερασίμου του Ευαγγέλου, ως Αντιδημάρχου Ερίσου και Τεχνικών
Υπηρεσιών
β) Ρασσιά Νικόλαου του Θεοχάρη, ως Αντιδημάρχου Σάμης και Πολιτικής
Προστασίας
7. Την υπ’ αριθμ. 90 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με Α.Π.: 59849/
21.08.2019 με τίτλο “Διαδικασία συγκρότησης και εκλογής των μελών της
Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής”
8. Το Πρακτικό της υπ’αρ. 1/2019 ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
(ΑΔΑ: 6Τ7Λ46ΜΓ3Ι-ΚΗ4) στο οποίο αναφέρονται τα ονόματα των εκλεγέντων
μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη θητεία από 01-09-2019 έως 06-11-2021
10. Την ανάγκη ορισμού δύο Αντιδημάρχων ως μέλη Οικονομικής Επιτροπής
11. Το γεγονός ότι καθήκοντα Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής θα ασκήσει ο
Δήμαρχος
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Τον ορισμό των κάτωθι Αντιδημάρχων ως μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
α. Ποδαράς Γεράσιμος του Ευαγγέλου
β. Ρασσιάς Νικόλαος του Θεοχάρη
Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Ο Δήμαρχος
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΟΝΙΑΣ – ΝΕΤΤΗΣ