Δήμος Σάμης: Εντάχθηκε στο “Αντώνης Τρίτσης” η ύδρευση Πυργίου-Ζερβάτων με 3.000.000 ευρώ (απόφαση)

Δείτε την απόφαση του ΥΠΕΣ εδώ

Πιο συγκεκριμένα:

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
Τίτλος έργου
Έργο ύδρευσης ΠΥΡΓΙΟΥ-ΖΕΡΒΑΤΩΝ και Προμήθεια
συστήματος Τηλεελέγχου-Τηλεχειρισμού δικτύου
ύδρευσης Δήμου Σάμης
Κύριος του Έργου
Διαδημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης
Δήμων Κεφαλονιάς, Α.Φ.Μ: (999414135)
Ποσό χρηματοδότησης 3.000.000,00 €
6
Φυσικό Αντικείμενο
Έργου
Το φυσικό αντικείμενο αποτελείται από πέντε (5) υποέργα :
Υποέργο 1 (1.700.000 €) “ΕΡΓΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΥΡΓΙΟΥ –
ΖΕΡΒΑΤΩΝ”
Το έργο αποσκοπεί στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής
και στην βελτίωση της υγιεινής των δικτύων ύδρευσης
στους οικισμούς των ΤΚ Πυργίου και Γριζάτων με την
κατασκευή νέου εξωτερικού υδραγωγείου τροφοδοσίας με
νερό από τη λίμνη Αβυθο που αποσκοπούν στη μείωση των
απωλειών νερού και των αναγκαίων συντηρήσεων και στην
επέκταση της υδροδότησης προς τους οικισμούς της ΤΚ
Γριζάτων, την καλλίτερη τηλεμετρική εποπτεία του νέου
υδραγωγείου, και τέλος την βέλτιστη διαχείριση των
υδατικών πόρων που προορίζονται για την ύδρευση.
Υποέργο 2 (1.468.400 €) “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ
ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ, ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΗΣ”
Ο βασικός σκοπός του συστήματος είναι η ορθολογική
λειτουργία του δικτύου ύδρευσης. Το σύγχρονο σύστημα
τηλε-ελέγχου/τηλεδιαχείρισης το οποίο πρόκειται να
υλοποιηθεί από τον Δήμο Σάμης θα επιτύχει τον παραπάνω
στόχο με κύριο μέσο την συλλογή δεδομένων, και
ακολούθως, τη μείωση των διαρροών, συνολικά, τον
έλεγχο και την διαχείριση του δικτύου ύδρευσης.
Υποέργο 3 “Σύνταξη φακέλου αίτησης χρηματοδότησης”
(4.960 €).
Υποέργο 4 “Αρχαιολογικές έρευνες και σωστικές εργασίες”
(85.000 €).
Υποέργο 5 “ΔΕΔΔΗΕ – ΟΚΩ” (31.000 €).
7
Σημείωση: Ο χρηματοδοτούμενος από το Πρόγραμμα
προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται σε 3.000.000,00 €
(προ ΦΠΑ). Το ποσό πέραν του ανωτέρω ορίου
υποχρεούται να το καλύψει ο δικαιούχος (μη αξιοποίηση
της έκπτωσης).