ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 2/2019 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής
Επιτροπής του Δήμου Σάμης, της 4ης Νοεμβρίου 2019.
Αριθμός Απόφασης: 2/2019
Περίληψη:
«Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Σάμης
για την περίοδο από 01/09/2019 έως 31/12/2019»
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Στη Σάμη, σήμερα, 4 Νοεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ στο
Δημαρχείο Σάμης, στο γραφείο του Δημάρχου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση
η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Σάμης, ύστερα από την αριθ. πρωτ. Αριθ.
Πρωτ: 1065/31.10.2019 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε στα μέλη,
σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν.3852/10 και τις διατάξεις της παρ.2 του
άρθρου 11 του Ν.4018/11.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη
απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα και τα πέντε (5)
μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Γεράσιμος Μονιάς-Νέτης
2.Αντώνιος Καλλιβωκάς
3.Νικόλαος Ρασσιάς
4.Αμαλία Αλυσσανδράτου
5.Γεράσιμος Ποδαράς
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου, Ιουλία
Δόριζα, για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ.
Γεράσιμος Νέτης-Μονιάς, Δήμαρχος Σάμης, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης και αφού διαπιστώθηκε η απαρτία της συνεδρίασης
εισηγούμενος το 1ο θέμα ανέφερε τα εξής:
«Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 3852/2010
«Πρόγραμμα Καλλικράτης» η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου
καταρτίζει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα
του Δήμου και έχει την ευθύνη για την υλοποίηση του.
Προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία για την ψήφιση του
προϋπολογισμού του Δήμου για το χρονικό διάστημα έως 31/12/2019,
πρέπει να καταρτισθεί το τεχνικό πρόγραμμα του νεοσύστατου Δήμου για
το ως άνω αναφερόμενο χρονικό διάστημα, προκειμένου αυτό να σταλεί
για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Όπως γνωρίζετε η διαδικασία της απογραφής και της κατανομής των
διαθεσίμων του πρώην Δήμου Κεφαλλονιάς δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί
και συνεπώς δεν γνωρίζουμε το ακριβές ποσό που θα πάρει ως ταμείο ο
Δήμος Σάμης για τις λειτουργικές του ανάγκες. Για την εκτέλεση έργων
2
χρηματοδοτούμενων από το πρόγραμμα ΣΑΤΑ 2019 προκύπτει το ποσό
των 57.083,01 ευρώ και από το χρηματικό ποσό που εκτιμούμε πως
προκύπτει από τα υπόλοιπα του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου
Κεφαλλονιάς και τις τέσσερις (4) προγραμματικές συμβάσεις του Δήμου
Σάμης με τον Δήμο Αργοστολίου, προκύπτει το ποσό των 116.000 ευρώ.
Με το υπ’ αρ.πρωτ:1192/06.11.2019 προς τον Π.Ο.Υ. Αργοστολίου,
έχουμε ζητήσει από την Υπηρεσία να καταθέσει τη δική της άποψη επί
του θέματος.
Η πρότασή μας λοιπόν για την κατάρτιση του Τεχνικού
Προγράμματος του Δήμου Σάμης αποτυπώνεται στους ακόλουθους
πίνακες.»
ΠΙΝΑΚΑΣ 1

 

 

 

Σε περίπτωση που η διανομή των διαθεσίμων του πρώην Δήμου
Κεφαλλονιάς ολοκληρωθεί εντός του έτους 2019 θα συμπεριληφθούν στο
6
τεχνικό πρόγραμμα 2019 νέα έργα με τροποποίηση αυτού διαφορετικά
θα ενταχθούν στο νέο τεχνικό πρόγραμμα για το οικονομικό έτος 2020.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 2/2019
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως
ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ.ΥΠΟΓΡΑΦΗ Τ.ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΟΝΙΑΣ-ΝΕΤΗΣ