Πραγματοποιήθηκε στις 11 του μηνός δημοπρασία για την εκμίσθωση κτιρίου για την στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου Σάμης. Στην δημοπρασία υπήρξε μία μόνο πρόταση με μίσθιο 1950 ευρώ το μήνα που έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία καθώς οι τρεις σύμβουλοι της αντιπολίτευσης στην Οικονομική Επιτροπή (Σπύρος Σπαθής, Παναγής Κοκκόλης & Γεράσιμος Ραυτόπουλος) καταψήφισαν την πρόταση της πλειοψηφίας και ψήφισαν την πρόταση Σπαθή που δήλωσε: “προτείνω οχι στην κατακύρωση του πρακτικού της δημοπρασίας, γιατί θεωρώ μη συμφέρουσα την τιμή του μηνιαίου μισθώματος για τον Δήμο μας και προτείνω να γίνει νέα προκηρυξη δημοπρασίας με νέους όρους δημοπράτησης που θα αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο”

Ακολουθεί το πρακτικό της δημοπρασίας:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΣΑΜΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 

(ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ)

 

 

                                   

                                              ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 11ης  δημόσιας συνεδρίασης  της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Σάμης  της  22ης Μαίου 2020.

 

Αριθ. Απόφασης 54/2020

 

Περίληψη: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας.

 

Στη Σάμη σήμερα την 22η Μαίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Σάμης συνήλθε σε δια περιφοράς (παρ. 1 άρθρ. 10 ΠΝΠ) τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Σάμης ύστερα από την αριθ. Πρωτ. 2697/18-05-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα επτά  ( 7)  και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ

1)Γεράσιμος Μονιάς-Νέτης (Πρόεδρος)                   —————-

2) Νικόλαος Ρασσιάς

3) Αντώνιος Καλλιβωκάς

4) Παναγής Κοκκόλης

5) Γεράσιμος Ποδαράς

6) Σπυρίδων Σπαθής

7) Γεράσιμος Ραυτόπουλος

 

Ο Πρόεδρος  στη συνέχεια είπε οτι πρέπει να εγκρίνουμε το

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Στη Σάμη , σήμερα την 11η Μαίου του έτους 2020 ημέρα Δευτέρα.  και ώρα  11.30. π.μ. συνήλθε σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 32/2019  απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση η επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών, κατόπιν της αριθ. πρωτ. 2493/07.05.2020 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου της, για να διενεργήσει  δημοπρασία για την μίσθωση ακινήτου που θα βρίσκεται στην Σάμη Δημοτικής Ενότητας Σάμης προς στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου , κτηρίου ελαχίστου εμβαδού 200 τ.μ., , όπως ορίζεται στην αρ. 1961/31.3.2020 διακήρυξη του Δημάρχου, της οποίας δημοσιεύτηκε περίληψη στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου Σάμης σύμφωνα με το Π.Δ. 270/1981 και στην εφημερίδα  Ημερήσιος αρ. φύλλου 7270 την 4η Απριλίου 2020

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:

1)   Γεράσιμος Μονιάς – Νέτης  (Δήμαρχος)

2)    Τζανάτος Χρήστος  ( Σύμβουλος )

3)    Καβαλιεράτος Γεώργιος ( Σύμβουλος )

 

Σύμφωνα με το 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων εγκρίθηκε η καταλληλότητα ακινήτου ιδιοκτησίας κ. Οδυσσέα Τζανετάτου που ευρίσκεται στην Ι. Μεταξά 19 Σάμη , η οποία είναι και η μόνη προσφορά που κατατέθηκε Στην δημοπρασία συμμετείχε  ως εξουσιοδοτημένη του κ. Οδυσσέα Τζανετάτου , με την από 16.12.2019 εξουσιοδότηση η κ. Μαργετίνα Στεφανάτου , δικηγόρος , με Αρ. Δελτίου  ταυτότητος ΑΒ 630793 .

 

 

 

Οι προσφορές που εκφωνήθηκαν είναι οι εξής:

         Μίσθωση   ακινήτου στην Σάμη Κεφαλληνίας 

         200 τ.μ. για την στέγαση  των υπηρεσιών του Δήμου Σάμης.

      

Α.Α        Ονοματεπώνυμο μειοδότη               Προσφορά                         
 

1.

 

Τζανετάτος Οδυσσέας , με την εξουσιοδοτημένη κ. Μαργετίνα Στεφανάτου .

 

1.950,00 €

 

 

 

Σύμφωνα με  τα παραπάνω  μειοδότης  ανακηρύχθηκε ο κ. Τζανετάτος Οδυσσέας ο οποίος. προσέφερε το ποσόν των 1.950,00 ευρώ  ( χίλια εννιακόσια  πενήντα ευρώ μηνιαίως

Το πρακτικό διενέργειας της δημοπρασίας υπογράφει η Επιτροπή και ο μειοδότης.

Η κατακύρωση της δημοπρασίας θα γίνει με απόφαση της οικονομικής επιτροπής.

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ:                     Ο ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ                         

Ο  Πρόεδρος

Τ.Υ. Μονιά – Νέτη Γεράσιμου        Τ.Υ. Μαργετίνας Στεφανάτου

δυνάμει εξουσιοδοτηση

Οδυσσέα Τζανετάτου

Τα   μέλη

Τ.Υ.   Τζανάτος Χρήστος

Τ.Υ. Καβαλλιεράτος Γεώργιος

προτείνεται να εγκρίνουμε το πρακτικό δημοπρασίας και να κατακυρώσουμε την δημοπρασία μίσθωσης   ακινήτου στην Σάμη Κεφαλληνίας  200 τ.μ. για την στέγαση  των υπηρεσιών του Δήμου Σάμης στον μειοδότη Τζανετάτο Οδυσσέα με προσφορά 1.950,00 € μηνιαίο μίσθωμα.

Ακολουθεί συζήτηση, ερωτήσεις και τοποθετήσεις των μελών.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Σπυρίδων Σπαθής είπε: προτείνω οχι στην κατακύρωση του πρακτικού της δημοπρασίας, γιατί θεωρώ μη συμφέρουσα την τιμή του μηνιαίου μισθώματος για τον Δήμο μας και προτείνω να γίνει νέα προκηρυξη δημοπρασίας με νέους όρους δημοπράτησης που θα αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο.

Η οικονομική Επιτροπή

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(4 θετικές ψήφοι)

εγκρίνει το πρακτικό δημοπρασίας και κατακυρώνει την δημοπρασία μίσθωσης   ακινήτου στην Σάμη Κεφαλληνίας  200 τ.μ. για την στέγαση  των υπηρεσιών του Δήμου Σάμης στον μειοδότη Τζανετάτο Οδυσσέα με προσφορά 1.950,00 € μηνιαίο μίσθωμα.

Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων:

Παναγή Κοκκόλη, Σπυρίδων Σπαθή και Γεράσιμου Ραυτόπουλου που ψήφισαν την πρόταση του Σπυρίδωνα Σπαθή.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 54/2020

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗΤ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                  Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Πιστό Αντίγραφο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΟΝΙΑΣ-ΝΕΤΗΣ

Δήμαρχος Σάμης

Προηγούμενο άρθροΗ σεζόν ξεκινά, η οργάνωση απαιτείται
Επόμενο άρθροΟ Σωτήρης Τσιόδρας συγκινήθηκε με ποίημα του Ελύτη που δεν είναι του Ελύτη (vid)