Δήμος Σάμης: Πρόσληψη 47 ατόμων-Οι ειδικότητες και τα δικαιολογητικά (διακήρυξη)

Ο Δήμος Σάμης ανακοινώνει την πρόσληψη σαράντα επτά (47) υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών λειτουργίας του. Ειδικότερα ο Δήμος θα προβεί στην πρόσληψη:

  • Εικοσιτεσσάρων (24) διοικητικών υπαλλήλων ΔΕ και δώδεκα (12) υπαλλήλων καθαριότητας εξωτερικών χώρων ΥΕ για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας του λιμνοσπηλαίου Μελισσάνης, του σπηλαίου Δρογκαράτης, της παραλίας του Μύρτου και του τουριστικού αγκυροβολίου Αγίας Ευφημίας με διάρκεια απασχόλησης επτά (7) μήνες.
  • Οχτώ (8) λεμβούχων ΥΕ για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας του λιμνοσπηλαίου Μελισσάνης με διάρκεια απασχόλησης επτά (7) μήνες.
  • Δύο (2) υπαλλήλων αναψυκτηρίου ή μπαρ ΥΕ για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας της παραλίας Μύρτου με διάρκεια απασχόλησης επτά (7) μήνες.
  • Ενός (1) αρχαιολόγου ΠΕ για την κάλυψη των αναγκών του σπηλαίου Δρογκαράτης με διάρκεια απασχόλησης επτά (7) μήνες.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, με έναν από τους κάτωθι τρόπους:

  • Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected]
  • Αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή
  • Ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Δήμος Σάμης, Ιωάννου Μεταξά 27, Τ.Κ. 28080, Σάμη Κεφαλληνίας, υπόψη κου Σπυρίδωνα Βαλλιανάτου (στο τηλέφωνο 2674360506)

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά στις 31/05/2024 και λήγει στις 09/06/2024.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση https://www.sami.gov.gr/prokirixi-sox2-2024