Δήμος Σάμης: Σημαντικές ανακοινώσεις για κοινόχρηστους χώρους, παράταση μίσθωσης ακινήτων & καταβολή μισθωμάτων

Ρυθμίσεις για την Παραχώρηση Κοινοχρήστων Χώρων ειδικά για το 2020

Με το άρθρο 65 του Ν.4688/20, ρυθμίστηκαν θέματα παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων, ειδικά για το έτος 2020.

Έως τις 30/11/2020, υπό την επιφύλαξη του Ν.3028/2002 (Α΄ 153) και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, δύναται να παραχωρείται ατελώς, πέραν του αναλογούντος και προβλεπομένου στην άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου, πρόσθετος κοινόχρηστος χώρος για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, ο οποίος μπορεί να εκτείνεται σε κοινόχρηστο χώρο, συνεχόμενο ή μη της υφιστάμενης παραχώρησης, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται δικαιώματα έτερων δικαιούμενων της χρήσης αυτού.

Ο παραχωρούμενος χώρος μπορεί να εκτείνεται μέχρι του διπλάσιου του χώρου της αρχικής παραχώρησης ή να είναι ικανός για την ανάπτυξη του ίδιου αριθμού τραπεζοκαθισμάτων που προβλέπονται στην ήδη κατεχόμενη άδεια χρήσης, και πάντως δεν μπορεί να είναι τριπλάσιος από την αρχική παραχώρηση.

Η αίτηση κατατίθεται από τους ενδιαφερόμενους στην Υπηρεσία του Δήμου Σάμης έως 30/6/2020.

Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Σάμης

Έκτακτες Ρυθμίσεις σχετικά με τη Δυνατότητα Παράτασης Μισθώσεων Ακινήτων

Με την έκδοση του Ν.4692/20 και ειδικότερα με το άρθρο 132 ορίζεται ότι οι μισθώσεις δημοτικών ακινήτων στις οποίες στεγάζονται επιχειρήσεις, καθώς και μισθώσεις εντός κοινοχρήστων χώρων με εκμισθωτή δήμο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου οι οποίες είναι σε ισχύ και σε κάθε περίπτωση λήγουν έως 31/12/2020παρατείνονται για ένα (1) επιπλέον έτος από τη λήξη τους, κατόπιν αίτησης του μισθωτή στο Δήμο Σάμης (Ιωάννου Μεταξά 27) έως 30/6/2020.

Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Σάμης

Απαλλαγή / Μείωση από την Υποχρέωση Καταβολής Μισθωμάτων κατά 40%

Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης δημοτικών ακινήτων  προς εγκατάσταση επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων.

Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης δημοτικού ακινήτου προς εγκατάσταση επιχείρησης για την οποία έχουν ληφθεί κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο 2020 ή λαμβάνονται και τον μήνα Ιούνιο 2020 ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος και για τον μήνα Ιούνιο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο β’ και γ’ εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 2 της ΠΝΠ. (παρ. 5 του άρθρου 2 της ΠΝΠ, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν.4683/20 και προστέθηκε με την παρ.1 του άρθρου 15 του Ν.4690/20).

Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης δημοτικού ακινήτου  προς εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία εξακολουθεί να πλήττεται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες κατά τους οποίους πλήττεται και το αργότερο έως και τον μήνα Αύγουστο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΝΠ.

Αιτήσεις έως 30/6/2020 στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Σάμης.

Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Σάμης