ΨΗΦΙΣΤΙΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 01/09/19 -31/12/19!
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Κ.ΜΟΝΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΥ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 2020 Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ ΚΑΘΩΣ Κ Ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ!
ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019 (από 1-
9-2019 έως 31-12-2019)
Α/Α Κωδικός ΚΑ Περιγραφή Πηγή Έγκριση Ποσό (€)
1
70.6262.02
Επείγουσες εργασίες λόγω εκτάκτων
αναγκών πολιτικής προστασίας ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 18000,00
2 30.7333.01
Εργασίες συντήρησης και επισκευής
αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Σάμης ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 7000,00
3 30.7333.02
Εργασίες συντήρησης και επισκευής
αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Πυλάρου ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 7000,00
4 30.7333.03
Εργασίες συντήρησης και επισκευής
αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Ερίσου ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 7000,00
5 10.7411.01
Επικαιροποίηση και συμπλήρωση
μελέτης κτιρίου Προσκόπων Δ.Ε. Σάμης ΣΑΤΑ 45000,00
6 30.7412.01
Επικαιροποίηση και συμπλήρωση
μελέτης Ύδρευσης Άσου Δ.Ε. Ερίσου ΣΑΤΑ 4000,00
7 30.7412.02
Επικαιροποίηση και συμπλήρωση
μελέτης Ύδρευσης Πυργίου Δ.Ε. Σάμης ΣΑΤΑ 4000,00
8
70.7413.03
Μελέτη “Δράσεις προστασίας & ανάδειξης
σπηλαίων Μελισσάνης και Δρογκαράτης ΔΕ
Σάμης” ΣΑΤΑ 1,00
9 30.7412.03
Επικαιροποίηση και συμπλήρωση μελέτης
αποχέτευσης Αγ. Ευφημίας Δ.Ε. Πυλάρου ΣΑΤΑ 4782,36
ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2019 (από 1-9-2019 έως 31-12-2019) 96783,36
Ακολούθως, ζήτησε από τον Επιτροπή να μελετήσει και τον δεύτερο (2ο)
Πίνακα.
3
ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΣΧΕΔΙΟ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019 (από 1-9-2019 έως 31-
12-2019)
Α/Α Κωδικός ΚΑ Περιγραφή Πηγή Έγκριση Ποσό (€)
1 30.6662.01
Προμήθεια αδρανών υλικών (3Α) –
σκύρα για συντήρηση αγροτικής
οδοποιίας Δ.Ε. Σάμης ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 5000,00
2 30.6662.02
Προμήθεια αδρανών υλικών (3Α) –
σκύρα για συντήρηση αγροτικής
οδοποιίας Δ.Ε. Πυλάρου ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 5000,00
3 30.6662.03
Προμήθεια αδρανών υλικών (3Α) –
σκύρα για συντήρηση αγροτικής
οδοποιίας Δ.Ε. Ερίσου ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 5000,00
4 30.6662.04
Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος για
την οδοποιίας Δ.Ε. Σάμης ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 7000,00
5 30.6662.05
Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος
οδοποιίας Δ.Ε. Πυλάρου ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 7000,00
6 30.6662.06
Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος
οδοποιίας Δ.Ε. Ερίσου ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 7000,00
7 30.6662.07
Προμήθεια θερμής ασφάλτου
συντήρησης οδοποιίας Δ.Ε. Σάμης ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 7000,00
8 30.6662.08
Προμήθεια θερμής ασφάλτου
συντήρησης οδοποιίας Δ.Ε. Πυλάρου ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 7000,00
9 30.6662.09
Προμήθεια θερμής ασφάλτου
συντήρησης οδοποιίας Δ.Ε. Ερίσου ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 7000,00
10
30.6662.10 Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου οδοποιίας ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 1000,00
11
30.6699.02
Προμήθεια ειδών σήμανσης και
ασφαλείας οδών
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 4000,00
12 35.6662.07
Προμήθεια υλικών συντήρησης και
επισκευής κοινοχρήστων χώρων (οικοδομικά
υλικά, χρώματα, υδραυλικά, υλικά
περιφράξεων κ.λπ.)
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
2000,00
13 35.6262.05
Υπηρεσίες ευπρεπισμού και συντήρησης
κοινοχρήστων χώρων και εξοπλισμού ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
5000,00
14 35.6262.06
Εργασίες Αποκατάστασης Παιδικής
Χαράς Αγ.Ευφημίας
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
8000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2019 (από 1-9-2019 έως 31-12-
2019):
77.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Gerasimos P. Raftopoulos