Επείγον: Κλείνει κι άλλο σχολείο στο Δήμο Αργοστολίου-Νέα απόφαση του Δημάρχου Θεόφιλου Μιχαλάτου (έγγραφο)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Αργοστόλι,10-02-2021

Νομός Κεφαλληνίας                                                          Αριθ. Πρωτ:-2360-

Δήμος Αργοστολίου                                                      Αριθ. Απόφασης:-81-

Γραφείο Δημάρχου

Πλατεία Βαλλιάνου                                                        ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

T.Κ : 28100 Αργοστόλι

Τηλ: 2671360159-2671360160

Email:[email protected]

 

                ΑΠΟΦΑΣΗ

                    Ο Δήμαρχος Αργοστολίου

Έχοντας υπόψη:

  • Τις διατάξεις του άρθρου 58 περί αρμοδιότητες του Δημάρχου του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης
  • To άρθρο 75 παρ.1 περιπτ. ΣΤ υπο περιπτ.27 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης
  • Την παρ.1 του άρθρου 282 του Ν.3852/2010
  • Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109/Α/2017) σχετικά με «Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων»
  • Την άμεση ανάγκη για την διενέργεια απολυμάνσεων στους χώρους του 5ου Νηπιαγωγείου, 4ου Δημοτικού Σχολείου  Αργοστολίου και του Δημοτικού Σχολείου Διλινάτων

 

                                                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τη διακοπή λειτουργίας των:

  • 5ου Νηπιαγωγείου Αργοστολίου και
  • 4ου Δημοτικού Σχολείου Αργοστολίου και
  • Δημοτικού Σχολείου Διλινάτων

για την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021.

  

Ο Δήμαρχος

 

Θεόφιλος Μιχαλάτος