ÊÕÑ"/>
ÓõæÞôçóç ðñï Çìåñçóßáò ÄéáôÜîåùò, óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 143 ôïõ Êáíïíéóìïý ôçò ÂïõëÞò, ìå ðñùôïâïõëßá ôçò ÐñïÝäñïõ ôçò ÊïéíïâïõëåõôéêÞò ÏìÜäáò «ÊÉÍÇÌÁ ÁËËÁÃÇÓ» êõñßáò ÖùôåéíÞò (Öþöçò) ÃåííçìáôÜ, óå åðßðåäï Áñ÷çãþí ÊïììÜôùí, ó÷åôéêÜ ìå ôá ðñïâëÞìáôá ðïõ äçìéïõñãåß ç Ýîáñóç ôçò ðáíäçìßáò óôç äçìüóéá õãåßá, ôçí ïéêïíïìßá, óôïõò åñãáæüìåíïõò êáé ãéá ôçí Ýíáñîç ôïõ íÝïõ ó÷ïëéêïý Ýôïõò.

Άγνωστοι έκλεψαν το υπηρεσιακό όπλο υπαστυνόμου μέλους της προσωπικής φρουράς του Κυριακού Μητσοτάκη.

Η ανομία στα Εξάρχεια συνεχίζεται με αγνώστους να στοχοποιούν μάλιστα και μέλη της προσωπικής φρουράς του Κυριάκου Μητσοτάκη, δημιουργώντας ερωτήματα σχετικά με τη γενικότερη ασφάλεια ακόμα και του ίδιου του πρωθυπουργού.

Το αυτοκίνητο της γυναίκας υπαστυνόμου, διέρρηξαν άγνωστοι στα Εξάρχεια, με αποτέλεσμα να της πάρουν το υπηρεσιακό της πιστόλι. 

Το περιστατικό το οποίο συνέβη στα Εξάρχεια, στη συμβολή των οδών Ιπποκράτους και Ναυαρίνου, το πρωί της Δευτέρας,αποκαλύφθηκε το βράδυ της ίδιας ημέρας, επιβεβαιώνεται από την Ελληνική Αστυνομία.

Οι δράστες διέρρηξαν το αυτοκίνητο της που ήταν σταθμευμένο στα Εξάρχεια, από το οποίο και αφαίρεσαν τσάντα με προσωπικά αντικείμενα της υπαστυνόμου, ανάμεσά τους και το υπηρεσιακό της όπλο.

Πηγή: pronews.gr