Ο περιφερειάρχης υπέγραψε την σύμβαση για το έργο : «Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων στην ΠΙΝ» προυπολογισμού 258.500 ευρώ .
Το έργο αυτο θα εκτελεσθεί σε διάστημα 30 μηνών, η σύμβαση έχει ύψος 170.609,53 ευρώ , χρηματοδοτείται απο το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).