Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση έκτακτου επιδόματος από τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020 στην Εύβοια και την επικείμενη λήξη υποβολής των αντίστοιχων αιτήσεων λόγω του καιρικού φαινόμενου «Ιανός» στις 31-1-2021, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θα ξεκινήσει τον έλεγχο ενημερώνοντας εγγράφως τους αιτούντες προκειμένου να προσκομίσουν, σε χρονικό διάστημα δύο μηνών από την παραλαβή της ειδοποίησης, τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των δηλωθέντων στοιχείων.

Τα δικαιολογητικά, τα οποία θα ζητηθούν με συστημένο έγγραφο, προκειμένου να διεξαχθεί ο έλεγχος είναι τα παρακάτω:

  • Για τη διαπίστωση των ζημιών της πληγείσας κατοικίας ή επιχείρησης, ο κωδικός της αυτοψίας επιτροπών της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Φ.Ε.Κ.) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ή η αυτοψία άλλης δημόσιας ή δημοτικής αρχής (Πυροσβεστική, Περιφέρεια, Δήμος κ.λπ.). Σε αντίθετη περίπτωση, δύνανται να ζητηθούν οποιαδήποτε στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι η κατοικία ή η επιχείρηση έχει πληγεί (π.χ. φωτογραφίες κ.λπ.).
  • Για τη διαπίστωση της χρήσης πληγείσας κατοικίας τα φορολογικά στοιχεία Ε1, Ε2, ΕΝ.Φ.Ι.Α (φορολογικού έτους 2019) και Ε9 με τις μεταβολές μέχρι την ημέρα του συμβάντος καθώς και η Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας σε περίπτωση ενοικιαστή μακροχρόνιας μίσθωσης.
  • Για τη διαπίστωση της στέγασης και λειτουργίας πληγείσας επιχείρησης τα φορολογικά στοιχεία Ε1 και Ε3 ή Ν και Ε3 ανάλογα με τη μορφή (ατομική ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα) της επιχείρησης του φορολογικού έτους 2019 (για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01.01.2019 έως και 31.12.2019) και η εκτύπωση προσωποποιημένης πληροφόρησης της επιχείρησης από το TAXISNET.
  • Για την ταυτοποίηση της διεύθυνσης και τη χρήση της πληγείσας κατοικίας ή επιχείρησης, αντίγραφο πρόσφατου εκκαθαριστικού λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος.

Επισημαίνεται ότι, μετά τον έλεγχο της ορθότητας της υποβληθείσας αίτησης και της ακρίβειας των δηλωθέντων στοιχείων, εφόσον το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών διαπιστώσει ψευδή δήλωση ή δεν παραλάβει -εντός του διμήνου –  τα δικαιολογητικά  των δηλωθέντων στοιχείων των αιτούντων, θα προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου να επιβάλει την επιστροφή του τετραπλασίου του χορηγηθέντος επιδόματος, προς το Ελληνικό Δημόσιο.

Σημειώνεται ότι έχουν καταβληθεί οι αποζημιώσεις σε όσους, ήδη έχουν κάνει αίτηση μέσω του ianos-aid.services.gov.gr., το οποίο λειτουργεί από την 8η Οκτωβρίου 2020.

Πηγή: aftodioikisi.gr
«ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ – ΞΕΚΙΝΑΕΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΠΛΗΓΕΙΣΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ‘ΙΑΝΟ’»
Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση της έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης με τη μορφή επιδόματος από τους πληγέντες από τις πλημμύρες και την επικείμενη λήξη υποβολής των αντίστοιχων αιτήσεων λόγω του καιρικού φαινόμενου «Ιανός» στις 31/1/2021 (Ν. 4728/2020, Κ.Υ.Α. 4434 Β’ 7-10-2020 & 4430 Β’ 8-9-2020), το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, μέσω των αρμόδιων Υπηρεσιών του, θα προβεί σε έλεγχο των δηλωθέντων στοιχείων των αιτήσεων-υπεύθυνων δηλώσεων λόγω των προαναφερθεισών φυσικών καταστροφών.
Σημειώνεται ότι η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου θα ενημερώσει εγγράφως, με συστημένη επιστολή, όσους έχουν αιτηθεί τη χορήγηση έκτακτου επιδόματος, προκειμένου να προσκομίσουν, εντός δύο μηνών από την παραλαβή της ειδοποίησης, δικαιολογητικά προς απόδειξη των δηλωθέντων στοιχείων.
Τα δικαιολογητικά, τα οποία θα ζητηθούν με συστημένο έγγραφο, προκειμένου να διεξαχθεί ο εν λόγω έλεγχος είναι τα παρακάτω:
· Για τη διαπίστωση των ζημιών της πληγείσας κατοικίας ή επιχείρησης ο κωδικός της αυτοψίας επιτροπών της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Φ.Ε.Κ.) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ή η αυτοψία άλλης δημόσιας ή δημοτικής αρχής (Πυροσβεστική, Περιφέρεια, Δήμος κ.λπ.). Σε αντίθετη περίπτωση, δύνανται να ζητηθούν οποιαδήποτε στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι η κατοικία ή η επιχείρηση έχει πληγεί (π.χ. φωτογραφίες κ.λπ.).
· Για τη διαπίστωση της χρήσης πληγείσας κατοικίας τα φορολογικά στοιχεία Ε1, Ε2, ΕΝ.Φ.Ι.Α (φορολογικού έτους 2019) και Ε9 με τις μεταβολές μέχρι την ημέρα του συμβάντος καθώς και η Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας σε περίπτωση ενοικιαστή μακροχρόνιας μίσθωσης.
· Για τη διαπίστωση της στέγασης και λειτουργίας πληγείσας επιχείρησης τα φορολογικά στοιχεία Ε1 και Ε3 ή Ν και Ε3 ανάλογα με τη μορφή (ατομική ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα) της επιχείρησης του φορολογικού έτους 2019 (για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01.01.2019 έως και 31.12.2019) και η εκτύπωση προσωποποιημένης πληροφόρησης της επιχείρησης από το TAXISNET.
· Για την ταυτοποίηση της διεύθυνσης και τη χρήση της πληγείσας κατοικίας ή επιχείρησης αντίγραφο πρόσφατου εκκαθαριστικού λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος.
Επισημαίνεται ότι μετά τον έλεγχο της ορθότητας της υποβληθείσας αίτησης και της ακρίβειας των δηλωθέντων στοιχείων, εφόσον η αρμόδια Υπηρεσία διαπιστώσει ψευδή δήλωση ή δεν παραλάβει, εντός του διμήνου, τα δικαιολογητικά των δηλωθέντων στοιχείων των αιτούντων, θα προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να τους επιβάλει, πέραν των προβλεπόμενων από άλλες διατάξεις κυρώσεων, την επιστροφή, του τετραπλασίου του χορηγηθέντος επιδόματος, προς το Ελληνικό Δημόσιο, βάσει της παρ. 9 της του ενδεκάτου άρθρου της από 22.08.2020 Π.Ν.Π. (Α΄ 161/2020) και της παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 4728/2020 (Α’ 186), για τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020 στην Εύβοια και τις φυσικές καταστροφές που προκλήθηκαν από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός» και τις συνεπακόλουθες πλημμύρες της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020, αντίστοιχα.
Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών
Διεύθυνση Αποκατάσταση Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Φυσικής Ελλάδος
(Τηλέφωνο: 210 6509300)