Κατατέθηκαν 76 αλλαγές στο “νόμο Σπίρτζη” – Σημαντικές ανατροπές στις Δημόσιες Συμβάσεις

Ούτε μια, ούτε δύο, ούτε δέκα, ούτε είκοσι, αλλά εβδομήντα έξι (76) είναι οι μεταβολές στο νόμο 4412/2016 περί Δημοσίων Συμβάσεων, γνωστό στους αυτοδιοικητικούς ως “νόμο Σπίρτζη”, οι οποίες κατατέθηκαν στη Βουλή.

Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για νόμο που, από την έκδοσή του και μετά, έχει ήδη υποστεί εκατοντάδες αλλεπάλληλες μεταβολές. Συγκεκριμένα – όπως επανειλημμένως επεσήμαιναν οι Αιρετοί στην ΚΕΔΕ – υπολογίζονταν ήδη περί τις 350 οι διορθώσεις σφαλμάτων και τροποποιήσεις που μεσολάβησαν, με διαφορετικές ενάρξεις ισχύος κάθε φορά, προκαλώντας, από τον Αύγουστο του 2016 και έπειτα, διαδοχικά επεισόδια “μπλοκαρισμάτων” και ανασφάλειας δικαίου στην υλοποίηση έργων και εν γένει στη σύναψη και εκτέλεση των αυτοδιοικητικών συμβάσεων. Σε αυτές τις εκατοντάδες, λοιπόν, τώρα προστίθενται επιπλέον 76.

Το νέο πλέγμα εκτενέστατων ανατροπών περιλαμβάνεται στο άρθρο 43 νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης που κατετέθη στη Βουλή την 7η Μαρτίου υπό τον τίτλο «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.06.2016). Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις».
Υπογραμμίζεται ότι το νομοσχέδιο φέρει μεν τις υπογραφές της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομίας και σειράς συναρμόδιων κυβερνητικών στελεχών, μεταξύ των οποίων του Αλέξη Χαρίτση, όχι όμως του Χρήστου Σπίρτζη, ο νόμος του οποίου εκτενώς ανατρέπεται. 

Το άρθρο 43, λοιπόν, εκτείνεται σε 17 σελίδες, αποτελείται από αριθμημένες 48 παραγράφους, πολλές εκ των οποίων περιλαμβάνουν πολλαπλές μεταβολές.
Οι 76 αντικαταστάσεις και προσθήκες που αθροίσαμε ότι προκαλούνται στο σώμα του “νόμου Σπίρτζη” ποικίλουν από
– προσθήκη καινούριων άρθρων ( δημιουργούνται άρθρα 32Α, 109Α, 205Α, 221Α, 269Α, 320Α, 333Α μέσα στον ν.4412/2016),
– αντικατάσταση ολόκληρων άρθρων (το 205 κ’ 219),
– τροποποίηση εκτενών παραγράφων,
– και δεκάδες μεταβολές επιμέρους φράσεων και λέξεων.

Στο εύλογο ερώτημα τι σημαίνουν πρακτικά όλες αυτές οι σελίδες αλλαγών, τι ακριβώς θα ισχύσει όταν ψηφιστούν και, ιδίως, εάν και ποιες (ευνοϊκές ή μη) επιπτώσεις θα επέλθουν σε δρομολογηθέντα έργα στους Δήμους της Χώρας λίγο πριν τις εκλογές, η απάντηση προφανώς δεν δύναται να συμπυκνωθεί σε ένα άρθρο. Σημειώνεται, όμως, ότι το νέο τοπίο σημειακά αγγίζει σχεδόν όλες τις θεματικές ενότητες περί σύναψης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, όπως:
τα απαραίτητα δικαιολογητικά και αποδεικτικά μέσα, τη συγκρότηση Επιτροπών, τις διαδικασίες ανάθεσης, τη διαδικασία διαπραγμάτευσης, τις ηλεκτρονικές αναρτήσεις σε ΚΗΜΔΗΣ και ΕΣΗΔΗΣ, τον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τις ενστάσεις και την ένδικη προστασία, τις διαδικασίες παραλαβής, τις προθεσμίες ολοκλήρωσης επιμέρους σταδίων, την επιβολή ρητρών κλπ.

Ο AIRETOS παρουσιάζει ΕΔΩ το απόσπασμα του νομοσχεδίου με το 17σέλιδο αρ.43 και θα σας κρατά ενήμερους για τις σχετικές εξελίξεις και τυχόν (θετικές ή αρνητικές) αντιδράσεις στο χώρο της Αυτοδιοίκησης.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι με το επόμενο αρ.44 αυξάνεται σε 0,07% (από 0,06% που ισχύει), η επιβαλλόμενη κράτηση επί των συναπτόμενων δημοσίων συμβάσεων άνω των 2.500 ευρώ, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της ΕΑΑΔΗΣΥ. Σύμφωνα με την παρ.7 του αρ.67 του Ν/Σ, “η ισχύς του άρθρου 44 αρχίζει από τις 23.1.2013”.

Αναδημοσίευση από www.airetos.gr