Κεφαλονιά: Γενικός γραμματέας στο Δήμο Σάμης (όνομα)

Προσλαμβάνουμε τον Στελλάτο Πολύδωρο του Γεωργίου, ως μετακλητό Γενικό Γραμματέα του Δήμου Σάμης.

Ο Γενικός Γραμματέας διορίζεται και απολύεται με απόφαση Δημάρχου, που δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Επίσης παύει να ασκεί τα καθήκοντα του και απολύεται αυτοδικαίως όταν ο Δήμαρχος απολέσει την ιδιότητα του για οποιονδήποτε λόγο.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την υπογραφή της, για όλες τις συνέπειες.

Ο δήμαρχος
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΟΝΙΑΣ-ΝΕΤΗΣ