ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Αργοστόλι,14 Οκτωβρίου 2021

Νομός Κεφαλληνίας                                                    Αριθμ. Πρωτ : -19955-

Δήμος Aργοστολίου                                                     Αριθμ. Απόφασης:-971-

Γραφείο Δημάρχου

Ταχ. Δ/νση : Π. Βαλλιάνου

T.Κ : 28100 Αργοστόλι

Τηλ: 2671360159

e-mail: dimarxos_argostoliou@argostoli.gov.gr

 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η

Ο  Δήμαρχος  Αργοστολίου

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  2. Το άρθρο 75 παρ. Ι περίπτ. στ υποπερίπτ.27 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010.
  3. Την παρ.1 του άρθρου 282 του Ν. 3852/2010.
  4. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 200/1998.
  5. Το υπ΄ αριθμ. 186393/14-10-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με θέμα Πρόγνωση Καιρικών Φαινομένων και ΗΧΠΚΠ
  6. Τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν και τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί εξαιτίας αυτών

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την αναστολή λειτουργίας όλων των μονάδων Α`/θμιας, Β`/θμιας Εκπαίδευσης  καθώς και  των μονάδων προσχολικής αγωγής αρμοδιότητας του Δήμου Αργοστολίου την Παρασκευή 15-10-2021.

Ο Δήμαρχος  Αργοστολίου

 Θεόφιλος Μιχαλάτος     

 

Προηγούμενο άρθροΠοσειδώνας Ληξουρίου: ΕΠΙΛΟΓΗ 16 ΑΘΛΗΤΩΝ ΜΑΣ ΣΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 2021-2022
Επόμενο άρθροΠεριφέρεια: Κλειστά όλα τα σχολεία σε Κεφαλονιά & Ιθάκη