Κομισιόν: Ζητά κλειστά σύνορα έως τις 15 Ιουνίου

Ðñüóöõãåò óôá óýíïñá ÅëëÜäáò - ÐÃÄÌ, ìå ôçí åëðßäá íá êáôáöÝñïõí íá ðåñÜóïõí óôç ãåéôïíéêÞ ÷þñá ôçí ÄåõôÝñá 7 Ìáñôßïõ 2016. Ìüëéò 337 ðñüóöõãåò ðÝñáóáí óôçí ÐÃÄÌ ôï ôåëåõôáßï 24ùñï, ôçí þñá ðïõ óôïí êáôáõëéóìü ôçò ÅéäïìÝíçò õðïëïãßæåôáé üôé âñßóêïíôáé óôçí áíáìïíÞ ðÜíù áðü 12.000 Üôïìá. (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

Να κρατήσουν κλειστά τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ έως τα μέσα Ιουνίου, καλεί τα κράτη μέλη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Κομισιόν, συστήνει στις χώρες να επεκτείνουν την απαγόρευση που ήδη βρίσκεται σε ισχύ για ακόμη τριάντα ημέρες, έως τις 15 Ιουνίου λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Τις αποφάσεις για το κλείσιμο των συνόρων λαμβάνονται από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών.