Κορωνοϊός: Ανώτατο όριο σε δημόσιες εκδηλώσεις – Πού είναι υποχρεωτική χρήση μάσκας (ΦΕΚ)

Με δύο αποφάσεις η κυβέρνηση ανανέωσε περιοριστικά μέτρα για τον κορωνοϊό, σε περιοχές της χώρας.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για την απόφαση «Επιβολή των μέτρων της προσωρινής αναστολής λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, καθώς και ειδικότερων μέτρων σε συγκεκριμένες περιοχές της Χώρας από 3.10.2020 έως και 12.10.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (ΦΕΚ)

Επίσης, ισχύει η απόφαση: «Ανώτατο όριο συμμετεχόντων σε δημόσιες ή κοινωνικές εκδηλώσεις και ειδικοί κανόνες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένες Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενότητες και Δήμους της Χώρας(ΦΕΚ).

Αναλυτικά, για την απόφαση σε σχέση με το «Ανώτατο όριο συμμετεχόντων σε δημόσιες ή κοινωνικές εκδηλώσεις και ειδικοί κανόνες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένες Περιφέρειες, Περιφερειακές Ενότητες και Δήμους της Χώρας:

Άρθρο 1
Ανώτατο όριο συμμετεχόντων δημοσίων ή κοινωνικών εκδηλώσεων
1. Εντός των ορίων: α) των Περιφερειών Κρήτης και
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, β) των Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Κέρκυρας,
Λάρισας, Καρδίτσας, Τρικάλων, Πέλλας, Πιερίας, Κιλκίς,
Λέσβου και Ημαθίας και γ) των Δήμων Μυκόνου, Θήρας, Βόλου, Κατερίνης, Ρόδου, Ζακύνθου, Κω, Πάρου
και Αντιπάρου, τίθεται ανώτατο όριο πενήντα (50) συμμετεχόντων σε οποιαδήποτε δημόσια ή κοινωνική εκδήλωση, ανεξαρτήτως του αν αυτή πραγματοποιείται
σε ιδιωτικούς ή δημόσιους, εσωτερικούς ή εξωτερικούς
χώρους, συμπεριλαμβανομένων και τελετών, όπως
γάμων, βαπτίσεων, κηδειών, καθώς και των συνδεόμενων με τις τελετές αυτές δεξιώσεων ή άλλων εκδηλώσεων. Στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου
ισχύουν οι κανόνες που έχουν τεθεί με την υπό στοιχεία
Δ1α/Γ.Π.οικ.56435/14-9-2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 3958), όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και όσοι
τίθενται με το άρθρο 2 της παρούσας. Η υπό στοιχεία
Δ1α/Γ.Π.οικ.56344/14-9-2020 (Β΄ 3952) κοινή υπουργική απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει, δε θίγεται από την
εφαρμογή της παρούσας. Στο όριο του πρώτου εδαφίου
δεν συμπεριλαμβάνεται το προσωπικό υποστήριξης των
εκδηλώσεων αυτών.
2. Η παρ. 1 δεν καταλαμβάνει: α) τη λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος της παρ. 1 του
άρθρου 2 της παρούσας, β) τις εκδηλώσεις ζωντανού
θεάματος και ακροάματος (όπως παραστάσεις θεάτρου,
χορού και μουσικής) και γ) τις υπηρεσίες προβολής
κινηματογραφικών ταινιών. Στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου, ισχύουν οι κανόνες που έχουν τεθεί
με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.56435/14-9-2020 κοινή
υπουργική απόφαση (Β΄ 3958), όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και όσοι τίθενται με το άρθρο δεύτερο της παρούσας.
3. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της
παρ. 1 επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις: α) Στα
φυσικά πρόσωπα που παρακολουθούν εκδηλώσεις της
παρ. 1 ή συμμετέχουν σε αυτές, κατά περίπτωση, επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη
της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ. β) Στις επιχειρήσεις που διοργανώνουν εκδηλώσεις της παρ. 1 επιβάλλεται για την πρώτη
παράβαση διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000)
ευρώ και για τη δεύτερη παράβαση διοικητικό πρόστιμο
πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας
για δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες. γ) Στην περίπτωση φυσικών προσώπων που διοργανώνουν εκδηλώσεις της παρ. 1 επιβάλλεται, για την πρώτη παράβαση
διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και
για τη δεύτερη παράβαση διοικητικό πρόστιμο πέντε
χιλιάδων (5.000) ευρώ.

Άρθρο 2
Ειδικοί κανόνες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
1. Η λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού
ενδιαφέροντος που βρίσκονται εντός των ορίων: α) των
Περιφερειών Κρήτης και Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης, β) των Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Κέρκυρας και Καρδίτσας και γ) των Δήμων Θήρας, Βόλου, Κατερίνης, Ρόδου, Κω, Πάρου και
Αντιπάρου απαγορεύεται από τις 12:00 τα μεσάνυχτα
έως τις 5:00 π.μ. της επόμενης ημέρας. Η απαγόρευση
καταλαμβάνει τις δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων/ΚΑΔ 56.10, υπηρεσιών γευμάτων που παρέχονται
από κινητές καντίνες, που λειτουργούν υπαίθρια (ή
εξυπηρετούν υπαίθριες εκδηλώσεις)/ΚΑΔ 56.10.19.01,
παροχής ποτών/ΚΑΔ 56.30 και τροφοδοσίας για εκδηλώσεις (catering)/ΚΑΔ 56.21 συμπεριλαμβανομένων
και των οκταψήφιων αριθμών αυτών, καθώς και εκμετάλλευσης κτήματος για τη διενέργεια εκδηλώσεων
(γάμων και συναφών)/ΚΑΔ 93.29.11.03 και διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (γάμων και συναφών)/
ΚΑΔ 93.29.19.01. Οι δραστηριότητες του προηγούμενου
εδαφίου επιτρέπονται εντός των ορίων των Περιφερειών, Περιφερειακών Ενοτήτων και Δήμων του πρώτου
εδαφίου και κατά το εκεί προσδιοριζόμενο χρονικό διάστημα μόνο κατά το σκέλος που αφορά σε διανομή
προϊόντων (delivery), τις υπηρεσίες παροχής προϊόντων
σε πακέτο από το κατάστημα (take away) τηρουμένης
της απόστασης ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των πελατών, καθώς και drive-through και εξαιρουμένης πάντως
της παροχής αλκοολούχων ποτών από το σύνολο των
καταστημάτων που ασκούν τις δραστηριότητες που καταλαμβάνονται από τους ΚΑΔ της παρούσας. Η παρούσα
καταλαμβάνει και τις όμοιες δραστηριότητες που παρέχονται εντός των τουριστικών καταλυμάτων.
2. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της παρ. 1
επιβάλλεται: (α) Στην πρώτη παράβαση, διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας για τρεις (3) ημέρες και (β) στη δεύτερη παράβαση, εντός του χρόνου ισχύος της παρούσας, αναστολή
λειτουργίας για είκοσι (20) ημέρες.
3. Η υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.59628/25-9-2020 κοινή
υπουργική απόφαση (Β΄ 4135), όπως εκάστοτε ισχύει, δε
θίγεται από την εφαρμογή της παρούσας.

Άρθρο 3
Αρμόδιες αρχές και διαδικασίες ελέγχου και επιβολής κυρώσεων
Για τις παραβάσεις της παρούσας, ως προς τις αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων, τις διαδικασίες ελέγχου και την πιστοποίηση των παραβάσεων
της παρούσας, την επιβολή, βεβαίωση και είσπραξη
προστίμων, τη γνωστοποίηση κυρώσεων, καθώς και
την αρμόδια αρχή για την ενημέρωση του κοινού
εφαρμόζονται τα άρθρα 24 έως 29 της υπό στοιχεία
Δ1α/Γ.Π.οικ.56435/14-9-2020 κοινής υπουργικής απόφασης (B΄ 3958), όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 4
Ισχύς
1. Η παρούσα καταργεί, από την έναρξη ισχύος της, την
υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.59634/25.9.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 4133).
2. Η παρούσα ισχύει από τις 3 Οκτωβρίου 2020 και ώρα
5:00 π.μ. έως και τις 12 Οκτωβρίου 2020.

Αναλυτικά, για την απόφαση σε σχέση με την «επιβολή των μέτρων της προσωρινής αναστολής λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, καθώς και ειδικότερων μέτρων σε συγκεκριμένες περιοχές της Χώρας από 3.10.2020 έως και 12.10.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»:

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα εφαρμόζεται εντός των ορίων: α) των Περιφερειακών Ενοτήτων Χαλκιδικής, Χανίων, Λέσβου,
Ζακύνθου, Ηρακλείου, Πέλλας, Πιερίας, Ημαθίας, Κιλκίς και Τρικάλων και β) του Δήμου Μυκόνου κατά το χρονικό διάστημα από τις 3 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 5.00 π.μ. έως και τις 12 Οκτωβρίου 2020.

Άρθρο 2

Αναστολή και όροι λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων

1. Η λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος απαγορεύεται από τις 12.00 τα μεσάνυχτα έως τις 5.00 π.μ. Η απαγόρευση του προηγούμενου
εδαφίου καταλαμβάνει τις δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων/ΚΑΔ 56.10, υπηρεσιών γευμάτων που παρέχονται από κινητές καντίνες, που λειτουργούν υπαίθρια (ή εξυπηρετούν υπαίθριες εκδηλώσεις)/ΚΑΔ 56.10.19.01,
παροχής ποτών/ΚΑΔ 56.30, τροφοδοσίας για εκδηλώσεις
(catering)/ΚΑΔ 56.21, συμπεριλαμβανομένων και των
οκταψήφιων αριθμών αυτών, εκμετάλλευσης κτήματος
για τη διενέργεια εκδηλώσεων (γάμων και συναφών)/
ΚΑΔ 93.29.11.03 και διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (γάμων και συναφών)/ΚΑΔ 93.29.19.01. Οι δραστηριότητες του προηγούμενου εδαφίου επιτρέπονται
εντός των ορίων των περιφερειακών ενοτήτων και του
δήμου του άρθρου 1 και κατά το εκεί προσδιοριζόμενο
χρονικό διάστημα μόνο κατά το σκέλος που αφορά σε
διανομή προϊόντων (delivery), τις υπηρεσίες παροχής
προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away)
τηρουμένης της απόστασης ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ
των πελατών, καθώς και drive-through και εξαιρουμένης
πάντως της παροχής αλκοολούχων ποτών από το σύνολο των καταστημάτων που ασκούν τις δραστηριότητες
που καταλαμβάνονται από τους ΚΑΔ της παρούσας.
Η παρούσα καταλαμβάνει και τις όμοιες δραστηριότητες
που παρέχονται εντός των τουριστικών καταλυμάτων.
2. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων σε κάθε
τραπεζοκάθισμα των επιχειρήσεων της παρ. 1 είναι τέσσερα (4) άτομα, εξαιρουμένης της περίπτωσης συγγενών πρώτου βαθμού, οπότε ο μέγιστος επιτρεπόμενος
αριθμός ατόμων στα τραπεζοκαθίσματα αυξάνεται στα
έξι (6) άτομα.
3. Αναστέλλεται η λειτουργία υπαίθριων αγορών.
4. Επιτρέπεται η λειτουργία των λαϊκών αγορών της
περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α’ 171), ως ακολούθως:
α) Σε κάθε λαϊκή αγορά από τους πωλητές (παραγωγοί
και επαγγελματίες) που δραστηριοποιούνται σε αυτήν,
σύμφωνα με την άδειά τους, συμμετέχουν πωλητές σε
ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%), ανά κατηγορία πωλητών (κατηγορίες πωλητών: παραγωγοί και επαγγελματίες).
β) Οι φορείς λειτουργίας των λαϊκών αγορών δημοσιοποιούν πίνακα με τους συμμετέχοντες, κάθε φορά,
πωλητές (παραγωγούς και επαγγελματίες) στις λαϊκές
αγορές ευθύνης τους.
γ) Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των
πωλητών ορίζεται σε πέντε (5) μέτρα με τον ενδιάμεσο
χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα.
5. Σε περίπτωση παράβασης του παρόντος επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις:
(α) Σε περίπτωση παράβασης της παρ. 1 επιβάλλεται
στην πρώτη παράβαση, διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας για τρεις (3)
ημερολογιακές ημέρες και στη δεύτερη παράβαση αναστολή λειτουργίας για είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες.
(β) Σε περίπτωση παράβασης της παρ. 2 επιβάλλονται:
(βα) Στην επιχείρηση στην πρώτη παράβαση διοικητικό πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ και στη
δεύτερη παράβαση, διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων
(3.000) ευρώ,
(ββ) στα φυσικά πρόσωπα για κάθε παράβαση διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
(γ) Σε περίπτωση παράβασης της παρ. 3 επιβάλλεται
για κάθε παράβαση διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων
(5.000) ευρώ.
(δ) (δα) Σε περίπτωση παράβασης των περ. (α) και
(β) της παρ. 4 επιβάλλεται στον φορέα λειτουργίας
της λαϊκής αγοράς στην πρώτη παράβαση, διοικητικό
πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και αναστολή
δραστηριότητας της αγοράς για επτά (7) ημερολογιακές ημέρες και στη δεύτερη παράβαση, διοικητικό
πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ και αναστολή
δραστηριότητας της αγοράς για δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες.
(δβ) Σε περίπτωση παράβασης της περ. (γ) της παρ. 4
επιβάλλονται για αμφότερους τους πωλητές στην πρώτη παράβαση διοικητικό πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων
(1.500) ευρώ και αναστολή δραστηριότητας σε οποιαδήποτε λαϊκή αγορά για δεκαπέντε (15) ημερολογιακές
ημέρες και στη δεύτερη παράβαση διοικητικό πρόστιμο
τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και αναστολή δραστηριότητας σε οποιαδήποτε λαϊκή αγορά για τριάντα (30)
ημερολογιακές ημέρες.
Άρθρο 3
Αναστολή λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων
λιανικής πώλησης αγαθών
1. Η λειτουργία κάθε είδους επιχείρησης λιανικής πώλησης αγαθών, όπως περίπτερα, μίνι μάρκετ (συμπεριλαμβανομένων και αυτών που βρίσκονται εντός των
πρατηρίων υγρών καυσίμων), κάβες, καπνοπωλεία, παντοπωλεία, αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, αναστέλλεται
από τις 12:00 τα μεσάνυχτα έως τις 5:00 π.μ. της επόμενης
ημέρας. Η αναστολή του προηγούμενου εδαφίου δεν καταλαμβάνει τα φαρμακεία, τα πρατήρια υγρών καυσίμων
και τους αυτόματους πωλητές αγαθών, εξαιρουμένης
πάντως της παροχής αλκοολούχων ποτών.
2. Για το χρονικό διάστημα της παρ. 1 επιτρέπονται οι
εργασίες προετοιμασίας, παραγωγής και συντήρησης
από το προσωπικό εργασίας των επιχειρήσεων της παρ. 1.
3. Στις επιχειρήσεις που λειτουργούν κατά παράβαση
της παρ. 1, επιβάλλεται για κάθε παράβαση του παρόντος διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.
Άρθρο 4
Αναστολή πραγματοποίησης εκδηλώσεων
1. Αναστέλλεται η πραγματοποίηση οποιωνδήποτε
εκδηλώσεων διασκέδασης συνεπάγονται την παρουσία
κοινού.
2. Στις επιχειρήσεις ή τα φυσικά πρόσωπα που οργανώνουν εκδηλώσεις διασκέδασης, κατά παράβαση της παρ. 1,
επιβάλλεται για κάθε παράβαση διοικητικό πρόστιμο
πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.
Άρθρο 5
Υποχρέωση χρήσης μάσκας
1. Είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας,
τόσο σε εξωτερικούς όσο και σε εσωτερικούς δημόσιους χώρους.
2. Από την υποχρέωση της παρ. 1 εξαιρούνται: α) τα
άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για
ιατρικούς λόγους που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα
έγγραφα, όπως λόγω αναπνευστικών προβλημάτων και
β) τα παιδιά ηλικίας κάτω των τριών (3) ετών.
3. Για κάθε παράβαση του παρόντος επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
4. Οι ειδικότεροι κανόνες που προβλέπονται ως προς
την υποχρέωση χρήσης μάσκας στην υπό στοιχεία
Δ1α/Γ.Π.οικ.56435/14.9.2020 κοινή υπουργική απόφαση
(Β’ 3958), όπως εκάστοτε ισχύει, δεν θίγονται από την
εφαρμογή της παρούσας.
Άρθρο 6
Κυρώσεις και διαδικασίες ελέγχου
1. Ως προς τις αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής
κυρώσεων, τις διαδικασίες ελέγχου και την πιστοποίηση
των παραβάσεων των παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 2 και του
άρθρου 5, την επιβολή, βεβαίωση και είσπραξη προστίμων, τη γνωστοποίηση κυρώσεων και την αρμόδια αρχή
για την ενημέρωση του κοινού εφαρμόζονται τα άρθρα
24 έως 29 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.56435/14.9.2020
κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 3958), όπως εκάστοτε
ισχύει.
2. Ως προς τις αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής
κυρώσεων, τα όργανα, τις διαδικασίες ελέγχου και την
πιστοποίηση των παραβάσεων της παρ. 3 του άρθρου
2 και των άρθρων 3 και 4, την επιβολή, βεβαίωση και είσπραξη προστίμων, καθώς και την αρμόδια αρχή για την
ενημέρωση του κοινού, εφαρμόζονται τα άρθρα 6 και 7
της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.56344/14.9.2020 κοινής
υπουργικής απόφασης (Β’ 3952), όπως εκάστοτε ισχύει.

Πηγή: aftodioikisi.gr