Ðáñáäüèçêáí óÞìåñá óôï Ãåíéêü Íïóïêïìåßï ÍïóçìÜôùí Èþñáêïò Áèçíþí «Ç Óùôçñßá», 19 êáéíïýñéïé áíáðíåõóôÞñåò õøçëÞò ôå÷íïëïãßáò, ðïõ èá åîïðëßóïõí Üìåóá áíôßóôïé÷åò íÝåò êëßíåò óôéò ÌïíÜäåò ÅíôáôéêÞò Èåñáðåßáò ôïõ íïóïêïìåßïõ, êáé ðéï óõãêåêñéìÝíá óôç ÌÅÈ ôïõ ÊÝíôñïõ ÁíáðíåõóôéêÞò ÁíåðÜñêåéáò êáé óôç ÌÅÈ ôçò ÐáíåðéóôçìéáêÞò ÐíåõìïíïëïãéêÞò ÊëéíéêÞò. Ïé áíáðíåõóôÞñåò ðïõ ðáñáäüèçêáí åßíáé ôï ðñþôï ìÝñïò ôçò äùñåÜò ôçò åôáéñåßáò «ÐáðáóôñÜôïò». Ôéò åðüìåíåò çìÝñåò èá ðáñáäïèïýí óôï Õðïõñãåßï Õãåßáò Üëëïé 31, áíåâÜæïíôáò ôï óõíïëéêü áñéèìü ôçò äùñåÜò ôçò «ÐáðáóôñÜôïò», óå 50 êáéíïýñéïõò áíáðíåõóôÞñåò õøçëÞò ôå÷íïëïãßáò ãéá ÌïíÜäåò ÅíôáôéêÞò Èåñáðåßáò. Ï Õðïõñãüò Õãåßáò Âáóßëçò Êéêßëéáò åõ÷áñéóôåß ôçí åôáéñåßá «ÐáðáóôñÜôïò» ãéá ôç óçìáíôéêÞ óõìâïëÞ ôçò óôçí åíßó÷õóç ôïõ Åèíéêïý ÓõóôÞìáôïò Õãåßáò, ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç ôçò ìåãÜëçò êñßóçò Äçìüóéáò Õãåßáò ðïõ âéþíïõìå óôç ÷þñá.

Μετά την ευρωπαϊκή, προς παγκόσμια “μαύρη” πρωτιά στους θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκους οδεύει η Ελλάδα τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Συγκεκριμένα, με βάση τα από 15.1.2022 (πριν δηλαδή τους χθεσινούς 95 νεκρούς) στοιχεία του John Hopkins (OurWorldinData), η χώρα μας, ανάμεσα σε αυτές του ανεπτυγμένου κόσμου, βρίσκεται στην πρώτη θέση με 7,62 θανάτους ανά εκατομμύριο κατοίκους, έναντι:

-5,1 της Ιταλίας,

-4,85 της Ρωσίας,

-4,21 του Ηνωμένου Βασιλείου,

-4,04 της Τουρκίας,

-3,13 του Καναδά

-2,98 της ΕΕ (μέσος όρος)

-2,46 των ΗΠΑ

-2,38 της Βόρειας Αμερικής (μέσος όρος)

-2,19 της Γαλλίας

-1,12 της Κύπρου

-0,61 της Γερμανίας

-0,28 της Αφρικής (μέσος όρος)

-0,23 της Ινδίας.

Χώρες που ξεπερνούν την Ελλάδα είναι, μεταξύ άλλων, το Εκουαδόρ στη Νότιο Αμερική (28,34), το Τρινιντάντ και Τομπάγκο στην Καραϊβική (17,1), η Ιρλανδία (16,66), τα νησιά Κέιμαν (15,34), η Σλοβακία 11,72), η Πολωνία (11,35), τα νησιά Φίτζι (9.97), η Λιθουανία (9,29), η Γρενάδα (8,85) και η Κροατία (8,57). Δηλαδή, πλην της Ιρλανδίας, χώρες του λεγόμενου αναπτυσσόμενου κόσμου και του πρώην Ανατολικού μπλοκ γιατί οι περισσότερες από τις οποίες δεν έχουν την ίδια πρόσβαση στα εμβόλια, ούτε ίδιου τύπου εμβόλια, ώστε τα μεγέθη να είναι συγκρίσιμα.

Πέμπτη στο συνολικό αριθμό

Όμως και στο συνολικό αριθμό θανάτων ανά εκατομμύριο κατοίκων η Ελλάδα βρίσκεται στην πέμπτη θέση ανάμεσα στις χώρες του ανεπτυγμένου κόσμου με 2.102,93, μετά από ΗΠΑ, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ρωσία.

Πηγή: aftodioikisi.gr

Προηγούμενο άρθροΚορωνοϊός: Άλλο καραντίνα άλλο απομόνωση
Επόμενο άρθροΑποκάλυψη: STOP στα αυτοκίνητα δεκαετίας