Μείωση προσλήψεων ΑμεΑ στους ΟΤΑ περιλαμβάνει το πολυνομοσχέδιο

Εξαιρέσεις από τον κανόνα που ψηφίστηκε το 2016 και προβλέπει ότι ποσοστό 10% των προκηρυσσόμενων θέσεων καλύπτεται από άτομα με τουλάχιστον 50% αναπηρία, εισάγει ο Υπουργός Εσωτερικών με το αρ.84 του “νομοσχεδίου-σκούπα”.

Υπενθυμίζεται πως το 2016 η Κυβέρνηση, με το αρ.25 του ν.4440/2016, αντικατέστησε την υποπερ.γ’ της παρ.6 του αρ.14 του ν.2190/1994, ορίζοντας ότι:
« γ) Ποσοστό 10% των προκηρυσσόμενων θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΑΧ, των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ κατά Περιφερειακή Ενότητα, Φορέα και κλάδο ή ειδικότητα καλύπτονται από άτομα με αναπηρία, με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον, όπως διαπιστώνεται από τις υγειονομικές επιτροπές του ΚΕΠΑ. »

Τώρα, με το αρ.84 του πολυνομοσχεδίου προσθέτει εδάφιο αμέσως μετά την ανωτέρω διάταξη, προβλέποντας πως :
« Το προηγούμενο εδάφιο ΔΕΝ εφαρμόζεται για τις προκηρυσσόμενες θέσεις των κάθε είδους ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας και πρασίνου, καθώς και των υπηρεσιών κοιμητηρίων των ΟΤΑ Α’ βαθμού και των Νομικών τους Προσώπων, των κλάδων/ειδικοτήτων
– ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων,
– ΔΕ Οδηγών,
– ΔΕ Υδραυλικών,
– ΔΕ Ηλεκτρολόγων,
– ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας,
– ΔΕ Τεχνικών (όλες οι ειδικότητες),
– ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων,
– ΥΕ Εργατών Νεκροταφείων,
καθώς και συναφών κλάδων/ειδικοτήτων, όπως σε κάθε περίπτωση εξειδικεύονται στους οικείους οργανισμούς ή κανονισμούς ».

Με άλλα λόγια δηλαδή, από την υποχρεωτική πρόσληψη 10% ατόμων με αναπηρία εξαιρούνται στις προαναφερθείσες υπηρεσίες, σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση, «οι προκηρυσσόμενες θέσεις τακτικού προσωπικού, ήτοι μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΑΧ, όλων των κλάδων και ειδικοτήτων ΔΕ και ΥΕ κατηγορίας, πλην των διοικητικών ». 
Η αιτιολογία που κατετέθη για την εισαγωγή των εξαιρέσεων από τον κανόνα προσλήψεων 10%, είναι ότι « κρίνεται απαραίτητη, καθώς αφενός το προσωπικό που προσλαμβάνεται στις ανωτέρω θέσεις πρέπει να είναι σε θέση, από άποψη φυσικής καταλληλόλητας, να ανταποκρίνεται στα καθήκοντα αυτών των θέσεων, οι οποίες απαιτούν την εκτέλεση εργασιών από τη φύση τους επικίνδυνων και ανθυγιεινών, όπως των εργατών καθαριότητας, των οδηγών απορριμματοφόρων, των συνοδών απορριμματοφόρων, των οδοκαθαριστών, των χειριστών μηχανημάτων έργων, των εναεριτών ηλεκτρολόγων, των εργατών ταφής κ.α. και αφετέρου για την προστασία της υγείας των ατόμων της εν λόγω κατηγορίας ».
Μένει να κριθεί, λοιπόν, πότε ενήργησε ορθά ο νομοθέτης. Το 2016, όταν δεν έλαβε υπόψη τις ανωτέρω αυτοδιοικητικές παραμέτρους και ψήφισε τον κανόνα του 10% γενικώς και οριζοντίως, ή τώρα που θα ψηφίσει τις εξαιρέσεις, θεωρώντας αυτές απαραίτητες. Για την ιστορία, το αρ.25 του ν.4440/2016 (που περιείχε και άλλες ρυθμίσεις) την 25η/11/2016 είχε ψηφιστεί θετικά (Ναι) μόνο από το ΣΥΡΙΖΑ και τους ΑΝΕΛ.

Αναδημοσίευση από www.airetos.gr