Μουσικοί ΟΤΑ και Πολυνομοσχέδιο: Όλες οι αλλαγές

Τους Μουσικούς της Αυτοδιοίκησης αφορούν δύο άρθρα του “νομοσχεδίου-σκούπα” του Υπουργείου Εσωτερικών. Το 93 διευκρινίζει τον υπολογισμό του βασικού μισθού και των μισθολογικών τους κλιμακίων, ενώ το 94 την κατάταξη συγκεκριμένων περιπτώσεων σε θέση ΤΕ Μουσικών.

Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, από τα δύο συγκεκριμένα άρθρα προκαλείται “ενδεχόμενη δαπάνη των προϋπολογισμών των οικείων Δήμων από τυχόν καταβολή μισθολογικής διαφοράς”. “Το ύψος της δαπάνης εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα”.

Όσον αφορά το πρώτο ζήτημα, υπενθυμίζεται ότι με την παρ.4 του αρ.103 του ν.4483/2017 προβλέφθηκε ότι ο μηνιαίος βασικός μισθός των ειδικών κατηγοριών Αρχιμουσικός ή Διευθυντής Χορωδίας, Εξάρχων, Κορυφαίος Α΄, Κορυφαίος Β΄, Κορυφαίος και Μουσικός, καθορίζεται, σύμφωνα με το βασικό μισθό του ενιαίου μισθολογίου, κατά τα προβλεπόμενα στο Κεφάλαιο Β΄ του ν.4354/2015 ως ισχύει, πολλαπλασιαζόμενο επί των ειδικών συντελεστών της εν λόγω παραγράφου, ανά ειδική κατηγορία Μουσικού, και στρογγυλοποιημένο στην πλησιέστερη μονάδα του ευρώ.
Επειδή, κατά την εφαρμογή της ρύθμισης διαπιστώθηκαν διαφορετικές ερμηνείες σχετικά με τον υπολογισμό των ειδικών συντελεστών, ανά ειδική κατηγορία, στη διαμόρφωση του βασικού μισθού, αλλά και στην περαιτέρω μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων που υπάγονται σε αυτή, το ΥΠΕΣ έκρινε αναγκαίο τον προσδιορισμό της αληθούς έννοιάς της.
Για το λόγο αυτό, σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση, με το κατατεθέν αρ.93 καθίσταται ευκρινές ότι οι ειδικοί συντελεστές της παρ.4 του αρ.103 του ν.4483/2017 καταρχάς πολλαπλασιάζονται στον βασικό/εισαγωγικό μισθό της κάθε κατηγορίας Μουσικού, αναλόγως της εκπαιδευτικής βαθμίδας την οποία κατέχει. Επομένως, οι συντελεστές για τους Μουσικούς της ΔΕ κατηγορίας θα υπολογιστούν αρχικά στη βάση των 858 ευρώ, για τους ΤΕ στα 1037 ευρώ και για τους Μουσικούς ΠΕ κατηγορίας στη βάση των 1092 ευρώ αντίστοιχα. Για την περαιτέρω εξέλιξη και διαμόρφωση των μισθολογικών κλιμακίων των Μουσικών, ο μηνιαίος μισθός τους θα διαμορφωθεί προσθέτοντας, στο αμέσως προηγούμενο κλιμάκιο, το σταθερό ποσό που θα προκύψει από τον πολλαπλασιασμό των ειδικών συντελεστών που προβλέπονται στο αρ.14 του ν.4354/2015 ως ισχύει, επί της ανωτέρω μισθολογικής βάσης για κάθε κατηγορία.

Περαιτέρω, το δεύτερο άρθρο περί Μουσικών, το 94, συμπληρώνει την παρ.8 του αρ.26 του ν.4325/2015, που είχε τροποποιηθεί με το αρ.88 του ν.4483/2017. Προβλέπει ότι για την κατάταξη στην κατηγορία ΤΕ Μουσικών, σε περίπτωση που ο Μουσικός δεν κατέχει απολυτήριο εξατάξιου γυμνασίου ή λυκείου, απαιτείται, πλέον του διπλώματος ή πτυχίου μουσικής εκπαίδευσης και αποδεδειγμένη, πενταετής τουλάχιστον, επαγγελματική εμπειρία στην εκτέλεση του οικείου μουσικού οργάνου.
Η Αιτιολογική Έκθεση εξηγεί ότι με τη διάταξη του 2015 αναγνωρίστηκαν πρόδηλες ιδιαιτερότητες του κλάδου των Μουσικών, ως προς την κατάταξή τους στην κατηγορία ΤΕ, και προβλέφθηκε ότι αναγκαίο προς τούτο προσόν είναι η κατοχή, όχι πτυχίου ανώτατου τεχνολογικού ιδρύματος, αλλά τυπικών προσόντων που πιστοποιούν υψηλού επιπέδου μουσικές γνώσεις, καθώς αυτό αποτελεί το αντικείμενο της επαγγελματικής τους ενασχόλησης και των υπηρεσιών που παρέχουν στους ΟΤΑ. Παρά ταύτα, συνεχίζει η Έκθεση, υπάρχουν περιπτώσεις Μουσικών, που, ενώ είναι κάτοχοι των απαιτούμενων κατά την εν λόγω διάταξη τυπικών προσόντων, αποδεικνύοντας έτσι το υψηλό επίπεδο της μουσικής τους εκπαίδευσης, ενώ διαθέτουν σημαντική επαγγελματική εμπειρία ως Μουσικοί, εντούτοις δεν διαθέτουν απολυτήριο εξατάξιου γυμνασίου ή λυκείου, με αποτέλεσμα να διαμορφώνονται όροι άνισης μεταχείρισής αυτών, σε σχέση με συναδέλφους τους, με κριτήρια αλλότρια προς το κατεξοχήν αναγκαίο προσόν για τη διαμόρφωση της υπηρεσιακής τους θέσης, που είναι ο βαθμός της -πιστοποιούμενης- μουσικής γνώσης και εκπαίδευσής τους και η επαγγελματική τους εμπειρία.

Ακολουθεί το ακριβές περιεχόμενο των δύο κατατεθέντων άρθρων:
« Άρθρο 94
Ερμηνεία της παρ. 4 του άρθρου 103 του ν. 4483/2017

Η αληθής έννοια της παρ. 4 του άρθρου 103 του ν.4483/2017 είναι ότι ο μηνιαίος βασικός μισθός των ειδικών κατηγοριών των μουσικών, όπως αυτές καταγράφονται στην παράγραφο αυτή, διαμορφώνεται βάσει των ειδικών συντελεστών, ανά κατηγορία, οι οποίοι πολλαπλασιάζονται με τους βασικούς μισθούς των υπαλλήλων, βάσει της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκουν. Για τη διαμόρφωση των λοιπών μισθολογικών κλιμακίων και την περαιτέρω εξέλιξη των μουσικών, προστίθεται στον βασικό μισθό και σε κάθε μισθολογικό κλιμάκιο, το σταθερό ποσό που θα προκύψει από τον πολλαπλασιασμό του βασικού/εισαγωγικού μισθού του προηγούμενου εδαφίου επί τους ειδικούς συντελεστές, ανά κατηγορία, που προβλέπονται στο άρθρο 14 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), όπως ισχύει. »

« Άρθρο 95
Τροποποίηση του άρθρου 26 του ν. 4325/2015

Στο τέλος της παρ. 8 του άρθρου 26 του ν. 4325/2015 (Α’ 47), όπως η παρ. αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 88 του ν. 4483/2017, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
“Αν ο μουσικός δεν κατέχει απολυτήριο εξατάξιου γυμνασίου ή λυκείου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, προκειμένου να καταταχθεί σε θέση ΤΕ Μουσικών, απαιτείται, εκτός από το πτυχίου ή το δίπλωμα μουσικής εκπαίδευσης, και πενταετής εμπειρία στην εκτέλεση του οικείου μουσικού οργάνου, που αποδεικνύεται από βεβαίωση Αρχιμουσικού ή επικεφαλής μπάντας ή ορχήστρας”».

Αναδημοσίευση από www.airetos.gr