Την αύξηση των περιπτώσεων προσλήψεων συμβασιούχων που εξαιρούνται από τον κανόνα συγκεκριμένης διάρκειας, περιλαμβάνει το αρ.12 του υπό διαβούλευση Νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών.

Υπενθυμίζεται ότι το αρ.21 του ν.2190/1994 (γνωστού ως Νόμου ΑΣΕΠ) ορίζει έναν γενικό κανόνα για το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) για αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών. Προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι η διάρκεια της απασχόλησής του δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 8 μήνες μέσα σε συνολικά χρόνο 12 μηνών, καθώς και ότιπαράταση ή σύναψη νέας σύμβασης κατά το αυτό ημερολογιακό έτος είναι άκυρες.

Από εκεί και πέρα, το εν λόγω άρθρο περιλαμβάνει σειρά εξαιρέσεων που προστέθηκαν στο πέρασμα των χρόνων.

Τις εξαιρέσεις αυτές αυξάνει τώρα η Κυβέρνηση, περιγράφοντας ότι “με τις προτεινόμενες διατάξεις εντάσσονται στην εξαίρεση και

– τα προγράμματα που εκτελούνται με εθνικούς πόρους για να εξασφαλισθεί η εμπρόθεσμη εκτέλεση τους και ο μέγιστος βαθμός απορρόφησης, καθώς και

– οι συμβάσεις που εκτελούνται στα πλαίσια τεχνικής/διοικητικής υποστήριξης των ΟΤΑ, για λόγους εύρυθμης λειτουργίας των τεχνικών υπηρεσιών Δήμων και Περιφερειών.”

 

Για να γίνει αντιληπτή η νομοθετική παρέμβαση, ακολουθεί το πριν και το μετά του εδαφίου α’ της παρ.3 του αρ.21 του ν.2190/1994, δηλαδή πως ισχύει και πως τροποποιείται με το Νομοσχέδιο.

 

ΠΡΙΝ

3. Κατ` εξαίρεση, για το προσωπικό προγραμμάτων ή έργων που χρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται από διεθνείς οργανισμούς ή ερευνητικών προγραμμάτων ή προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας ή για την εκπλήρωση υποχρεώσεων από συμβάσεις με διεθνείς οργανισμούς, ή από συμβάσεις έργου διάρκειας έως 5 ετών για την εκμετάλλευση εστιατορίων, αναψυκτηρίων και γενικώς χώρων αναψυχής επιτρέπεται η διάρκεια των συμβάσεων να είναι μέχρι ένα έτος και να ανανεώνονται ή παρατείνονται έως το τέλος του προγράμματος ή έργου ή την εκπλήρωση της υποχρεώσεως, αποκλειομένης σε κάθε περίπτωση της αναγνώρισής τους ως συμβάσεων αορίστου χρόνου.

 

ΜΕΤΑ

3. Κατ’ εξαίρεση, για το προσωπικό που απασχολείται στο σχεδιασμό, τη διοικητική υποστήριξη, την εκτέλεση και την παρακολούθηση αναπτυξιακών προγραμμάτων ή έργων που χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους ή διεθνείς οργανισμούς ή απασχολείται σε ερευνητικά προγράμματα και προγράμματα τεχνικής βοήθειας του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) ή για την εκπλήρωση υποχρεώσεων που απορρέουν από συμβάσεις με διεθνείς οργανισμούς ή απασχολείται στην εκτέλεση συμβάσεων τεχνικής υποστήριξης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή απασχολείται σε συμβάσεις έργου διάρκειας έως 5 ετών για την εκμετάλλευση εστιατορίων, αναψυκτηρίων και γενικώς χώρων αναψυχής, η διάρκεια των συμβάσεων μπορεί είναι ισόχρονη με τη διάρκεια του εκτελούμενου προγράμματος ή έργου ή την εκπλήρωση της υποχρέωσης, αποκλειόμενης σε κάθε περίπτωση της αναγνώρισής τους ως συμβάσεων αορίστου χρόνου.

Πηγή: airetos.gr