Νέα “βόμβα” με το νομοσχέδιο Χατζηδάκη: Χωρίς άδεια των Δήμων & Περιφερειών θα γίνονται έρευνες σε εκτάσεις που τους ανήκουν!

Έντονο αυτοδιοικητικό ενδιαφέρον εντοπίζεται στο άρθρο 110 του υπό ψήφιση Νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το περιεχόμενο της διάταξης κατήγγειλαν σε υψηλούς τόνους η WWF Ελλάς και ηGreenpeaceμε κοινή Ανακοίνωσή τους, στηλιτεύοντας ότι « θέτει το φυσικό περιβάλλον της Χώρας μας σε πρωτοφανή κίνδυνο, καθώς για πρώτη φορά: (…) αφαιρείται από την τοπική κοινωνία και τις Δημοτικές Αρχές το δικαίωμα γνώμης για βαριά επικίνδυνες και ρυπογόνες εγκαταστάσεις εξόρυξης υδρογονανθράκων στις δημόσιες περιοχές ιδιοκτησίας τους (Άρθρο 110) ».

Ας δούμε λοιπόν, τι ακριβώς θεσπίζει η Κυβέρνηση για τους ΟΤΑ, με τα νέα εδάφια που προσθέτει στο τέλος της παρ.3 του αρ.6 του ν.2289/1995:

«Για τη διενέργεια των σεισμικών ή άλλων γεωφυσικών και γεωλογικών ερευνών που προβλέπονται στις άδειες αναζήτησης που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, καθώς και στις συμβάσεις έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων που συνάπτει το Ελληνικό Δημόσιο, ο Ανάδοχος δύναται να χρησιμοποιεί, εντός του πλαισίου του παρόντος και των αδειών αναζήτησης και συμβάσεων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων βάσει των οποίων διενεργούνται, εκτάσεις που ανήκουν στο Δημόσιο, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στα νομικά πρόσωπα αυτών, για το χρονικό διάστημα διενέργειας των παραπάνω ερευνών.

Για την ανωτέρω προσωρινή χρήση δεν απαιτείται η λήψη οποιασδήποτε άδειας, έγκρισης ή συναίνεσης από τα παραπάνω πρόσωπα υπό την ιδιότητά τους ως κυρίων, νομέων ή κατόχων των εκτάσεων αυτών.

Εξήντα, κατ’ ελάχιστο, ημέρες πριν από την έναρξη διενέργειας των εν λόγω ερευνών, υποβάλλεται από τον Ανάδοχο, με κοινοποίηση στην ΕΔΕΥ ΑΕ, το πρόγραμμα εργασιών έρευνας κατά περίπτωση στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου ή στον οικείο ΟΤΑ, ο οποίος μεριμνά και για την ενημέρωση των νομικών προσώπων αυτού υπό την ιδιότητά τους ως κυρίων, νομέων ή κατόχων των εκτάσεων αυτών, για τις εκτάσεις που ανήκουν σε αυτά. Στο πρόγραμμα εργασιών περιλαμβάνονται ιδίως ο χρόνος έναρξης, η διάρκεια και η περιγραφή των εργασιών που θα λάβουν χώρα στις εν λόγω εκτάσεις

Η Κυβέρνηση στην Αιτιολογική Έκθεση υποστηρίζει ότι « η διενέργεια γεωφυσικών και γεωλογικών ερευνών που προβλέπονται στις άδειες αναζήτησης υδρογονανθράκων που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2289/1995, καθώς και στις συμβάσεις έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων που συνάπτει το Ελληνικό Δημόσιο, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος ενός προγράμματος ανάπτυξης έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων. Οι συγκεκριμένες έρευνες είναι ελάχιστα παρεμβατικές και διαρκούν μικρό χρονικό διάστημα, ωστόσο διενεργούνται κατά μήκος διαδρομών πολλών χιλιομέτρων και διασχίζουν μεγάλη έκταση, επί της οποίας ή τμήματα της οποίας είναι δυνατόν να έχουν εμπράγματα δικαιώματα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Η έως τώρα εμπειρία έχει δείξει πως η λήψη αδειώναπό τα πρόσωπα αυτά, υπό την ιδιότητά τους ως κυρίων, νομέων ή κατόχων των εκτάσεων, για τη διενέργεια των ερευνών είναι εξαιρετικά χρονοβόρα, με αποτέλεσμα τα προγράμματα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, που αποτελούν δραστηριότητες δημοσίου συμφέροντος και έχουν κυρωθεί με τις εκάστοτε συμβάσεις μίσθωσης, να τίθενται σε κίνδυνο χρονικού εκτροχιασμού ως προς την υλοποίησή τους και πιθανής συνολικής ακύρωσης τους. Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιδιώκεται να μειωθεί ο χρόνος διενέργειας των γεωφυσικών και γεωλογικών ερευνών και διευκολύνεται το στάδιο της έρευνας υδρογονανθράκων, εφαρμόζοντας την ίδια πρόβλεψη που χρησιμοποιείται επιτυχώς σε άλλες δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα στα δίκτυα διανομής φυσικού αερίου. Διευκρινίζεται ότι η ρύθμιση αναφέρεται αποκλειστικά σε προσωρινή χρήση των συγκεκριμένων εκτάσεωνμόνο για τη διενέργεια των συγκεκριμένων γεωφυσικών και γεωλογικών ερευνών και αφορά μόνο εκτάσεις που ανήκουν στο Δημόσιο, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στα νομικά πρόσωπα αυτών, και στην απαίτηση για λήψη άδειας, εγκρίσεως ή συναινέσεως από τα παραπάνω πρόσωπα υπό την ιδιότητά τους ως κυρίων, νομέων ή κατόχων των εκτάσεων αυτών. Είναι δε αυτονόητο ότι οι Ανάδοχοι δεν απαλλάσσονται της υποχρέωσης αδειοδότησης τους για τις εν λόγω έρευνες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ιδίως την περιβαλλοντική και δασική νομοθεσία, τη νομοθεσία ασφάλειας της εργασίας, τη νομοθεσία για τις προστατευόμενες περιοχές και την πολιτιστική κληρονομιά καθώς και από την υποχρέωση συμμόρφωσης τους με τα προβλεπόμενα στον ν.2289/1995 και τις άδειες αναζήτησης ή συμβάσεις έρευνας και εκμετάλλευσης που έχουν λάβει ή συνάψει. »

Η WWF Ελλάς και η Greenpeaceαπευθύνουν «έκκληση να σταματήσει το πρωτοφανές περιβαλλοντικό έγκλημα που προωθείται από το ΥΠΕΝ μέσω του νέου Ν/Σ», χαρακτηρίζοντας «αδιανόητα προκλητική παρέμβαση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος υπέρ των εξορύξεων πετρελαίου στη Χώρα μας, το να επιτρέπονται σε προστατευόμενες και δημόσιες περιοχές χωρίς να απαιτείται έγκριση τηςΤοπικής Αυτοδιοίκησης ».

Πηγή: airetos.gr