Ο Π. Φιλίππου Εντεταλμένος Σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας

Με σκοπό την ταχεία διεκπεραίωση των υποθέσεων και την εξασφάλιση της εύρυθμηςκαι αποδοτικής λειτουργίας της Αυτοτελούς ΔιεύθυνσηςΠολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, αξιολογώντας τις ανάγκες της συγκεκριμένης υπηρεσίας, προχώρησε σε ένα ακόμη επίπεδο θεσμικής υποστήριξης ορίζοντας τον Περιφερειακό Σύμβουλο Φιλίππου Παναγιώτη, του Γεωργίου, Εντεταλμένο Σύμβουλο Πολιτικής Προστασίας της ΠΙΝ.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης (Αριθμ. οικ.77552/31487)δεν προκύπτει επιπλέον δαπάνη που να βαρύνειτις πιστώσεις του προϋπολογισμού της ΠεριφέρειαςΙονίων Νήσων.

Στον Περιφερειακό Σύμβουλο Παναγιώτη Φιλίππου μεταβιβάζεται η άσκηση των αρμοδιοτήτων για θέματα πουεμπίπτουν, κατά την πρόβλεψη του άρθρου 25 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, στις αρμοδιότητες της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας, εκτόςτων, εκ του νόμου, θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών.