Με αφορμή ερωτήματα υπηρεσιών, μηχανικών και πολιτών σχετικά με τη διαδικασία που εφαρμόζεται μετά την ανάρτηση των δασικών χαρτών ως προς τη βεβαίωση του δασικού ή μη χαρακτήρα ακινήτων, ευρισκομένων σε εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός οικισμών περιοχές, κατά την έκδοση οικοδομικής άδειας, ο Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Κ. Σκρέκας, εξέδωσε Εγκύκλιο, που δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια την 11η.6.2021, για την ενημέρωση των Υπηρεσιών Δόμησης.

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο, « προκύπτει ότι για την έκδοση οικοδομικών αδειών σε ακίνητα που βρίσκονται σε εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών περιοχές οι οποίες προσδιορίζονται ως ΑΑ ή ΠΑ και δεν αποτελούν αναδασωτέες / δασωτέες εκτάσεις (ΑΝ) κατά τις κατηγορίες μορφής / κάλυψης δασικού χάρτη της Υ.Α. 158576/1579/2017 και ανεξαρτήτως του σταδίου του χάρτη (ανάρτηση, μερική κύρωση, ολική κύρωση) ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ δασών ή άλλου αρμόδιου φορέα, ΠΑΡΑ ΜΟΝΟΝ η αναγραφή επί του τοπογραφικού διαγράμματος ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ του ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται από αρμόδιο μηχανικό ότι η θέση του ακινήτου, όπως αυτή προσδιορίζεται γεωχωρικά σε σχέση με τον αναρτημένο δασικό χάρτη, δεν εμπίπτει σε περιοχή που διέπεται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Στην ίδια δήλωση θα αναφέρεται και το στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο δασικός χάρτης ».

Επιπλέον, ο Υπουργός σημειώνει πως « για τα ακίνητα που εμπίπτουν στις υπόλοιπες περιοχές δασικών χαρτών (πλην ΑΑ ή ΠΑ), η έκδοση της οικοδομικής άδειας επιτρέπεται μετά την τυχόν μεταβολή της κατηγορίας μορφής / κάλυψης, σε συνέχεια τυχόν αποδοχής υποβληθέντων προδήλων σφαλμάτων ή αντιρρήσεων κατά του δασικού χάρτη, ως μη διεπόμενης από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. »

Αναλυτικότερα, στην αριθμ. οικ.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/56321/2354/2021 Εγκύκλιο.

Πηγή: airetos.gr