Ολοκληρώνεται το έργο του Γηροκομείου στο Αργοστόλι με απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων

Την απόφαση για την  προμήθεια όλου του απαραίτητου εξοπλισμού  για την πλήρη και ασφαλή λειτουργία του νέου  Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

Ειδικότερα  την τροποποίηση της Πράξης «Ανέγερση του νέου Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολιού ( Β’ φάση)»  με κωδικό ΟΠΣ 5000113 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ”ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020, υπέγραψε ο κ.Γαλιατσάτος.

 

Το αντικείμενο της τροποποίησης αφορά στην προσθήκη τριών υποέργων και ειδικότερα  (i)στην προμήθεια όλου του απαραίτητου εξοπλισμού (Ιατροτεχνολογικού, Ξενοδοχειακού, κλπ) για την πλήρη και ασφαλή λειτουργία του Γηροκομείου και σε (ii)συνδέσεις με το δίκτυο ηλεκτροδότησης, καθώς επίσης (iii) και με τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης της ΔΕΥΑ Κεφαλονιάς, προϋπολογισμού 1.239.921,68 ευρώ. Η ημερομηνία λήξης της πράξης ορίζεται η 30/07/2019.

 

Σημειώνεται ότι το νέο Δημοτικό Γηροκομείο Αργοστολίου χωροθετείται σε οικόπεδο εμβαδού 8.111,45 m² εντός του σχεδίου πόλεως Αργοστολίου, στο Ο.Τ.353. Εκεί υπήρχαν οι παλιές εγκαταστάσεις του Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου, οι οποίες κατεδαφίστηκαν. Στη θέση τους κατασκευάστηκαν (υποέργο 1)τέσσερα κτίρια (πτέρυγες) Ζ, Ε, Ε΄, Η, συνολικής επιφάνειας 3.984,80 τ.μ. αποτελούμενα από τρία επίπεδα (υπόγειο, κάτω ισόγειο, άνω ισόγειο) και δυναμικότητας 78 τροφίμων.

Το συνολικό επιλέξιμο ποσό δημόσιας δαπάνη, η οποία  προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 6.376.828,13 ευρώ.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).