Παντελής Αμούργης: Σχετικά με το δημοτικό συμβούλιο Σάμης την 04.03.2022-Η σύσταση του Αναπτυξιακού Οργανισμού με τον δήμο Αργοστολίου και τον δήμο Ιθάκης

Σχετικά με το δημοτικό συμβούλιο Σάμης την 04.03.2022 

Αρχικά θα ήθελα να εκφράσω την έντονη ανησυχία, θέλω να πιστεύω όλων μας, για τα τεκταινόμενα στην Ουκρανία και τον πόλεμο που άνοιξε εναντίον της η Ρωσία. Δυστυχώς τα θύματα αυξάνονται. Μεταξύ των οποίων και ομογενείς. Μακάρι αυτή η καταστροφή να αρχίσει να κοπάζει σύντομα αλλιώς τα πράγματα ίσως λάβουν άλλες διαστάσεις, ακόμη τραγικότερες. Οι οικογένειες όλων των θυμάτων έχουν την αμέριστη συμπαράστασή μας.

Σχετικά με τη σύσταση του Αναπτυξιακού Οργανισμού με τον δήμο Αργοστολίου και τον δήμο Ιθάκης

Με τις διατάξεις του ν. 4674/2020 προβλέπεται η σύσταση Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ειδικού σκοπού, τα οποία λειτουργούν υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, υπό τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας. Η επιλογή αυτή του νομοθέτη σαφώς αντιδιαστέλλει τα νέα νομικά πρόσωπα από τις υφιστάμενες Αναπτυξιακές Εταιρείες, οι οποίες αποτελούν επιχειρήσεις ΟΤΑ, έχουσες περιορισμένο σκοπό σύστασης και αρμοδιότητες.

Τα νέα αυτά νομικά πρόσωπα φιλοδοξούν να αποτελέσουν κεντρικούς μοχλούς ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών και εταίρους στη συνεργατική εκτέλεση, από κοινού με τους ΟΤΑ, της δημοτικής και περιφερειακής πολιτικής υποστηρίζοντας την άσκηση πληθώρας αυτοδιοικητικών αρμοδιοτήτων. Οι Αναπτυξιακοί αυτοί οργανισμοί, με άλλα λόγια, θα συνδράμουν τη Διοικητική Αρχή σε τομείς που η ίδια δεν μπορεί να αντεπεξέλθει είτε λόγω υποστελέχωσης είτε λόγω έλλειψης των απαραίτητων μέσων. Η διαδικασία εκτέλεσης των έργων θα είναι πολύ γρηγορότερη και αποτελεσματικότερη από τον δαιδαλώδη και γραφειοκρατικό μηχανισμό των ΟΤΑ, με το αποτέλεσμα να μπορεί να φαίνεται στους δημότες και εν γένει στους πολίτες σε πολύ πιο σύντομο χρονικό διάστημα.

Οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί απολαμβάνουν διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας, αλλά όχι αυτονομίας, αφού ρητά ο νομοθέτης επεμβαίνει στη σύνθεση του μετοχικού κεφαλαίου και μέσω αυτού στην εκλογή της διοίκησης. Επιπλέον, ο νομοθέτης επεμβαίνει α) στη διάρθρωση της διοικητικής δομής, προβλέποντας Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, β) στα ζητήματα στελέχωσης με το απαιτούμενο προσωπικό και γ) στα προσόντα των θέσεων ευθύνης. Από την κατάστρωση των εν λόγω διατάξεων, σαφώς συνάγεται ότι οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί τίθενται υπό τον έλεγχο των μετόχων ΟΤΑ, αφού οι επιλογές αυτές κατατείνουν στην άσκηση αποφασιστικής επιρροής και ελέγχου επί των νομικών αυτών προσώπων. Επομένως, οι δήμαρχοι – μέλη των ΔΣ θα έχουν και θα ασκούν άμεση επιρροή στη λήψη των αποφάσεων του οργάνου, με γνώμονα αποκλειστικά το συμφέρον του τόπου και μόνο.

Οι νέες αυτές εταιρικές μορφές κατά τη λειτουργία τους δεν επιβαρύνουν το δημόσιο ή τους μετόχους ΟΤΑ σε καμία περίπτωση (δεν επιχορηγούνται και δεν μεταφέρονται τυχόν χρέη ή προσωπικό κατά τη λύση τους). Εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον. Για αυτό τον λόγο δημιουργήθηκαν εξάλλου και αυτόν τον λόγο θα υπηρετούν.

Όπως άλλωστε έχω προαναφέρει στο σώμα αυτό αλλά και στον τύπο, το εγχείρημα αυτό περισσότερο καλά μπορεί να προσφέρει. Σχετικά με τη διάρκεια του Οργανισμού, αν και τα 30 έτη δέσμευσης είναι πολλά, εντούτοις δίδεται η δυνατότητα από τον νόμο (άρθρο 166 ΤΟΥ ν.4548/2018) αυτός να διαλυθεί, ήτοι σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις η ανώνυμη εταιρεία μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση μετόχου ή μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου, αν υφίσταται προς τούτο σπουδαίος λόγος, που, κατά τρόπο προφανή και μόνιμο, καθιστά τη συνέχιση της εταιρείας αδύνατη. Τέτοιος σπουδαίος λόγος είναι είτε η εκπλήρωση είτε η αμετάκλητη ματαίωση της εκπλήρωσης του σκοπού του Αναπτυξιακού Οργανισμού. Επομένως, οι αντιρρήσεις περί μεγάλης διάρκειας μπορούν να καμφθούν με τη δικαστική λύση της εταιρείας για τους ανωτέρω λόγους.

Σχετικά με την έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Σάμης

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Σάμης ουσιαστικά ενοποιεί την κοινωνική πολιτική του Δήμου στέκοντας ως αρωγός στις Κοινωνικές Υπηρεσίες του, ενημερώνοντας και κυρίως συνδράμοντας τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ώστε να έχουν ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης. Μέσα από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του βλέπουμε τον πραγματικά άρρηκτο δεσμό με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου και την διοικητική του Εποπτεία από αυτόν, ώστε πλέον ή έγκρισή του να αποτελεί μία σχεδόν γραφειοκρατική, τυπική διαδικασία.

Σχετικά με το αίτημα των εργαζομένων στους παιδικούς σταθμούς για στήριξή τους στον δικαστικό τους αγώνα για τη μονιμοποίησή τους:

Οι εργαζόμενοι στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Σάμης ασφαλώς και θα πρέπει να έχουν την πλήρη στήριξη του Δήμου στους δικαστικούς τους αγώνες. Οι υπηρεσίες που προσφέρουν καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και η ασταθής νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων δυστυχώς δεν βρίσκεται πάντα στο πλευρό των εργαζομένων, με τις τελευταίες αποφάσεις των ανώτερων σε βαθμό δικαστηρίων να είναι πολλές φορές αμείλικτες στη μετατροπή των συμβάσεων. Παρ’ όλα αυτά, επειδή η νομολογία αποτελεί ζωντανό οργανισμό σε μια κοινωνία δικαίου, η οποία εξελίσσεται και ορθοτομεί συνεχώς, προσβλέπουμε στη δίκαιη λύση των αιτημάτων των εργαζομένων και εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στους σκοπούς τους.

Σχετικά με την παράταση των συμβάσεων των εργαζομένων  που προσλήφθηκαν για την αντιμετώπιση αναγκών της πανδημίας

Όπως ο δήμος Αθηναίων ψήφισε ομόφωνα σχεδόν το ψήφισμα για την παράταση των συμβάσεων των εργαζομένων-συμβασιούχων που προσλήφθηκαν για την αντιμετώπιση αναγκών που προέκυψαν λόγω της πανδημίας της covid-19, στην ίδια δικαιοπολιτική γραμμή θα πρέπει να σταθεί και ο δήμος Σάμης. Η πανδημία υφίσταται ακόμα και θα μας συντροφεύει για καιρό, μέχρι να μετατραπεί σε μία απλή γρίπη. Οι άνθρωποι που εργάστηκαν, βοήθησαν τα μέγιστα, έδωσαν όλο τους τον εαυτό και στήριξαν τη συλλογική προσπάθεια του συστήματος υγείας, δεν θα πρέπει τώρα να πεταχτούν στον κάλαθο των αχρήστων. Είναι απολύτως αναγκαίοι για την λειτουργία των υπηρεσιών του δήμου, καθώς κανείς δεν θα έπρεπε να παίζει ή να ριψοκινδυνεύει με τη δημόσια υγεία. Διότι αν δεν προσέξουμε τη δημόσια υγεία, θα καταστεί σχεδόν βέβαια και η πολιορκία της οικογενειακής και ατομικής μας υγείας.

Σχετικά με τις διεκδικήσεις αγροκτηνοτροφικού Συλλόγου Κεφαλονιάς και Ιθάκης

Συμπαραστεκόμαστε απολύτως στα δίκαια αιτήματα των αγροκτηνοτρόφων της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης, τα οποία έχουν ενσωματωθεί σε ψηφίσματα και κινητοποιήσεις, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η μείωση του κόστους παραγωγής, οι κατώτατες εγγυημένες τιμές για τα αντίστοιχα αγροκτηνοτροφικά προϊόντα, οι εύλογες αποζημιώσεις για τις ζημίες στην παραγωγή από το κράτος, καθώς και το αφορολόγητο όριο. Οι έως σήμερα κρατικές πολιτικές, οι οποίες φτάνουν στον βαθμό της προκλητικής αδιαφορίας, έχουν οδηγήσει τη συντριπτική πλειονότητα των αγροτών σε ακραίο σημείο διατήρησης της αξιοπρεπούς διαβίωσής τους αλλά και της οικογένειάς τους.

Τέλος, να σημειωθεί ότι προτάθηκε και ψηφίστηκε η έκδοση ψηφίσματος για το μάταιο του πολέμου στην Ουκρανία, με αποτέλεσμα πέρα από την υλοποίηση τυχόν ιμπεριαλιστικών τακτικών και την άδικη εξόντωση χιλιάδων ανθρώπων.

 

Σάμη, 04.03.2022

Παντελής Σπυράγγελου Αμούργης,

Δημοτικός σύμβουλος,

επικεφαλής παράταξης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ