ÓõæÞôçóç åðß ôïõ äéáíåìçèÝíôïò ðïñßóìáôïò ôçò «ÅéäéêÞò ÊïéíïâïõëåõôéêÞò ÅðéôñïðÞò ðñïò äéåíÝñãåéá ðñïêáôáñêôéêÞò åîÝôáóçò ó÷åôéêÜ ìå ôç äéåñåýíçóç áäéêçìÜôùí ðïõ ôõ÷üí Ý÷ïõí ôåëåóèåß áðü ôïí ðñþçí ÁíáðëçñùôÞ Õðïõñãü Äéêáéïóýíçò ê. ÄçìÞôñéï Ðáðáããåëüðïõëï êáôÜ ôçí Üóêçóç ôùí êáèçêüíôùí ôïõ», ðåñß áðïäï÷Þò Þ ìç ôçò ðñüôáóçò ãéá ôçí Üóêçóç äßùîçò, êáôÜ ôïõ ùò Üíù ðñþçí ÁíáðëçñùôÞ Õðïõñãïý Äéêáéïóýíçò, êáé ëÞøç áðüöáóçò, ìå ìõóôéêÞ øçöïöïñßá, åðß ôçò ðñïôÜóåùò ôçò ÅðéôñïðÞò êáé ÷ùñéóôÜ ãéá êÜèå êáôáããåëëüìåíç ðñÜîç Þ ðáñÜëåéøç, ãéá ôçí ïðïßá æçôåßôáé Üóêçóç äßùîçò, üðùò áõôÝò êáèïñßæïíôáé êáé åîåéäéêåýïíôáé óôï ðüñéóìÜ ôçò, óýìöùíá ìå ôéò äéáôÜîåéò ôùí Üñèñùí 86 ôïõ ÓõíôÜãìáôïò (éäßùò ôçò ðáñ. 3), 153 åð. ôïõ Êáíïíéóìïý ôçò ÂïõëÞò (éäßùò ôùí ðáñ. 2 êáé 3 ôïõ Üñèñïõ 157) êáé ôïõ í. 3126/2003 «ÐïéíéêÞ Åõèýíç ôùí Õðïõñãþí» (éäßùò ôùí ðáñ. 1, 2 êáé 3 ôïõ Üñèñïõ 6), üðùò éó÷ýïõí.

Διαφοροποίηση με τρία άκυρα ψηφοδέλτια από τις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΚΙΝΑΛ έβγαλε η μυστική ψηφοφορία αργά το βράδυ της Τετάρτης (22.07.2020) στην Ολομέλεια, για την παραπομπή του Δημήτρη Παπαγγελόπουλου στη Δικαιοσύνη.

Από τους 180 βουλευτές, τρεις φέρονται να επέλεξαν να ψηφίσουν άκυρο και όχι υπέρ της παραπομπής του Δημήτρη Παπαγγελόπουλου. Ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης παραπέμπεται στο Δικαστικό Συμβούλιο για να ελέγξει την παραπομπή του στο Ειδικό Δικαστήριο και για τα οκτώ αδίκηματα, εκ των οποίων τα τέσσερα είναι κακουργήματα και τα άλλα τέσσερα πλημμελήματα. Η παραπομπή του κ. Παπαγγελόπουλου γίνεται με 177 θετικές ψήφους για όλα τα αδικήματα.

Το ερώτημα, πάντως, που απασχολεί τις κοινοβουλευτικές ομάδες της Νέας Δημοκρατίας και του ΚΙΝΑΛ είναι ποιοι μπορεί να είναι οι τρεις που διαχώρισαν τη θέση τους και δεν θέλησαν την παραπομπή Παπαγγελόπουλου στη Δικαιοσύνη.

Πηγή: newsit.gr

Προηγούμενο άρθροΚεφαλονιά: Προσγειώθηκε η πρώτη φετινή πτήση της Easy Jet από την Αγγλία (Μπρίστολ) (βίντεο)
Επόμενο άρθροΤην πάτησε πολύ άσχημα ο Σουλτάνος