Δείτε τις λεπτομέρειες στην σημερινή απόφαση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων εδώ