Περιφέρεια: Μεγάλο οδικό έργο στην ΔΕ Ελειού-Πρόννων

  1. Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΟΔΟΥΣ 12 & 15 (ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΕΩΣ ΑΝΝΙΝΑΤΑ & ΚΑΘΑΡΕΣ ΣΤΡΑΤΕΣ ΕΩΣ ΚΟΛΟΚΑΣΙ)», με προϋπολογισμό 000,00 € με ΦΠΑ. Το έργο εντάσσεται στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι διακόσιες σαράντα (240) ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Προβλέπονται αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες.

Προσφέρεται ελεύθερη δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.pin.gov.gr. Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης παρέχονται μέχρι τις 19/4/2019.

 

  1. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 25/4/2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00.

Η υποβολή των προσφορών θα γίνει από τους ενδιαφερομένους μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αύξων Αριθμός Συστήµατος του διαγωνισμού του έργου: 81151

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 6/5/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00.

 

  1. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, σύμφωνα με την απόφαση ΣΑΕΠ522 Τροπ. 0, της 7-9-2017 απόφαση Αναπλ. Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης (αρ. πρωτ. 96218/7-9-2017, ΑΔΑ: Ω4Γ9465ΧΙ8-Α54), για την έγκριση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2017, που περιλαμβάνει και το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2018» με Κ.Ε. 2016ΕΠ52200000 και υπόκειται στους όρους που προβλέπονται για τα έργα αυτά. Στο παρόν έργο δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής ούτε ρήτρας πρόσθετης καταβολής στον Ανάδοχο.

 

  1. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

 

 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Π.Ε. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ

 

 

ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ