Δείτε αναλυτικά την απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Ε.Π.
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων εδώ