Πολυνομοσχέδιο ΥΠΕΣ: Τι αλλάζει για το Πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι”

Με σκοπό την διερεύνηση του πεδίου εφαρμογής της διαδικασίας με επιπλέον περιπτώσεις όσο αφορά το Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι” τροποποιείται η νομοθεσία περί μονιμοποίησης του με το αρ.86 του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών.

Οι προϋποθέσεις ένταξης των ΟΤΑ Α’ βαθμού, προσδιορίστηκαν η σύμβαση των εν λόγω ΟΤΑ με την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. το έτος 2011 και η ύπαρξη ενεργών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου των ΟΤΑ αυτών με απασχολούμενους στο Πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι”, οι οποίες να έχουν παραταθεί σύμφωνα με το αρ.153 του ν.4483/2017. Αναλυτικά το άρθρο 86 του νομοσχεδίου αναφέρει τα εξής:

“ Οι Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού που α) είτε άμεσα είτε μέσω νομικών τους προσώπων συμβλήθηκαν, το έτος 2011, με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), για την παροχή του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και β) κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, απασχολούν προσωπικό για την παροχή των υπηρεσιών του Προγράμματος, με ενεργές συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου που έχουν παραταθεί μέχρι τις 31.12.2019, σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4483/2017 (Α’ 107) ή με ενεργές συμβάσεις μίσθωσης έργου, καθώς επίσης και οι Ο.Τ.Α. A’ βαθμού στα χωρικά όρια των οποίων παρέχονταν υπηρεσίες του Προγράμματος από νομικά πρόσωπα που είχαν συμβληθεί προς τούτο με την ΕΕΤΑΑ ΑΕ, κατά τα έτη 2011 ή 2012 και τα οποία απασχολούσαν προσωπικό για την παροχή των υπηρεσιών του προγράμματος με ενεργές, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, συμβάσεις εργασίας, έργου ή παροχής υπηρεσιών, δύνανται, μέχρι τις 31.3.2019, να υποβάλουν προς έγκριση, στις οικείες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, αποφάσεις τροποποίησης των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας τους, που καταρτίζονται και ψηφίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 10 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων και σύστασης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού των ίδιων κλάδων και κατηγοριών και του ίδιου αριθμού με τις θέσεις προσωπικού που απασχολείται στον οικείο Ο.Τ.Α. ή σε νομικό πρόσωπο αυτού, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι». “

Αναδημοσίευση από www.aftodioikisi.gr