Τις 75 πιο συχνές ερωτήσεις που κάνουν οι δήμοι και τις σχετικές απαντήσεις που δίνει το υπουργείο Εσωτερικών για τις έξι πρώτες προσκλήσεις του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» δημοσιεύει η aftodioikisi.gr.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΞΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«Υποδομές Ύδρευσης»

«Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές διαχείρισης υδάτων και λυμάτων»

«Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία»

«Αστική Αναζωογόνηση»

«Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος»

«Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ – ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΑΤ01, ΑΤ03, ΑΤ05, ΑΤ06, ΑΤ09, ΑΤ11
Α/Α Ερώτηση Απάντηση Πρόσκληση
1 Σε περίπτωση που ο προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης υπερβαίνει το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης, μπορεί η πράξη να ενταχθεί στο πρόγραμμα; Στην περίπτωση που ο συνολικός προϋπολογισμός της αίτησης είναι μεγαλύτερος του ποσού χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα (αφορά στις προσκλήσεις με ανώτατα όρια χρηματοδότησης, π.χ. Πρόσκληση Μελετών) ή ο δικαιούχος πρόκειται να συμβάλλει με ίδιους πόρους στην υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης (π.χ. λόγω μη επιλέξιμου τμήματος, όπως κινητός εξοπλισμός νέου Δημαρχείου), τη διαφορά πρέπει να την καλύψει ο Δικαιούχος, υποβάλλοντας σχετική Απόφαση του αρμοδίου οργάνου. 6, 9, 11
2 Μπορεί ο Δήμος να αξιοποιήσει το ποσό που προκύπτει από την έκπτωση; Εφόσον το ποσό της σύμβασης του υποέργου είναι μικρότερο από τον επιλέξιμο προϋπολογισμό ένταξης του συγκεκριμένου υποέργου, τότε τα προϊόντα των εκπτώσεων που προκύπτουν, διατίθενται/επιστρέφουν στο Πρόγραμμα.
Σε περίπτωση που στο συγκεκριμένο υποέργο ο δικαιούχος συμμετείχε με ιδίους πόρους (όχι λόγω μη επιλεξιμότητας δαπανών), ο δικαιούχος οφελείται της εκπτώσεως.
6, 9, 11
3 Η μελέτη σκοπιμότητας πρέπει να εκπονηθεί από το προσωπικό του δικαιούχου ή μπορεί να ανατεθεί σε τρίτους; Η μελέτη σκοπιμότητας είναι αναγκαίο στοιχείο της υποβολής και αποτελεί προϋπόθεση να την έχει εκπονήσει ο δικαιούχος.  Στην περίπτωση ανώριμων έργων, δύναται να αποτελεί στοιχείο των αιτούμενων μελετών ωρίμανσης. 6
4 Μπορεί ένα κτίριο να είναι παραχωρημένο στο Δήμο από μη Δημόσιο Φορέα; Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της πρόσκλησης αφορούν σε περιοχές αρμοδιότητας και ακινήτων ιδιοκτησίας των Δικαιούχων.  Επομένως το κτίριο απαιτείται να είναι ιδιοκτησίας του Δήμου ή να έχει παραχωρηθεί σε αυτόν από μη Δημόσιο Φορέα για χρονικό διάστημα άνω των 15 ετών μετά και την οριστική παραλαβή του έργου.
Ένα κτίριο θεωρείται δημοτικό εφόσον υπάρχει η κατάλληλη τεκμηρίωση ιδιοκτησιακού καθεστώτος του ακινήτου ή αρμοδιότητας στην περιοχή παρέμβασης (π.χ. πιστοποιητικό Εθνικού κτηματολογίου, τίτλος ιδιοκτησίας και μεταγραφή σε υποθηκοφυλακείο ή άλλα επίσημα έγγραφα που πιστοποιούν την κυριότητα της έκτασης) ή παραχώρηση (απόφαση παραχώρησης για χρήση των χώρων εκτέλεσης των πράξεων για όλη τη διάρκεια κατασκευής και λειτουργίας αυτών).
6
5 Η συμβολαιογραφική πράξη παραχώρησης ή μίσθωσης χρειάζεται κάποια περαιτέρω διαδικασία; Η συμβολαιογραφική πράξη θα πρέπει να μεταγραφεί στο οικείο Υποθηκοφυλακείο, ή αντίστοιχα να γίνει εγγραφή στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο.  Επισημαίνεται ότι ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης δεν είναι αποδεκτό. Οριζόντια
6 Σύμφωνα με την πρόσκληση, «σε περίπτωση που δεν είναι ιδιόκτητο το οικόπεδο ή κτίριο, απαιτείται παραχωρητήριο για διάστημα τουλάχιστον 15 ετών μετά την οριστική παραλαβή του έργου».  Δεδομένου ότι η ημερομηνία της οριστικής παραλαβής του έργου δεν είναι γνωστή, ποιο είναι το ελάχιστο διάστημα που είναι απαιτητό για το παραχωρητήριο πλέον των 15 ετών; Δεδομένου ότι το πρόγραμμα υλοποιείται έως 31.12.2023, θα απαιτηθεί διάρκεια παραχωρητηρίου τουλάχιστον 15 ετών (με έτος υποβολής/αναφοράς το 2024). 6
7 Σύμφωνα με την Πρόσκληση, σε περίπτωση που προτείνεται παρέμβαση σε κτίριο χαρακτηρισμένο ως διατηρητέο απαιτείται (επί ποινή αποκλεισμού) και η θετική γνωμοδότηση από το οικείο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής.  Αντίστοιχα σε περίπτωση που προτείνεται παρέμβαση σε κτίριο χαρακτηρισμένο ως νεότερο μνημείο απαιτείται (επί ποινή αποκλεισμού) και η Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού.  Υπάρχει περίπτωση που να απαιτούνται και οι δύο ενέργειες; Ως νεότερα μνημεία νοούνται τα πολιτιστικά αγαθά που είναι μεταγενέστερα του 1830 και των οποίων η προστασία επιβάλλεται λόγω της ιστορικής, καλλιτεχνικής ή επιστημονικής σημασίας τους.  Αντίστοιχα μνημεία μπορεί να έχουν χαρακτηριστεί ή/και ως «διατηρητέα».  Γενικότερα ο ορισμός σχετίζεται με την χρονολογία χαρακτηρισμού (πριν ή μετά το 2002 – έκδοση του Ν.3028).  Ανακεφαλαιώνοντας, για παρεμβάσεις σε κτίριο χαρακτηρισμένο ως νεότερο μνημείο ή/και διατηρητέο απαιτείται θετική γνωμοδότηση από το οικείο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) και Απόφαση του αρμόδιου Υπουργού (του Υπουργείου που έκανε τον χαρακτηρισμό – ΥΠΕΝ, Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής, κ.λ.π.).
Για τις χωρικές αρμοδιότητες προτείνεται ο σύνδεσμος (link):http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=382 Επίσης: Διαρκής κατάλογος των κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων και μνημείων από το Υπουργείου Πολιτισμού: listedmonuments.culture.gr
6, 11
8 Για την ένταξη υποέργου μελέτης στην Πρόσκληση απαιτείται πλήρης φάκελος έργου της μελέτης ωρίμανσης; Στην περίπτωση μη ύπαρξης τεχνικής μελέτης πρέπει να υπάρχει πλήρης Φάκελος Έργου των απαιτούμενων μελετών ωρίμανσης που να περιλαμβάνει: (α) τεχνικά δεδομένα, (β) σκοπιμότητα μελέτης, (γ) πρόγραμμα απαιτούμενων μελετών, (δ) προεκτίμηση αμοιβών μελετών. 3, 6, 9, 11
9 Πως συνδέεται το παρόν πρόγραμμα με άλλα προγράμματα του ΕΣΠΑ που χρηματοδοτούν δράσεις Δήμων;  Μπορεί να υπάρχει συμπληρωματικότητα; Δεν εντάσσονται στο Πρόγραμμα έργα που έχουν ήδη ενταχθεί για χρηματοδότηση από άλλα Προγράμματα.  Επί πλέον, δεν εντάσσονται έργα που έχουν τη δυνατότητα και ήδη προορίζονται να ενταχθούν σε άλλα Προγράμματα με βάση τα εγκεκριμένα κείμενα και τις εξειδικεύσεις αυτών των Προγραμμάτων.
Επισημαίνεται ότι το παρόν Πρόγραμμα λειτουργεί συμπληρωματικά άλλων Προγραμμάτων (π.χ. Τομεακών, Περιφερειακών ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020) με στόχο την ικανοποίηση των αυξημένων αναγκών που δεν είναι εφικτό να καλυφθούν από άλλα Προγράμματα.
Υπενθυμίζεται ότι τυπική προϋπόθεση ένταξης στο πρόγραμμα είναι οι δικαιούχοι να δεσμευτούν «ότι το προτεινόμενο έργο δεν έχει ήδη ενταχθεί για χρηματοδότηση σε κάποιο άλλο πρόγραμμα και ότι δεν υφίσταται άμεσα δυνατότητα να ενταχθεί».
Σε περίπτωση που στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ υλοποιείται ή πρόκειται να υλοποιηθεί μόνο ένα μέρος/τμήμα (Α’ Φάση) έργου, δύναται με το Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης να υλοποιηθεί το υπόλοιπο μέρος/τμήμα.  Στην περίπτωση αυτή πρέπει να υποβληθούν όλα τα σχετικά έγγραφα σε συνεργασία με την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος του ΕΣΠΑ, από όπου θα προκύπτει η αναγκαιότητα εξεύρεσης πρόσθετων πόρων (ενώ ταυτόχρονα θα ισχύουν και όλες οι προϋποθέσεις της πρόσκλησης του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης).
Οριζόντια
10 Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Αστική Αναζωογόνηση εντάσσονται οι παιδικοί σταθμοί; Οι παιδικοί σταθμοί, όπως και οι λοιπές υποδομές εκπαίδευσης (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια), αποτελούν επιλέξιμη δαπάνη/κατηγορία στην πρόσκληση Αστική Αναζωογόνηση.
Υποδομές εκπαίδευσης δύναται να υποβληθούν και στην Πρόσκληση «Αξιοποίηση Κτιριακού Αποθέματος των Δήμων» (αναμένεται το προσεχές διάστημα).
6
11 Εάν ο Δήμος δε διαθέτει εγχειρίδιο διαδικασιών τι πρέπει να κάνει ώστε να έχει διοικητική και διαχειριστική επάρκεια; Ο Δικαιούχος, ως προς την τεκμηρίωση της διοικητικής του ικανότητας, θα πρέπει:
– είτε να διαθέτει εγκεκριμένο εγχειρίδιο διαδικασιών,
-είτε να προσκομίζεται ισχύον πιστοποιητικό ΙSO, στο οποίο θα αποτυπώνεται η αρμοδιότητα για διαχείριση χρηματοδοτούμενων έργων,
-σε απουσία των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης διοικητικής ικανότητας, δύναται για την περίπτωση των ΟΤΑ/Περιφερειών/ΝΠΔΔ, ο δικαιούχος να προσκομίσει σε ηλεκτρονική μορφή συνοπτική περιγραφή των εφαρμοζόμενων διαδικασιών, προσαρμοσμένων στην ισχύουσα νομοθεσία

Προς διευκόλυνσή σας, στην ιστοσελίδα του προγράμματος, έχουν αναρτηθεί ενδεικτικά υποδείγματα διοικητικής και διαχειριστικής ικανότητας

Οριζόντια
12 Αν ο Δήμος διαθέτει πιστοποιητικό ΕΛΟΤ 1429 με πεδίο εφαρμογής και τεχνικά έργα (κατά ΕΛΟΤ 1431-1) ισχύει ότι ισχύει και για έργα ΕΣΠΑ; Αν ο Δήμος διαθέτει πιστοποιητικό ΕΛΟΤ 1429 με πεδίο εφαρμογής και τεχνικά έργα (κατά ΕΛΟΤ 1431-1) ισχύει ότι ισχύει και για έργα ΕΣΠΑ. Οριζόντια
13 Εάν οι δαπάνες αρχαιολογίας δεν είναι προσδιορισμένες, τι ποσό θα μπει στο τεχνικό δελτίο;  Πρέπει να είναι χωριστό υποέργο; Όσον αφορά στο υποέργο Αρχαιολογία πρέπει να είναι ξεχωριστό υποέργο και επιπλέον πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να υπάρχει η σχετική αλληλογραφία με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, από την οποία να προκύπτει η εκτίμηση των απαιτούμενων δαπανών (βάσει του μεγέθους και του είδους του έργου, όπως αναλύεται και στην πρόσκληση).  Μόνο στην περίπτωση των ανώριμων έργων (που αιτούνται μελέτη) δεν απαιτείται ο σχετικός προσδιορισμός της δαπάνης αρχαιολογικών εργασιών-ερευνών. Οριζόντια
14 Επιθυμούμε να υποβάλουμε πρόταση σε διαδημοτική συνεργασία με άλλο δήμο, καθώς έχουμε εκπονήσει από κοινού μελέτη για έργο της περιοχής.  Την υποβολή θα την κάνει ο άλλος Δήμος και όχι εμείς.  Από πλευράς μας πρέπει να υποβληθεί μόνο Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ή υπάρχουν και άλλες δεσμεύσεις;  Θα μπορούσατε να μου παρέχετε διευκρινίσεις σχετικά με τα δικαιολογητικά; Όπως αναγράφεται στην Πρόσκληση, η αίτηση ένταξης θα συνοδεύεται από την σύμφωνη γνώμη του φορέα που αναλαμβάνει τα καθήκοντα υποβολής και διαχείρισης της πρότασης.  Από το Δήμο σας πρέπει να υπάρχει απόφαση της οικονομικής επιτροπής για αποδοχή της συνεργασίας και υποβολής της πρότασης στο Πρόγραμμα.  Σύμφωνα με την Πρόσκληση, οι δύο φορείς θα συνυπογράψουν Προγραμματική Συμφωνία επ’ αυτού.
Αν υποβάλλεται με την πρόταση η σύμφωνη γνώμη του φορέα που θα αναλάβει, τότε η Προγραμματική μπορεί να υπογράφεται στη συνέχεια (στην ένταξη του έργου).
Οριζόντια
15 Σε περίπτωση που κάποιο υποέργο απορρίπτεται θα απορριφθεί όλη η πρόταση; Όχι, απορρίπτεται μόνο το συγκεκριμένο υποέργο, αρκεί να μην επηρεάζονται η συνάφεια και η λειτουργικότητα τόσο της συνολικής πράξης, όσο και των υπολοιπόμενων κύριων υποέργων που παραμένουν. Οριζόντια
16 Αν ο προϋπολογισμός μελέτης είναι άνω του 1εκ.€ απαιτείται χρηματοοικονομική ανάλυση; Μόνο στην περίπτωση που παράγονται έσοδα για τον Δικαιούχο και κατόπιν ειδικότερης εξέτασης του εν λόγω φακέλου σε συνεργασία με την ΚΕΜΚΕ στο πλαίσιο των Κρατικών Ενισχύσεων. 6
17 Οι μελέτες πρέπει να είναι θεωρημένες από την υπηρεσία που διαθέτει την επάρκεια, σε περίπτωση προγραμματικής σύμβασης; Οι Μελέτες πρέπει να είναι αρμοδίως θεωρημένες με βάση την κείμενη Νομοθεσία. Οριζόντια
18 Οι οριζόντιες δράσεις πρέπει να αποτυπώνονται σε ξεχωριστά υποέργα; Κάθε οριζόντια δράση αποτελεί ξέχωρο υποέργο με ρητή αναφορά στο κύριο έργο που σχετίζεται.
Απαιτείται σχετική αιτιολόγηση και προσδιορισμός της δαπάνης, όπως αναλύεται σε κάθε πρόσκληση (Επιτροπή διερεύνησης τιμών κτλ).
Οριζόντια
19 Υπάρχουν ανώτατα όρια προϋπολογισμού για το υποέργο του κινητού εξοπλισμού σχολείου;  Τι ισχύει για τα άλλα κτίρια; Η προμήθεια εξοπλισμού σχολείου πρέπει να αποτυπώνεται σε ξεχωριστό υποέργο και να τεκμηριώνεται επαρκώς, ενώ στις υπόλοιπες κατηγορίες έργων (επανάχρηση κτιρίου πολιτισμού, δημαρχεία κτλ) πρέπει επίσης να τεκμηριώνεται επαρκώς και να βεβαιώνεται ότι θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του δικαιούχου ή/και άλλους πόρους χρηματοδότησης.
Δεν υπάρχουν ανώτατα όρια προϋπολογισμού για τον εξοπλισμό στην περίπτωση σχολείων.  Απαιτείται ωστόσο σχετική αιτιολόγηση και προσδιορισμός της δαπάνης, όπως αναλύεται στην πρόσκληση (Επιτροπή διερεύνησης τιμών κτλ).
6
20 Μπορεί ένας Δήμος να υποβάλλει πρόταση που θα αφορά και επέμβαση σε υφιστάμενο κτίριο σχολείου αλλά και επέκταση αυτού, με ανέγερση νέου κτιρίου ή συγκροτήματος;  Τι ισχύει ως προς την ικανοποίηση των ελάχιστων απαιτήσεων του ΚΕΝΑΚ και τα ανώτατα μοναδιαία κόστη, στην περίπτωση αυτή; Όσον αφορά στο υφιστάμενο κτίριο, είναι επιλέξιμες εργασίες και δράσεις που δε δύναται ο διαχωρισμός/επιμερισμός τους σε σχέση με το νέο τμήμα/επέκταση (πχ νέου τύπου καυστήρας που θα καλύπτει το σύνολο του κτιρίου, ΑΠΕ στο σύνολο της στέγης, αλλά ΟΧΙ εργασίες διαμόρφωσης/συντήρησης εσωτερικών χώρων υφιστάμενων αιθουσών/υποδομών κλπ).
Στη περίπτωση επέκτασης υφιστάμενων κτιρίων ισχύουν ακριβώς οι ίδιες προϋποθέσεις που αφορούν και την ανέγερση κτιρίων (ΚΕΝΑΚ, μοναδιαία κόστη για νέα κτίρια κτλ).
6
21 Είναι δυνατό να υποβληθεί αίτηση χρηματοδότησης με στόχο την ολοκλήρωση ενός έργου το οποίο χρηματοδοτήθηκε εν μέρει στο πλαίσιο άλλου εθνικού ή ευρωπαϊκού προγράμματος; Το έργο είναι καταρχήν επιλέξιμο εφόσον το υλοποιημένο και εναπομείναν τμήμα του έργου (λήξη εργολαβίας) είναι «διαχειριστικά διακριτά», απαιτούνται σχετικά έγγραφα από το Πρόγραμμα που χρηματοδότησε το έργο, από τα οποία θα προκύπτουν τόσο το επιμερισμένο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο όσο και η μη δυνατότητα χρηματοδότησης του υπολοιπόμενου έργου από το Πρόγραμμα αυτό.
Επιπλέον, πρέπει να πληρούνται οι όροι και προδιαγραφές της πρόσκλησης.
Οριζόντια
22 Στην πρόσκληση αναφέρονται τα ανώτατα μοναδιαία κόστη (προ ΦΠΑ) ανά τ.μ. επιφάνειας.  Ποιοι χώροι προσμετρούνται ως κύριοι χώροι;  Σε ποιες περιπτώσεις δύναται να ξεπερνιούνται αυτά τα κόστη και τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση; Η ωφέλιμη επιφάνεια προκύπτει από το «εμβαδόν δόμησης», δεν προσμετρούνται ημιυπαίθριοι, εξώστες, βεράντες, ταράτσες κ.τ.λ.  Επιπλέον, εξετάζονται και θέματα αναγκών/σκοπιμότητας, πχ δεν μπορεί ένα σχολείο με απαίτηση 8 αιθουσών, σύμφωνα με την σύμφωνη γνώμη/σκοπιμότητα των αρμόδιων υπηρεσιών, να αιτείται 12 αίθουσες, αντίστοιχα ερμηνεύεται και η ωφέλιμη επιφάνεια για κτίριο Δημαρχείου (βάσει οργανογράμματος κτλ).
Σε περίπτωση μικρής υπέρβασης στο μοναδιαίο κόστος μίας κατηγορίας, αλλά βάσει του συνόλου των ανώτερων μοναδιαίων να μην υπάρχει υπέρβαση, το σχετικό έργο είναι καταρχήν επιλέξιμο:
Π.χ. Οι επιφάνειες νέου πολιτιστικού πολυχώρου αναλύονται βάσει μεγεθών Διαγράμματος Δόμησης ως εξής:
Κύριοι χώροι:             2.000,00 μ2
Υπόγειο & parking:    1.000,00 μ2
Περιβάλλων Χώρος:  2.000,00 μ2
Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός είναι: (2.000 μ2 x 1.500 €/μ2) + (1.000 μ2 x 700 €/μ2) + (2.000 μ2 x 100 €/μ2) = 3.900.000,00 € (προ ΦΠΑ).
Εφόσον ο συνολικός προϋπολογισμός του συγκεκριμένου έργου είναι μικρότερος αυτού (<3.900.000 €), παρά την μικρή υπέρβαση του επιμέρους μοναδιαίου μίας κατηγορίας (π.χ. συνολικό κόστος κύριων χώρων: 3.100.000 € > 3.000.000 €), το έργο κρίνεται επιλέξιμο.
6
23 Στην περίπτωση προτάσεων ωρίμανσης μελετών, ποια είναι τα απαραίτητα έγγραφα που πρέπει να υποβληθούν για την τεκμηρίωση του προϋπολογισμού του υποέργου κατασκευής των σχετικών έργων; Οι εν λόγω προτάσεις, εφόσον δε διαθέτουν ώριμο έργο οπότε και προϋπολογισμό μελέτης, απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού, να έχουν ολοκληρωμένο φάκελο έργου της απαιτούμενης μελέτης, με αναλυτική εκτίμηση του κόστους της μελέτης, και μεταξύ άλλων και καταρχήν εκτίμηση του κατασκευαστικού κόστους.
Στο τεχνικό δελτίο, στο σχετικό υποέργο, αναγράφεται μόνο ο προϋπολογισμός της απαιτούμενης μελέτης, το αντίστοιχο υποέργο κατασκευής θα προστεθεί όταν η μελέτη εγκαίρως ολοκληρωθεί και λάβει τις απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις, οπότε και θα γίνει τροποποίηση της απόφασης ένταξης της συγκεκριμένης πράξης.
6, 11
24 Εφόσον το ιδιοκτησιακό καθεστώς του υπό ένταξη κτιρίου δεν είναι ξεκάθαρο, μπορεί ένα κτίριο να ενταχθεί με όρο στην Απόφαση Ένταξης;  Αν ναι, ποιο είναι το ορόσημο που τίθεται για την κάλυψη του όρου αυτού; Το ιδιοκτησιακό καθεστώς πρέπει να είναι σαφές, δεν μπορεί να γίνει ένταξη έργου υπό όρους στο ιδιοκτησιακό.  Με την υποβολή του αιτήματος θα πρέπει π.χ. να έχει γίνει η διαπιστωτική πράξη μεταβίβασης από την Κεντρική Διοίκηση σε ΟΤΑ Α΄ Βαθμού ή να υπάρχει συμβολαιογραφική πράξη παραχώρησης του κτιρίου από τον ιδιώτη στον ΟΤΑ για τουλάχιστον 15 χρόνια από την ολοκλήρωση του έργου.
Επισημαίνεται ότι η συμβολαιογραφική πράξη παραχώρησης ή μίσθωσης πρέπει να έχει μεταγραφεί στο οικείο Υποθηκοφυλακείο, ή αντίστοιχα να έχει γίνει εγγραφή στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο.  Ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης δεν είναι αποδεκτό.
Οριζόντια
25 Από τα συνημμένα που έχουμε να υποβάλουμε, οι χάρτες καταλαμβάνουν μεγάλο όγκο, μπορούμε να τους αποστείλουμε σε έντυπη μορφή, όπου φαίνεται και η θεώρηση; ΌΛΑ τα έγγραφα, πλην της αίτησης υποβολής, πρέπει να είναι σε ηλεκτρονική μορφή, σε δύο Usb flash stick, αυτό ισχύει και για τους χάρτες, πρέπει να υπάρχουν στα sticks.  Αποστολή χαρτών σε έντυπη μορφή θα γίνει ΜΟΝΟ μετά από υπόδειξη της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ. Οριζόντια
26 Θα θέλαμε να ρωτήσουμε τί σημαίνουν οι όροι : Δικαιούχος, Φορέας Πρότασης, Κύριος του Έργου και Φορέας Υλοποίησης. Οι όροι Δικαιούχος, Φορέας Πρότασης και Κύριος του Έργου ταυτίζονται και αφορούν στο Φορέα (Δήμο, ΔΕΥΑ, Σύνδεσμο Ύδρευσης, Σύνδεσμο Αποχέτευσης κλπ) ο οποίος έχει τη θεσμική αρμοδιότητα της δραστηριότητας για την οποία αιτείται χρηματοδότηση.  Ακολουθούν ενδεικτικά παραδείγματα:
Έργο ύδρευσης: ΔΕΥΑ, Δήμος (αν δεν διαθέτει ΔΕΥΑ), Σύνδεσμοι (διαδημοτικοί συνήθως) Ύδρευσης.
Οι ως άνω αρμοδιότητες προκύπτουν θεσμικά και αποτυπώνονται σε νομοθετήματα όπως ο Νόμος του Καλλικράτη, όπως ισχύει καθώς και στους ΟΕΥ των Δήμων και τους Κανονισμούς των ΔΕΥΑ.
Οι ως άνω Φορείς, ως Κύριοι των έργων που θα τα λειτουργούν και θα τα συντηρούν, είναι οι Φορείς που θα συνάψουν Δανειακή Σύμβαση με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠ&Δ) και θα έχουν την ευθύνη της οικονομικής διεκπεραίωσης της πράξης στη διάρκεια του Προγράμματος.
Σε περίπτωση που οι ως άνω Δικαιούχοι δεν διαθέτουν επιχειρησιακή επάρκεια, τότε μέσω Προγραμματικών Συμβάσεων εκχωρείται η αρμοδιότητα υλοποίησης (και μόνο) σε αντίστοιχο επαρκή Φορέα ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα Φορέα Υλοποίησης. Ο Φορέας Υλοποίησης συνδράμει στην δημοπράτηση των έργων και στην επίβλεψή τους. Ο Φορέας Υλοποίησης δεν συνάπτει δανειακή Σύμβαση με το ΤΠ&Δ.
Οριζόντια
27 Στην πρόσκληση των ΑΠΕ σχεδιάζουμε δύο υποέργα, ένα αφορά στην αντικατάσταση 5 αντλητικών συστημάτων ύδρευσης και ένα υποέργο φ/β στη στέγη του κτιρίου διοίκησης της ΕΕΛ, υπάρχει πρόβλημα στο ότι το ένα υποέργο αφορά στην ύδρευση και το άλλο στην αποχέτευση; Καταρχάς απαιτείται μία τεχνική έκθεση στην οποία θα αποτυπώνεται η προτεραιοποίηση των έργων.  Εφόσον με το υποέργο της αντικατάστασης των 5 αντλιών επιλύονται τα προβλήματα των ενεργοβόρων υποδομών σας (πχ στην ΕΕΛ δεν αντιμετωπίζετε κάποιο θέμα ενεργοβόρου εξοπλισμού λόγω παλαιότητας ή στην αφαλάτωση σας;), τότε μπορείτε να προχωρήσετε σε αξιοποίηση ΑΠΕ, στην προκειμένη περίπτωση (το ότι είναι στην ΕΕΛ) δεν κωλύει την επιλεξιμότητα των υποέργων. 3
28 Στο πλαίσιο της οικονομίας κλίμακας και της συνέργειας δύο έργων ύδρευσης και λυμάτων, όπως αναφέρετε στις προσκλήσεις, θα θέλαμε να μας ενημερώσετε πως θα επιμερίσουμε το κόστος που αντιστοιχεί στη ύδρευση και στην αποχέτευση στο κοινό σκάμα; Καταρχάς, τίθεται και ο επιπλέον λόγος της κατάτμησης, στο γιατί να είναι δύο και όχι ένα ενιαίο έργο.  Στα τμήματα που οι δύο αγωγοί διέρχονται από κοινό σκάμα, πρέπει να γίνει απλός επιμερισμός των υλικών που αφορούν στην ύδρευση, η δημοπράτηση θα είναι ενιαία. 1
29 Ο οικισμός για τον οποίο πρόκειται να υποβάλουμε πρόταση είναι παραδοσιακός, με μεγάλα τμήματα πλακόστρωτων οδών.  Μπορούμε για λόγους ευρύτερου σχεδιασμού στα σκάματα της ύδρευσης να προβλεφθούν σωλήνες για μελλοντική χρήση οπτικών ινών ή/και ηλεκτροδότησης; Ασφαλώς και μπορείτε, απαιτούνται τα σχετικά έγγραφα των αρμόδιων υπηρεσιών για τον όλο σχεδιασμό σας (δεδδηε κτλ), ενώ το κόστος προμήθειας των εν λόγω σωλήνων πρέπει να καλυφθεί από εσάς, και να είναι επιμερισμένη δαπάνη στον προϋπολογισμό του έργου. 1
30 Η Δ.Ε.Υ.Α. δεν καλύπτει τις απαιτήσεις της διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας ως δικαιούχου του προς υλοποίηση Έργου, εφόσον συνάψει προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο, ο τελευταίος δικαιούται το 1,5% του π/υ μελέτης για τις διαχειριστικές/επιχειρησιακές υπηρεσίες που θα προσφέρει;  Το ίδιο ισχύει για σύμβαση με την ΕΕΤΑΑ; Ακριβώς, είναι επιλέξιμη η κάλυψη του διοικητικού κόστους του Φορέα στον οποίο θα ανατεθούν υπηρεσίες επίβλεψης και διαχείρισης έργου (κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του ν. 4412/2016, ΦΕΚ Α’ 147), στην περίπτωση δυνητικών δικαιούχων που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια ή έχουν τεχνική επάρκεια αλλά καλούνται να υλοποιήσουν έργα, για τις ανάγκες των οποίων δεν έχουν το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό και πρόκειται να αναθέσουν την τεχνική τους υπηρεσία σε άλλον.  Η κάλυψη του διοικητικού κόστους αυτού δύναται να είναι έως 1,5% του προϋπολογισμού δημοπράτησης του έργου. Οριζόντια
31 Μπορούν 3 δήμοι της Αττικής να κατεβάσουν πρόταση για κατασκευή εγκαταστάσεων στο πλαίσιο προστασίας των ζώων συντροφιάς;  Ο δήμος που θα αναλάβει την υλοποίησή του θα επωμιστεί το σύνολο του προϋπολογισμού ή θα επιμεριστεί και στους 3 δήμους;  Θα έχει δικαίωμα να αναλάβει και άλλα έργα; Είναι επιλέξιμη η δράση, πρέπει όμως να υπάρξει σχετική προγραμματική μεταξύ των δήμων, ώστε ο ένας δήμος να αναλάβει την υλοποίηση του έργου, και να διασφαλίζεται η μετέπειτα εύρυθμη λειτουργία αυτού.  Ο προϋπολογισμός του έργου αυτού θα επιμεριστεί σε τρία μέρη (πχ αναλογικά του πληθυσμού, της έκτασης κτλ), ο κάθε δήμος θα έχει διαθέσιμο να αιτηθεί το υπολοιπόμενο ποσό (10 εκ.€ – Π/Υ διαδημοτικού υποέργου που του αναλογεί). 6
32 Με δεδομένο ότι ο Δήμος μας υδρεύεται (για πόσιμο νερό) από την ΕΥΔΑΠ, θα ήθελα να μας πληροφορήσετε αν μπορεί να συμπεριληφθεί στο εν λόγω Πρόγραμμα ή σε άλλο αντίστοιχο η αναβάθμιση του δικτύου ύδρευσης, η συντήρηση – αναβάθμιση – επαναλειτουργία γεωτρήσεων του Δήμου ή ακόμη και η ανόρυξη νέων γεωτρήσεων για άρδευση πρασίνου; Η ΕΥΔΑΠ δεν αποτελεί δυνητικό δικαιούχο της Πρόσκλησης (όπως εξάλλου και η ΕΥΑΘ).
Εάν η ΕΥΔΑΠ προμηθεύει το Δήμο σας με νερό σε κεφαλή του δικτύου και ο Δήμος σας έχει την ευθύνη λειτουργίας και συντήρησης του εσωτερικού δικτύου διανομής νερού, τότε μπορείτε να υποβάλετε αίτηση στο Πρόγραμμα.
Εάν η ΕΥΔΑΠ έχει την ευθύνη λειτουργίας και συντήρησης του εσωτερικού δικτύου διανομής νερού και οι καταναλωτές πληρώνουν λογαριασμό που εκδίδει η ΕΥΔΑΠ τότε δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση στο Πρόγραμμα.
Η εν λόγω Πρόσκληση αφορά αποκλειστικά σε ύδρευση, όχι σε άρδευση.
1
Για την κατάθεση προτάσεων που θέλουμε να συμπεριληφθεί η επιλέξιμη δαπάνη σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της εκδοθείσας Πρόσκλησης, πώς ακριβώς θα γίνει ανάθεση και πληρωμή των ανωτέρω υπηρεσιών; Θα γίνει ανάθεση και πληρωμή πριν την έγκριση της πρότασης και εκ των υστέρων αφού εγκριθεί η πρόταση και λογικά ελεγχθεί η νομιμότητα της εν λόγω ανάθεσης θα εγκριθούν οι πληρωμένες δαπάνες και θα πιστωθούν στο Δήμο (δικαιούχο); Η επιλεξιμότητα του ποσού για την προετοιμασία φακέλου ξεκινά από την ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης. Μπορείτε να κάνετε τη σχετική ανάθεση υπηρεσίας κατά την νομοθεσία, η δε πληρωμή από το Πρόγραμμα θα γίνει μετά την ένταξη της πράξης στο Πρόγραμμα και αφού ελεγχθεί η νομιμότητα της εν λόγω ανάθεσης. Οριζόντια
Η Δ.Ε.Υ.Α. δεν καλύπτει τις απαιτήσεις της διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας ως δικαιούχου του προς υλοποίηση Έργου, εφόσον συνάψει προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο, ο τελευταίος δικαιούται το 1,5% του π/υ μελέτης για τις διαχειριστικές/ επιχειρησιακές υπηρεσίες που θα προσφέρει;  Το ίδιο ισχύει για σύμβαση με την ΕΕΤΑΑ; Ακριβώς, είναι επιλέξιμη η κάλυψη του διοικητικού κόστους του Φορέα στον οποίο θα ανατεθούν υπηρεσίες επίβλεψης και διαχείρισης έργου (κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του ν. 4412/2016, ΦΕΚ Α’ 147), στην περίπτωση δυνητικών δικαιούχων που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια ή έχουν τεχνική επάρκεια αλλά καλούνται να υλοποιήσουν έργα, για τις ανάγκες των οποίων δεν έχουν το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό και πρόκειται να αναθέσουν την τεχνική τους υπηρεσία σε άλλον.  Η κάλυψη του διοικητικού κόστους αυτού δύναται να είναι έως 1,5% του προϋπολογισμού δημοπράτησης του έργου. 3
Η ΔΕΥΑ θα καταθέσει μια ολοκληρωμένη πρόταση για χρηματοδότηση έργου αναβάθμισης Η/Μ εξοπλισμού αντλιοστασίων και δικτύων. Υπάρχει η δυνατότητα να χρηματοδοτηθεί υποέργο για την κατασκευή συμβατικού Φωτοβολταϊκού Πάρκου 500kw με σταθερές επίγειες βάσεις, το οποίο θα συνδεθεί στο δίκτυο με την μέθοδο του εικονικού συμψηφισμού (virtual net metering) για να καλύπτει μέρος των ενεργειακών αναγκών των (ενεργοβόρων) μονάδων αφαλάτωσης που έχουμε; Ναι μπορείτε να υποβάλλετε τα δύο υποέργα σε μια Αίτηση. Πρέπει να υπάρχουν τρεις προσφορές για τα Φ/Β. 3
Μπορούν να εγκατασταθούν ΑΠΕ σε εγκαταστάσεις και άρδευσης εκτός από ύδρευσης; Όχι οι ΑΠΕ αφορούν μόνο ύδρευση κ αποχέτευση, επίσης η εφαρμογή ΑΠΕ προϋποθέτει να έχουν λύσει πρώτα τα σοβαρά θέματα των ενεργοβορων εξοπλισμών τους.  Πχ αν κάποιος έχει 10 α/σ κ γεωτρήσεις με εξοπλισμό 20ετιας κ πίσω, χωρίς ινβερτερ κ παρακολούθηση κατανάλωσης κ λειτουργίας τόσο αυτών όσο κ των δεξαμενών, οι ΑΠΕ  απλώς θα καλύψουν την καλή λειτουργία κ όχι ουσιαστική εξοικονόμηση. Οπότε πρέπει να έχουν, αν δεν τα έχουν επιλύσει, εκσυγχρονισμό του ημ εξοπλισμού κλπ. με ξέχωρο υποέργο. 3
Στην περίπτωση που η ΔΕΥΑ ή ο Δήμος καθίσταται παραγωγός ρεύματος μέσω ΑΠΕ,
1) απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής άδειας από τους αρμόδιους  κατά περίπτωση φορείς (ΡΑΕ, ΔΕΔΔΗΕ κλπ) ή αρκεί η πρωτοκολλημένη σε αυτούς κατάθεση αίτησης;
2) υπάρχουν εξαιρέσεις που δεν απαιτείται η προσκόμιση ενός εκ των δύο;
3) σε ποια περίπτωση από τις ανωτέρω του 1ου ερωτήματος, απορρίπτεται η πρόταση (ΟΝ/ΟFF κριτήριο) και πότε δίνεται η δυνατότητα υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων;
Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΡΑΕ δεν απαιτείται στην περίπτωση παραγωγής ισχύος μικρότερης των 0,5ΜW.
Σε κάθε άλλη περίπτωση, είναι απαραίτητη η άδεια από τη ΡΑΕ (και ανάλογα με το έργο ενδεχομένως να απαιτείται και άδεια από το ΔΕΔΔΗΕ). Η άδεια αυτή είναι ένα από τα βασικά δικαιολογητικά που κρίνουν την πληρότητα της πρότασης.
Επειδή όμως ενδέχεται η άδεια από τη ΡΑΕ (ή/και από το ΔΕΔΔΗΕ) να μην εκδοθεί σε χρόνο εντός της προθεσμίας υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, θα μπορούσαμε να δεχτούμε και την πρωτοκολλημένη αίτηση ως δικαιολογητικό που θα καλύπτει το στάδιο εξέτασης της πληρότητας της αίτησης.
Στη συνέχεια, η άδεια θα πρέπει να προσκομιστεί αμέσως μόλις εκδοθεί και μάλλον (βάσει απόφασης της Επιτροπής Αξιολόγησης) το έργο δε θα μπορέσει να ενταχθεί χωρίς την άδεια.
3
Είναι επιλέξιμες γεννήτριες (Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη) για εξασφάλιση αδιάλειπτης λειτουργίας σε αντλιοστάσια ύδρευσης, λυμάτων και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων; Αν ναι υπάρχει ανώτατο όριο σε σχέση με τον προϋπολογισμό του έργου; Δεν είναι επιλέξιμες γεννήτριες στο πλαίσιο της πρόκλησης ΑΤ-03 που αφορά αποκλειστικά σε ΑΠΕ 3
Μπορεί να χρηματοδοτηθεί γεννήτρια για την «εξασφάλιση αδιάλειπτης λειτουργίας – παροχής νερού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (Πολιτική προστασία); Ναι, μπορεί να χρηματοδοτηθεί γεννήτρια σε αυτήν την περίπτωση, δείτε και την παράγραφο «Οριζόντιες επικουρικές δράσεις για το σύνολο των ανωτέρω δράσεων». Το σύνολο των οριζόντιων δράσεων πολιτικής προστασίας, δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 15% του προϋπολογισμού της πράξης και θα πρέπει να αποτελούν ξεχωριστό –μη κύριο- υποέργο. 3
Σε έργο αναβάθμισης υφιστάμενων γεωτρήσεων πόσιμου νερού, απαιτείται προσκόμιση των βεβαιώσεων αδειών χρήσεως νερού στα πλαίσια «εξασφάλισης όλων των απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων» (σελ.11 πρόσκλησης); Αν ναι αρκεί η Υπεύθυνη Δήλωση του Φορέα, όπου θα αναφέρεται ότι έχει γίνει η αίτηση, αλλά δεν έχει εκδοθεί η βεβαίωση; Η πληρότητα των δικαιολογητικών θα μπορούσε να καλυφθεί με Βεβαίωση- Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου ότι έχει κατατεθεί η αίτηση για άδεια χρήσης νερού, αλλά δεν έχει εκδοθεί η άδεια. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να συμπεριλάβετε και αντίγραφο της αίτησης. 3
Σε έργα αναβάθμισης υφιστάμενων υποδομών ύδρευσης και λυμάτων είναι επιλέξιμα υδραυλικά υλικά, σχετικά με την αντικατάσταση αντλιών π.χ. αντεπίστροφα, βάνες, αγωγοί κατάθλιψης; Αν ναι υπάρχει ανώτατο όριο σε σχέση με τον προϋπολογισμό του έργου; Επιλέξιμα θα μπορούσαν κατά κύριο λόγο τα παρελκόμενα των αντλιών που αντικαθίστανται. Αντεπίστροφα και βάνες είναι πχ επιλέξιμα.
Τώρα, σε ότι αφορά στη στήλη κατάθλιψης, αν τεκμηριώνεται ότι η στήλη είναι λανθασμένα υπολογισμένη ή τυχαία επιλεγμένη, μικρότερης διαμέτρου από την βέλτιστη, οπότε η άντληση γίνεται ενεργοβόρα, τότε και μόνο τότε δύναται η αντικατάσταση της υφιστάμενης στήλης με μεγαλύτερης διαμέτρου να επιτυγχάνει ομαλότερη και οικονομικότερη λειτουργία (χαμηλότερες πιέσεις). Συνεπώς, με το σκεπτικό αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί επιλέξιμη η αντικατάσταση της στήλης κατάθλιψης.
Δεν υπάρχει από την πρόσκληση κάποιο ανώτατο όριο στον προϋπολογισμό για τα υλικά αυτά, αλλά εφόσον εξασφαλιστούν με προμήθεια, υπάρχουν οι δεσμεύσεις της πρόσκλησης για τη διαδικασία πραγματοποίησης της προμήθειας. Το κόστος τους θα μπορούσε επίσης να συμπεριληφθεί στον π/υ του έργου για τα απρόβλεπτα.
3
Μπορεί ο Δήμος, ο οποίος δεν έχει την αρμοδιότητα διαχείρισης υδάτων και λυμάτων (την οποία έχει η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης) να προτείνει πράξη που να περιλαμβάνει εγκατάσταση Φ/Β στις στέγες δημοτικών κτιρίων (π.χ. σχολεία, δημοτικά καταστήματα κ.λπ.) με σκοπό την ενεργειακή αυτονομία; ΟΧΙ, η πρόσκληση αφορά αποκλειστικά σε υποδομές ύδρευσης κ αποχέτευσης, για τις οποίες αρμόδια είναι η ΔΕΥΑ.
Υπάρχει η δυνατότητα να χρηματοδοτηθεί υποέργο για την κατασκευή εγκατάσταση Φ/Β στις στέγες δημοτικών κτιρίων, η οποία θα συνδεθεί στο δίκτυο με την μέθοδο του εικονικού συμψηφισμού (virtual net metering) για να καλύπτει μέρος των ενεργειακών αναγκών των υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης. Στην περίπτωση αυτή αρμόδια για την υποβολή της πρότασης είναι η ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας, έχοντας συνάψει τη σχετική συμφωνία με το Δήμο για την παραχώρηση των δημοτικών κτιρίων. Η αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας είναι επιλέξιμη εφόσον ο Δικαιούχος διαθέτει (ή περιλαμβάνει στην πρότασή του) συστήματα διαχείρισης ενέργειας και εκσυγχρονισμένες «ενεργοβόρες» υποδομές.
3
Ποιο είναι το ελάχιστο πλάτος των προτεινόμενων αγροτικών οδών; Είναι δυνατή η επιλογή των διατομών «η1» (3,5μ. ασφαλτικού οδοστρώματος) και «η2» (4,5μ. ασφαλτικού οδοστρώματος) που προβλέπονται στην εγκύκλιο με αριθ. 41 του ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ/Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων/ΔΜΕΟ (Τμήμα α΄) με αριθ. πρωτ. ΔΜΕΟ/α/ο/2006/18-11-2005; Δεν υπάρχει περιορισμός στο πλάτος των προτεινόμενων αγροτικών οδών, οι οποίες όμως πρέπει να αποδεικνύεται ότι είναι στην κυριότητα του Δήμου και να εξυπηρετούν συγκεκριμένες εκμεταλλεύσεις.
Είναι δυνατή η επιλογή των αναφερόμενων διατομών. Για τη χρηματοδότηση προμήθειας ασφάλτου και υλικού βάσης για την υλοποίηση της ασφαλτόστρωσης με ίδια μέσα, απαιτείται τεκμηρίωση του π/υ της προμήθειας.
5
Αν δεν υπάρχει πάνω όριο αιτούμενου π/υ, τι σημαίνει η διατύπωση: Στην περίπτωση που ο συνολικός προϋπολογισμός της αίτησης είναι μεγαλύτερος του ποσού χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα ή ο δικαιούχος πρόκειται να συμβάλλει με ίδιους πόρους στην υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης (π.χ. μη επιλέξιμος εξοπλισμός) τη διαφορά θα πρέπει να την καλύψει ο Δικαιούχος, υποβάλλοντας σχετική Απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου και αποδεικνύοντας την εξασφάλιση των επιπλέον χρηματικών πόρων (ίδιοι πόροι, χορηγίες κλπ…). Ναι, δεν υπάρχει άνω όριο αιτούμενου π/υ. Ωστόσο, αυτό που αναγράφεται στην Πρόσκληση έρχεται να καλύψει την περίπτωση στην οποία ακριβώς επειδή δεν υπάρχει όριο και ένας Δικαιούχος μπορεί να αιτηθεί ένα ιδιαίτερα μεγάλο ποσό, δύναται η Επιτροπή Αξιολόγησης να εγκρίνει μικρότερο οικονομικό αντικείμενο με στόχο την βέλτιστη διαχείρισης των πόρων της Πρόσκλησης και την καλύτερη δυνατή ικανοποίηση των αιτημάτων της χώρας. Ο εν λόγω όρος γενικά έχει στόχο να περάσει αυτό το μήνυμα στο Δικαιούχο ώστε να είναι ενήμερο ευθύς εξαρχής και το συλλογικό όργανο του Δήμου. 1, 3, 5
Το κάθε κύριο υποέργο θα αφορά μόνο έναν αγροτικό δρόμο, ή πολλούς αγροτικούς δρόμους σε μία περιοχή; Η περιοχή θα μπορούσε να αφορά μία ολόκληρη κοινότητα ή ακόμη και μία Δημοτική Ενότητα; Για παράδειγμα μπορεί να προταθεί η πράξη με τίτλο: «Αγροτική οδοποιία Δήμου Χ» με ένα 1ο κύριο υποέργο με τίτλο «Κατασκευή αγροτικών οδών στη Δημοτική Ενότητα Χ1» που να περιλαμβάνει πολλούς διαφορετικούς αγροτικούς δρόμους εντός της συγκεκριμένης Δημοτικής Ενότητας και ένα 2ο κύριο υποέργο με τίτλο: «Κατασκευή αγροτικών οδών στην κοινότητα Χ2» που να περιλαμβάνει πολλούς διαφορετικούς αγροτικούς δρόμους εντός της συγκεκριμένης κοινότητας; Ναι, είναι δυνατόν κάθε κύριο υποέργο να αφορά σε μια ολόκληρη Δημοτική Ενότητα. Η κατανομή των υποέργων εξαρτάται από τις σχετικές συμβάσεις που θα συναφθούν και πρέπει να αποφεύγονται οι κατατμήσεις.
Ένας δικαιούχος μπορεί στο ίδιο κύριο υποέργο να συμπεριλαμβάνει περισσότερους από έναν αγροτικούς δρόμους, αρκεί να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του Κεφαλαίου 4 της Πρόσκλησης όπου αναφέρεται ότι κάθε δυνητικός δικαιούχος υποβάλει μία (1) αίτηση χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα, με  δύο (2) κύρια υποέργα και  ελάχιστο αιτούμενο προϋπολογισμό κύριου υποέργου 200.000 € (προ ΦΠΑ).
Κάθε κύριο υποέργο δύναται να συμπεριλαμβάνει έναν ή περισσότερους διαφορετικούς δρόμους (όχι απαραίτητα συνεχόμενους ή από άσφαλτο σε άσφαλτο αλλά και αποσπασματικούς), πάντοτε όμως εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου αναφοράς, οι οποίοι ανήκουν στην ίδια δημοτική ενότητα ή σε μια ολόκληρη κοινότητα (διαχωρισμός υποέργων ανάλογα δηλαδή την δημοτική ενότητα). Κάθε δρόμος που έχει διακλαδώσεις κατά μήκος του, οι οποίες όμως περιλαμβάνονται στην σχετική μελέτη του υφιστάμενου δρόμου και τεκμηριώνονται, είναι επιλέξιμες.
Εναλλακτικά ο διαχωρισμός σε Υποέργα μπορεί να γίνει είτε λόγω δρόμων που εντάσσονται σε παραλιακές ζώνες σε σχέση με ορεινούς δρόμους της ίδιας περιοχής ή δρόμων από διαφορετικές δημοτικές ενότητες (ανάλογα με την έκταση του Δήμου).
Εκτός των ανωτέρω δύο κύριων υποέργων, ο δυνητικός δικαιούχος δύναται να υποβάλει και δευτερεύοντα υποέργα για άλλες δαπάνες όπως πιθανές δαπάνες ΟΚΩ, αρχαιολογικών εργασιών κ.α.
5
Πώς ορίζεται η έννοια του Υποέργου; Ως υποέργο ορίζεται το τμήμα ή το σύνολο του φυσικού αντικειμένου του Έργου που περιγράφεται στο ΤΔΕ και αντιστοιχεί σε μία και μοναδική σύμβαση ή ισοδύναμη νομική δέσμευση (υπογραφείσα ή προγραμματιζόμενη να συναφθεί μελλοντικά), ή μέρος σύμβασης. Αφορά σαφώς οριζόμενο φυσικό αντικείμενο. Κατά περίπτωση υπάρχει η δυνατότητα ορισμού Υποέργου με πολλαπλούς αναδόχους για παρεμφερές φυσικό αντικείμενο. Το υποέργο διακρίνεται για δύο συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει: α) σαφή αποτύπωση του αποδέκτη (νομική ή ισοδύναμη δέσμευση για την εκτέλεση του υποέργου), β) σαφή αποτύπωση των παραδοτέων (αυτοτελές φυσικό αντικείμενο με συγκεκριμένο αποτέλεσμα προς όφελος του Έργου). Οριζόντια
Υπάρχουν περιπτώσεις αγροτικών οδών στους οποίους με βάση τους χάρτες διανομής μειώνεται το πλάτος τους σε συγκεκριμένες θέσεις (δημιουργία στενωμάτων) με αποτέλεσμα να προκαλούνται προβλήματα κατά τη χρήση τους από τους αγρότες. Μπορεί ο Δήμος με την εξασφάλιση υπεύθυνων δηλώσεων από τους παρόδιους ιδιοκτήτες που να δηλώνουν την πρόθεσή τους να αφήσουν σε κοινή χρήση μέρος της πρόσοψης του αγροτεμαχίου τους, να διαπλατύνει την αγροτική οδό στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης; Ναι, μπορούν να πραγματοποιηθούν διαπλατύνσεις με Υπεύθυνες Δηλώσεις των ιδιοκτητών των αγροτεμαχίων και σχετική υπεύθυνη δήλωση του Δημάρχου. 5
Υπάρχει η δυνατότητα υποβολής πρότασης έργου που να περιλαμβάνει αγροτικούς δρόμους που βρίσκονται σε υλοποιημένο αναδασμό; Ναι, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής πρότασης για αγροτικούς δρόμους που περιλαμβάνονται σε ολοκληρωμένο αναδασμό. 5
Μέσα σε έναν οικισμό ορίων 800 μ. οι δρόμοι χαρακτηρίζονται αγροτικοί; Η πρόσκληση αφορά σε αγροτικές περιοχές, εκτός σχεδίου οικισμών των Δήμων 5
Από ποια Υπηρεσία μπορούμε να πάρουμε τη Βεβαίωση ΟΠΕΚΕΠΕ για τον εξυπηρετούμενο πληθυσμό; Οι Δήμοι μπορούν να απευθύνονται είτε στις Περιφερειακές Διευθύνσεις/ Περιφερειακές Μονάδες του ΟΠΕΚΕΠΕ είτε στην Κεντρική Υπηρεσία του ΟΠΕΚΕ στη Διεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων, προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση του σχετικού εγγράφου. Η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία από όπου θα προκύπτει η ακριβής θέση (συντεταγμένες, χάρτη) του αγροτικού δρόμου και η περίμετρος της περιοχής μελέτης (πχ αφετηρία, τερματισμός, παρακείμενες περιοχές στη ζώνη επιρροής του έργου). Το έγγραφο που χορηγείται αναφέρει τον αριθμό των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων που εξυπηρετούνται. 5
Ένας Δικαιούχος μπορεί να χρησιμοποιήσει τις τυπικές διατομές για τριτεύουσα οδό ή θα θεωρηθεί δασική οδός και δεν θα πληροί τους όρους της εν λόγω πρόσκλησης; Ο χαρακτηρισμός μιας οδού γίνεται με βάση τη χρήση της και όχι την τυπική διατομή της. Σύμφωνα με τις εγκυκλίους 41/18-11-2005 (αρ. πρωτ. ΔΜΕΟ/α/ο/2006) και Ε14-2007 (αρ. πρωτ. ΔΜΕΟ/οικ/3856/23-5-2007), εφόσον οι τοπικές συνθήκες το απαιτούν και, κατόπιν τεκμηρίωσης από τον συντάκτη της μελέτης αλλά και σχετικής έγκρισης από την Τεχνική Υπηρεσία του Φορέα, υπάρχει η δυνατότητα παρέκκλισης όσον αφορά στην τυπική διατομή. Σε κάθε περίπτωση η εν λόγω Πρόσκληση αφορά σε αγροτική οδοποιία. 5
Για κατηγορία οδού AV (Αγροτική οδός), στις εγκεκριμένες ΟΜΟΕ απαιτείται πλάτος ασφαλτόστρωσης 5,5μ (Τυπική Διατομή Ζ2), ενώ στην εγκ.41/18-11-2005 απαιτείται πλάτος ασφαλτόστρωσης 6,5μ (Τυπική Διατομή Ε2). Ποια διατομή θα πρέπει να ακολουθήσουμε κατά τη σύνταξη της τεχνικής μελέτης; Μπορεί να χρησιμοποιηθεί η Διατομή ζ2 στην περίπτωση που οι οδοί υπολείπονται του πλάτους; Α. Για οδούς κατηγορίας AV, μπορεί να εφαρμοστεί τόσο η διατομή ε2 όσο και η ζ2, σύμφωνα με τους κανόνες σχεδιασμού των ΟΜΟΕ-Δ.
Β. Για οδούς κατηγορίας AVΙ, μπορεί να εφαρμοστεί η διατομή ε2. Οι διατομές η1 και η2, μπορούν να εφαρμοστούν μόνο για τις περιπτώσεις που ορίζονται στην Εγκύκλιο 41-2005. Υπενθυμίζουμε, πως σύμφωνα με την Ε14-2007, αποκλίσεις στις υποδεικνυόμενες διαστάσεις-διαμορφώσεις, από τις ΟΜΟΕ-Δ και την εγκύκλιο Ε41-2005, είναι αποδεκτές, μόνο όταν τέτοιες αποδεικνύεται η ανάγκη εφαρμογής τους, με πλήρη και ουσιαστική τεκμηρίωση.Πέραν των ανωτέρω, ωστόσο, η μη αναγραφή των προδιαγραφών ΟΜΕΟ στην εν λόγω Πρόσκληση στόχο έχει να δώσει μια ευελιξία στο Δικαιούχο ώστε να προχωρήσει σε μελέτη και προϋπολογισμό έργου που καλύπτει με ασφάλεια και ρεαλισμό τις ανάγκες αγροτικής οδοποιίας του.
5
Τι σημαίνει η αναφορά στην παράγραφο 4.1.6 ότι ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των Μελετών ορίζεται η δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, ενώ στην παράγραφο 4.2.5 αναφέρεται ότι το 18μηνο ολοκλήρωσης των μελετών αρχίζει από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης; Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 14576/24.7.2020 πρόσκληση ΑΤ06 «Αστική Αναζωογόνηση», ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των υποέργων «δαπάνη σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης» και «Μελετών» ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης ήτοι 24.7.2020 (παρ. 4.1.6).
Μελέτες που έχουν ανατεθεί και πληρωθεί (είτε πλήρως είτε εν μέρει), οι πληρωμές αυτές δεν είναι επιλέξιμες. Ένας δικαιούχος μπορεί να υποβάλει υποέργο μελέτης που έχει δημοπρατηθεί ή/ και μόλις συμβασιοποιηθεί, ωστόσο, αν έχει πληρωθεί λογαριασμός προ της έκδοσης της πρόσκλησης, αυτός δεν δύναται να πληρωθεί από το πρόγραμμα. Μπορεί μόνο το υπολειπόμενο ποσό εφόσον ενταχθεί η μελέτη και ελεγχθεί όλη η διαδικασία δημοπράτησης και συμβασιοποίησης της μελέτης.Ως λήξη επιλεξιμότητας των δαπανών των μελετών ορίζονται οι 18 μήνες από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης, άρα ένταξης και της μελέτης (παρ. 4.2.5), χρονικό διάστημα κατά το οποίο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η μελέτη.
6
Σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.1, κάθε δυνητικός δικαιούχος έχει δικαίωμα να υποβάλλει μία (1) αίτηση χρηματοδότησης, με μέγιστο συνολικό αριθμό δύο (2) κύριων υποέργων (εξαιρούνται οι οριζόντιες επικουρικές δράσεις). Μπορεί ένα δήμος να αιτηθεί ένα υποέργο, την Ωρίμανση Μελετών, και επιπλέον να ζητήσει δύο υποέργα (κατασκευαστικό & προμήθεια); Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση (παρ. 4.1.1), κάθε δυνητικός δικαιούχος υποβάλει μια αίτηση χρηματοδότησης με μέγιστο αριθμό δύο κύριων υποέργων (πέραν των υποέργων που θα αφορούν οριζόντιες επικουρικές δράσεις π.χ. απόκτηση εδαφικής έκτασης, έργα ΟΚΩ, αρχαιολογικές εργασίας κλπ)
Τα δύο κύρια υποέργα μπορούν να υποβληθούν ως εξής:
1η περίπτωση:
1ο Κύριο Υποέργο: Μελέτη για χρηματοδότηση δράσης κατασκευαστικού έργου.
2ο Κύριο Υποέργο: Κατασκευαστικό έργο (ανώριμο έργο)
Δηλαδή δύο υποέργα που συνδέονται μεταξύ τους ως προς την μελέτη ωρίμανσης που θα χρηματοδοτήσει συγκεκριμένου αντικειμένου δράση.
Τα ανωτέρω υποέργα θα ενταχθούν σε δύο στάδια:
Α’ Στάδιο: Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης με το αντίστοιχο Τεχνικό Δελτίο Πράξης, στο οποίο θα αιτείται μόνο τον προϋπολογισμό της μελέτης.
Στο πλαίσιο αποτύπωσης του φυσικού αντικειμένου, στο Τεχνικό Δελτίο Πράξης, αναγράφονται στοιχεία και για το επερχόμενο κατασκευαστικό υποέργο, χωρίς εγγραφή του ως χωριστό υποέργο και άρα μη δέσμευση ποσού χρηματοδότησης κατά την φάση της ένταξης της πράξης.
Κατά την υποβολή του πρώτου σταδίου, δεν απαιτούνται όλα τα αναγραφόμενα συνημμένα δικαιολογητικά της πρόσκλησης (παρ. 5), παρά μόνο όσα αφορούν την υποβολή μελετών, δηλαδή τα με α/α. 1,2,3,4,5,6,7, 14, 16,21 έγγραφα του συνημμένου πίνακα της αίτησης χρηματοδότησης.
Β’ Στάδιο: Υποβολή τροποποιημένου Τεχνικού Δελτίου Πράξης, με προσθήκη του 2ου κύριου υποέργου (και προσθήκη και των αντίστοιχων οριζόντιων επικουρικών υποέργων) καθώς και προσκόμιση των συνημμένων δικαιολογητικών/ εγγράφων (που δεν προσκομίστηκαν κατά το α’ στάδιο) και των απαιτούμενων εγκρίσεων/αδειοδοτήσεων.
Σε περίπτωση μη έγκαιρης υλοποίησης της μελέτης, εντός 18μήνου από την ημερομηνία ένταξης, τότε χρηματοδοτείται μόνο αυτό το υποέργο χωρίς προσθήκη κατασκευαστικού έργου.
2η περίπτωση:
1ο Κύριο Υποέργο: Κατασκευαστικό έργο (ώριμο έργο)
2ο Κύριο Υποέργο: Κατασκευαστικό έργο (ώριμο έργο)
Δηλαδή δύο υποέργα με δύο διαφορετικά  κατασκευαστικά έργα (ώριμα έργα από άποψη μελετών), με ανεξάρτητα φυσικά αντικείμενα.
Οι κατασκευαστικές παρεμβάσεις αφορούν συγκεκριμένα κτίρια και δεν λογίζονται στο ίδιο υποέργο επεμβάσεις σε διαφορετικά κτίρια, σε διαφορετικές δημοτικές ενότητες και σε διαφορετικούς χώρους αναπλάσεων.
3η περίπτωση:
1ο Κύριο Υποέργο: Μελέτη για χρηματοδότηση δράσεις κατασκευαστικού έργου (ανώριμο έργο)
2ο Κύριο Υποέργο: Μελέτη για χρηματοδότηση δράσεις κατασκευαστικού έργου (ανώριμο έργο)
Δηλαδή δύο υποέργα με μελέτες, με διαφορετικά αντικείμενα μελετών που θα αφορούν ανεξάρτητα φυσικά αντικείμενα.
Στο πλαίσιο ωρίμανσης μελετών περιλαμβάνεται και το κόστος του ελέγχου στατικής επάρκειας κτιρίου/υποδομής (υποχρεωτικά στις επαναχρήσεις κτιρίων).
Στο πλαίσιο μελετών που περιλαμβάνουν επιμέρους μελέτες που έχουν υλοποιηθεί από την τεχνική υπηρεσία, θα πρέπει να αποφεύγονται οι κατατμήσεις
4η περίπτωση:
1ο Κύριο Υποέργο: Μελέτη για χρηματοδότηση δράσης κατασκευαστικού έργου (ανώριμο έργο)
2ο Κύριο Υποέργο: Κατασκευαστικό έργο (ώριμο έργο)
Δηλαδή ένα υποέργο με κατασκευαστικό έργο (ώριμο έργο με ολοκληρωμένη προϋπάρχουσα μελέτη) και ένα υποέργο με μελέτη για άλλο κατασκευαστικό έργο (ανώριμο).
6
Στην παράγραφο 4.2.6 Όσον αφορά στις απαιτούμενες μελέτες ωρίμανσης των έργων, επί ποινή αποκλεισμού της αίτησης του δικαιούχου, πρέπει να υπάρχει Φάκελος Έργου που να περιλαμβάνει το φυσικό αντικείμενο του έργου, την εκτίμηση Π/Υ, το Χρονοδιάγραμμα Μελέτης, την Προεκτίμηση Αμοιβών Μελετών κτλ.
Πώς μπορεί να γίνει εκτίμηση του Π/Υ του έργου εφόσον δεν θα υπάρχουν οι οριστικές μελέτες, όπως ορίζεται ως απαιτούμενο στην ερώτηση 23 ότι, μεταξύ άλλων πρέπει να υπάρχει μια καταρχήν εκτίμηση του κατασκευαστικού κόστους, ενώ στην ερώτηση 8 στον φάκελο Έργου για τις μελέτες δεν αναφέρετε ως απαιτούμενο η εκτίμηση Π/Υ του κατασκευαστικού έργου;
Ο φάκελος της μελέτης εμπεριέχει μια προσέγγιση-εκτίμηση κόστους, καθώς, ως γνωστόν, αποτελεί μια Προκαταρκτική μελέτη με την ανάλογη απόκλιση από τον πραγματικό προϋπολογισμό και όχι ένα χωριστό υποέργο. Κατά την διαδικασία της αξιολόγησης της υποβαλλόμενης πρότασης χρειάζεται μια προσέγγιση των απαιτήσεων για να διαμορφώνεται εικόνα σε σχέση με τους διαθέσιμους πόρους της εκάστοτε πρόσκλησης.
Η απάντηση στην ερώτηση 8  του αρχείου συχνών ερωτήσεων, βρίσκει εφαρμογή στην πρόσκληση 09 του προγράμματος για την χρηματοδότηση μελετών, οι οποίες δεν συνδέονται με κατασκευαστικά υποέργα (τα οποία δύναται να χρηματοδοτηθούν κατά ένα δεύτερο στάδιο μετά την ολοκλήρωση των μελετών), ενώ η απάντηση στην ερώτηση 26 βρίσκει εφαρμογή στην πρόσκληση 06 του προγράμματος για την χρηματοδότηση δράσεων αστικής αναζωογόνησης.
6
Σε περίπτωση που κάποιος Δήμος θέλει να αιτηθεί Ωρίμανση Μελέτης για την οποία απαιτείται Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός, ο οποίος δεν έχει γίνει, ερωτάται αν χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ο Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός και αν θα πρέπει να γίνει εντός του 18μηνου των μελετών, γιατί στην παράγραφο 4.2.7 αναφέρει ότι προηγείται της ανάθεσης των μελετών.
Σε ποιες περιπτώσεις υπάρχει εξαίρεση από την απαίτηση αρχιτεκτονικού διαγωνισμού;
Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δεν χρηματοδοτείται ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ιδεών αν δεν συνοδεύεται από το τελικό πακέτο πλήρων μελετών.
Δύναται να υποβληθεί υποέργο με αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, εφόσον, συνδυάζεται με ολοκλήρωση μελετών και αδειοδοτήσεων.
6
Το ανώτατο μοναδιαίο κόστος ωφέλιμης επιφάνειας περιλαμβάνει ΓΕ& ΟΕ και Απρόβλεπτα. Το εν λόγω μοναδιαίο κόστος είναι προ ΦΠΑ και περιλαμβάνει ΓΕ & ΟΕ και Απρόβλεπτα. Δεν περιλαμβάνει εξοπλισμό και περιβάλλοντα χώρο το εν λόγω μοναδιαίο όριο. Ο εξοπλισμός πρέπει να είναι ξέχωρο υποέργο στα σχολεία και να τεκμηριώνεται επαρκώς, ενώ στις υπόλοιπες κατηγορίες έργων θα πρέπει επίσης να τεκμηριώνεται επαρκώς και να βεβαιώνεται ότι θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του δικαιούχου ή/και άλλους πόρους χρηματοδότησης. 6
Η πρόσκληση αναφέρει 2 υποέργα το ανώτερο. Θα μπορούσε κάθε υποέργο να αφορά παρεμβάσεις (παρόμοιες ή στο ίδιο μέτρο) σε περισσότερες της μία δημοτικής ενότητας; Δηλαδή να αφορούν διαφορετικά κτίρια, διαφορετικούς χώρους αναπλάσεων σε διαφορετικές δημοτικές ενότητες, με σκοπό την πλήρη εκμετάλλευση του προϋπολογισμού, καθώς υπάρχουν ανώτατα μοναδιαία κόστη ανά επιφάνειες που μας περιορίζουν. Όλες οι παρεμβάσεις θα είναι σε ενιαία υποέργα (2) με έναν για κάθε υποέργο προϋπολογισμό. Δε λογίζονται ως ένα υποέργο οι επεμβάσεις σε κτίρια διαφορετικών οικισμών. Τα μοναδιαία κόστη δεν εξαρτώνται από το πλήθος των κτιρίων. 6
Στη σελίδα 17 της πρόσκλησης ΑΤ06 αναφέρεται «…Τεκμηρίωση της εξασφάλισης του Ολοκληρωμένου χαρακτήρα της πράξης, με την ένταξή της σε ένα Εγκεκριμένο Σχέδιο (πχ «Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού», «Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης», Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ), ΣΟΑΠ, Εγκεκριμένο Ολοκληρωμένο Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου)…». Αυτό σημαίνει ότι η προτεινόμενη πράξη θα πρέπει να έχει συμπεριληφθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2020-2024 του Δήμου; Τι γίνεται στην περίπτωση που δεν έχει ακόμη εγκριθεί το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2020-2024; Η σχετική απαίτηση είναι μέρος της απαιτούμενης μελέτης σκοπιμότητας (ή της σχετικής έκθεσης τεκμηρίωσης). Εάν δεν έχει εγκριθεί ακόμα το Επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου, αρκεί η αναφορά της προτεινόμενης πράξης σε αυτό ή σε ένα οποιοδήποτε από τα άλλα αναφερόμενα σχέδια, ή τουλάχιστον, κατάλληλη τεκμηρίωση ότι δεν αντιτίθεται στο Επιχειρησιακό σχέδιο. 6
Το κάθε κύριο υποέργο θα αφορά μόνο μία ενιαία περιοχή, ή πολλές διαφορετικές περιοχές; Στη δεύτερη περίπτωση οι περιοχές θα μπορούν να αφορούν μία ολόκληρη κοινότητα ή ακόμη και μία Δημοτική Ενότητα; Κάθε υποέργο ή θα είναι μια ενιαία περιοχή, πχ ζώνη λιμανιού Ηγουμενίτσας, ή θα αφορά σε ομοειδή αντικείμενα, πχ έξυπνες σημάνσεις κ πεζοδρομήσεις πέριξ των σχολείων του Δήμου, ή θα πρέπει να υπάρχει σαφής συνέργεια, πχ υπόγεια στάθμευση και σύνδεση/πεζοδρόμηση αυτής με το πυκνοδομημένο κέντρο. Διαφορετικά κτίρια πρέπει να είναι διαφορετικά υποέργα. 6
Είναι δυνατόν να προταθεί κύριο υποέργο που να περιλαμβάνεται στο φυσικό αντικείμενο εκτός της αστικής ανάπλασης και αναβάθμιση/εκσυγχρονισμός δημοτικού κτιρίου; Το κτίριο μπορεί να έχει για παράδειγμα χρήση νηπιαγωγείου/παιδικού σταθμού ή στέγαση υπηρεσιών του Δήμου, ή θα πρέπει να είναι αποκλειστικά αρχιτεκτονικής αξίας ή/και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, όπως αναφέρεται στη σελίδα 6 της πρόσκλησης ΑΤ06; Σύμφωνα με την πρόσκληση, πλην των εμβληματικών δημοτικών κτιρίων, επιλέξιμες είναι παρεμβάσεις που αφορούν στη δημιουργία ή/και αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό υποδομών σε περιοχές αυξημένου περιβαλλοντικού, πολιτιστικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, στην αναβάθμιση των παροχών/υπηρεσιών/υποδομών πρώτιστα προς ευάλωτες/ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (ΑμΕΑ, άπορους κλπ). Τα νηπιαγωγεία και οι παιδικοί σταθμοί ανήκουν στην κατηγορία αυτή. Επιλέξιμες μπορεί να είναι παρεμβάσεις σε δημοτικό κτίριο που εξυπηρετεί θέματα εκπαίδευσης κ διοίκησης, με πλήρη τεκμηρίωση των αναγκών και των λοιπών προϋποθέσεων της πρόσκλησης, πχ μοναδιαία κόστη, γνωμοδότηση περιφερειακής δ/νσης εκπαίδευσης κλπ. 6
Αν ο Δήμος μας ακολουθήσει τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 4.2.5 και εκπονήσει εγκαίρως (εντός 18 μηνών από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης) τις μελέτες ωρίμανσης των σχετικών έργων, είναι σίγουρο ότι θα ακολουθήσει το δεύτερο στάδιο με την εξασφάλιση της πίστωσης και την εγγραφή των κυρίων υποέργων της πράξης, με δεδομένο ότι το πρόγραμμα είναι ανταγωνιστικό και υπάρχει περίπτωση να έχει καλυφθεί όλος ο διατιθέμενος προϋπολογισμός της πρόσκλησης. Επιπλέον η γνώμη μας είναι ότι θα πρέπει να επανεξεταστεί ο χρόνος των 18 μηνών, δεδομένου ότι στην περίπτωση αστικών αναπλάσεων θα πρέπει να λάβει χώρα αρχιτεκτονικός διαγωνισμός, ο οποίος προϋποθέτει συνήθως χρονοβόρες διαδικασίες. Σε αυτή τη φάση του προγράμματος, λαμβάνονται υπόψη τα κατ’ εκτίμηση κατασκευαστικά κόστη που προκύπτουν από τον φάκελο μελέτης και δεσμεύονται τα σχετικά ποσά στον π/υ του δικαιούχου, τα οποία όμως αποδίδονται εφόσον ολοκληρωθεί το υποέργο της μελέτης και τροποποιηθεί η απόφαση ένταξης και το Τεχνικό Δελτίο, για να συμπεριλάβουν και το κατασκευαστικό υποέργο.
Το 18μηνο είναι από την ένταξη της πράξης, ενδεικτικά θα μπορούσε κάποιος να αρχίσει τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό πριν την ένταξη της πράξης (εκτιμώντας όλες τις πιθανότητες για την πορεία της πρότασης).
Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δεν χρηματοδοτείται ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ιδεών αν δεν συνοδεύεται από το τελικό πακέτο πλήρων μελετών. Δύναται να υποβληθεί υποέργο με αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, εφόσον, συνδυάζεται με ολοκλήρωση μελετών και αδειοδοτήσεων.
6
Σε προτεινόμενη πράξη στην πρόσκληση ΑΤ06 είναι επιλέξιμες οι ακόλουθες δαπάνες;α) εργασιών οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης σε υφιστάμενο οδόστρωμα λόγω διευρύνσεων πεζοδρομίων και απαίτησης αλλαγή υψομέτρων ερυθράς της οδού, αλλά και σε νέες υπό διαμόρφωση οδούς του σχεδίου πόλης;
β) κατασκευή/επέκταση δικτύου ομβρίων και κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής;
γ) κατασκευή κυκλικών κόμβων με σκοπό τη διευκόλυνση κυκλοφορίας συμβάλλοντας κατ΄ αυτόν τον τρόπο στη βιώσιμη αστική κινητικότητα.
Οι δαπάνες αυτές δύναται υπό προϋποθέσεις να είναι επιλέξιμες συναρτήσει της τεκμηρίωσης του υποέργου στο οποίο εντάσσονται, του μεγέθους, της κλίμακας και της φύσης του κύριου υποέργου. 6
Μπορεί να υποβληθεί πρόταση όπου κάθε υποέργο θα αφορά σε διαφορετικό άξονα της πρόσκλησης; Ναι, τα υποέργα της Πράξης μπορούν να αφορούν σε διαφορετικούς άξονες της πρόσκλησης, εφόσον κάθε επιμέρους μελέτη (υποέργο) είναι πλήρης, περιλαμβάνει όλο το απαιτούμενο φάσμα μελετών (πχ υδραυλική, στατική κλπ) και οδηγεί σε ολοκληρωμένη παρέμβαση 9
Δεδομένο ότι προετοιμάζουμε έργο, του οποίου η μελέτη θα προταθεί για ένταξη στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ-09, δεν προλαβαίνουμε να υλοποιήσουμε το έργο εντός της προθεσμίας του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης». Υπάρχει δυνατότητα παράτασης του χρονοδιαγράμματος συνολικά του Προγράμματος; Το Πρόγραμμα έχει ορίζοντα έως 31/12/2023. Τυχόν παράταση δεν μπορεί σε αυτή τη χρονική στιγμή να εκτιμηθεί. Για τις μελέτες έχει γίνει εκτίμηση ότι αν ολοκληρωθούν εντός εύλογου διαστήματος (π.χ. 18μηνο) τότε είναι δυνατόν, εφόσον είναι ενεργή σχετική Πρόσκληση του Προγράμματος, να υποβληθεί αίτηση χρηματοδότησης του έργου. Επισημαίνουμε ότι το έργο μπορεί να είναι επιλέξιμο π.χ. στη νέα Προγραμματική Περίοδο του ΕΣΠΑ ή στο ΕΠΑ. 9
Στον άξονα Πολιτικής Προστασίας, οι δράσεις προστασίας του πληθυσμού από τον covid-19, τι μπορούν να περιλαμβάνουν; Χρηματοδοτούνται πχ απολυμάνσεις κτιρίων; Αντικείμενο της πρόσκλησης δεν είναι η ενέργεια, αλλά η μελέτη. Πχ μελέτη προμήθειας ειδικών λαμπών UV απολύμανσης χώρων, μελέτη προμήθειας και εγκατάστασης πυλών εισόδου με θερμομέτρηση, σχεδιασμός δωματίων αρνητικής πίεσης σε Δομές Υγείας κλπ 9
Ποιοι είναι οι επιλέξιμοι Δικαιούχοι; Μπορεί ΦΟΔΣΑ να υποβάλλει πρόταση για χρηματοδότηση μελέτης ΧΥΤΑ; Οι ΦΟΔΣΑ δεν είναι επιλέξιμοι δικαιούχοι στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ-09. Επιλέξιμοι Δικαιούχοι είναι Δήμοι, Περιφέρειες, Σύνδεσμοι Δήμων και τα νομικά πρόσωπα των Δήμων 9
Στον άξονα Παιδεία, Πολιτισμός κλπ της πρόσκλησης ΑΤ-09, μπορεί να υποβληθεί μελέτη ανέγερσης παιδικού σταθμού; Ναι, επιλέξιμες είναι μελέτες που αφορούν σε όλες τις βαθμίδες της προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης, Ειδικά Σχολεία, Μουσικά – Καλλιτεχνικά Σχολεία, ακόμα και Μαθητικές Εστίες 9
Είναι επιλέξιμη μελέτη για Ίδρυση καταφυγίου αδέσποτων ζώων; Ναι, μελέτη για Ίδρυση καταφυγίου αδέσποτων ζώων είναι επιλέξιμη στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ-09 9
Είναι επιλέξιμες μελέτες επεκτάσεων πόλεων, καθώς και πολεοδομικές μελέτες; Η πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση μελετών έργων / προμηθειών που συνάδουν με τους άξονες προτεραιότητας του Προγράμματος και εξυπηρετούν τους στόχους του.Δεν εντάσσονται στο Πρόγραμμα μελέτες που έχουν ήδη ενταχθεί για χρηματοδότηση
από άλλα Προγράμματα. Επί πλέον, δεν εντάσσονται μελέτες που έχουν τη δυνατότητα και ήδη προορίζονται να ενταχθούν σε άλλα Προγράμματα με βάση τα εγκεκριμένα κείμενα και τις εξειδικεύσεις αυτών των Προγραμμάτων. Επισημαίνεται ότι το παρόν Πρόγραμμα λειτουργεί συμπληρωματικά άλλων Προγραμμάτων (π.χ. Τομεακών, Περιφερειακών ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020) με στόχο την ικανοποίηση των αυξημένων αναγκών που δεν είναι εφικτό να καλυφθούν από αυτά τα Προγράμματα.
Επισημαίνεται στους δυνητικούς δικαιούχους ότι κατά τη φάση αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης και προκειμένου να εκπληρωθεί ο ως άνω όρος χρηματοδότησης της/των προτεινόμενης/νων μελέτης/τών, θα ζητηθεί η σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
9
Μπορούν να υποβληθούν 3 διαφορετικές προτάσεις, μία από το Δήμο, μία από σχολική επιτροπή και μία από άλλο νομικό πρόσωπο του Δήμου; ΌΧΙ, από κάθε Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα, μπορεί να υποβληθεί μόνο μία πρόταση, με διαφορετικά υποέργα. Αν η πρόταση υποβληθεί από το Δήμο και υποέργο είναι αρμοδιότητας νομικού του προσώπου, πρέπει να γίνει προγραμματική σύμβαση του Δήμου με το νομικό του πρόσωπο, για θέματα αρμοδιότητας του τελευταίου 9
Στον Δήμο μας έχουμε κάνει πρωτοβάθμιο έλεγχο σε 12 από τα 18 δημοτικά κτίρια, μπορούμε να ολοκληρώσουμε τον δευτεροβάθμιο έλεγχο στα 4 κτίρια που προέκυψαν Α κατηγορίας και μετά να υποβάλουμε την αίτηση με 3 υποέργα: 1. τις υπηρεσίες του δευτεροβάθμιου (έλεγχοι, δοκίμια κλπ), 2. τις απαιτούμενες μελέτες για το κτίριο-α που θα προκύψουν και 3. τη δημοσιότητα (ενημέρωση σχολείων κλπ); Ναι μπορείτε, η ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας κάθε είδους δαπάνης των προτεινόμενων δράσεων είναι η ημερομηνία έκδοσης της παρούσας πρόσκλησης, το υποέργο του δευτεροβάθμιου θα αξιολογηθεί εκ των υστέρων.  Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι οι έλεγχοι πρέπει να είναι πρόσφατοι και σίγουρα μετά από πρόσφατα μεγάλα σεισμικά συμβάντα στην ευρύτερη περιοχή σας. 11
Είχαμε υποβάλει στην πρόσκληση της ύδρευσης του Φιλόδημου Ι, όπου και είχαμε ενταχθεί, πρόσφατα το έργο μας μεταφέρθηκε στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης.  Δικαιούμαστε να υποβάλουμε στην πρόσκλησης ΑΤ01 του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης; Ναι μπορείτε, η μεταφορά του ενταγμένου έργου σας από τον Φιλόδημο Ι στο Αντώνης Τρίτσης δεν προσμετράται ως αίτηση στην πρόσκληση ΑΤ01. 1
Μπορεί η Περιφέρεια στο πλαίσιο της Αστικής Αναζωογόνησης να υποβάλει πρόταση που αφορά σε περιοχή Δήμων που δεν είναι πρωτεύουσες νομού; Ναι μπορείτε, η περιφέρεια μπορεί να επιλέξει έως δύο κύρια υποέργα σε περιοχές της χωρικής της αρμοδιότητας (δηλαδή στο σύνολο των δήμων) χωρίς να δεσμεύεται από τους δικαιούχους της σχετικής πρόσκλησης (πρωτεύουσες νομών). Η συνολική χρηματοδότηση μπορεί να ανέλθει έως 10 εκ.€.

Πηγή: aftodioikisi.gr

Προηγούμενο άρθροΓεννητούρια: Ένα όμορφο προσωπάκι ήρθε στο Πυργί μας!
Επόμενο άρθροΠαράτησαν μόνο του 6χρονο παιδί και εκείνο κρεμάστηκε από τα κάγκελα του μπαλκονιού