“Βόμβα” από το Υπουργείο Ανάπτυξης: Απορρίφθηκε η ένταξη του έργου «ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΛΗΞΟΥΡΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 2.000 Κ.Μ. ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ»-Δείτε για ποιους λόγους (απόφαση)

Σημερινή απόφαση “βόμβα” του Υπουργείου Ανάπτυξης

Δείτε την εδώ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την απόρριψη της αίτησης χρηματοδότησης της πράξης «ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΛΗΞΟΥΡΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 2.000 Κ.Μ. ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ» με κωδικό ΟΠΣ 5161076 και συνολική δημόσια δαπάνη
4.791.360,00 ευρώ, η οποία υποβλήθηκε στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ 3541 04/04/2022 Πρόσκλησης «ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ &
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ,
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ» για τους κάτωθι λόγους:
Η πρόταση αξιολογήθηκε αρνητικά στο στάδιο Α’: Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης για τους ακόλουθους
λόγους:
Με το α.π.2117/1-3-2022 έγγραφο της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία και διευκρινίσεις για την
πράξη «ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΛΗΞΟΥΡΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 2.000 Κ.Μ. ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΝ
ΗΜΕΡΑ» με Κωδικό ΟΠΣ 5161076.
Συγκεκριμένα ζητήθηκε η αναλυτική τεκμηρίωση της σκοπιμότητας και του σχεδιασμού του προτεινόμενου έργου με την
προσκόμιση.
– Βεβαίωσης της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων
σχετικά με την πρόβλεψη και συμβατότητα του έργου με το ισχύον ή/και το προς αναθεώρηση ΣΔΛΑΠ Βόρειας
Πελοποννήσου.
– Μελέτης σκοπιμότητας, εκπονηθείσα από τον κύριο και φορέα λειτουργίας του έργου, για την τεκμηρίωση της σκοπιμότητας
και αναγκαιότητας της προτεινόμενης εγκατάστασης αφαλάτωσης με βάση πραγματικά στοιχεία υδρευτικών αναγκών και
προβλέψεων αναγκών για τη διάρκεια σχεδιασμού, και την εξέταση εναλλακτικών λύσεων. Τα στοιχεία πρέπει να
αιτιολογούν τόσο τις υδρευτικές ανάγκες που καλείται το έργο να καλύψει όσο και τη διαστασιολόγησή του.
Δεν προσκομίστηκαν τα στοιχεία που ζητήθηκαν εντός της τεθείσας προθεσμίας ούτε σε συνέχεια της από 10/5/2022
σχετικής υπενθύμισης. Ως εκ τούτου δεν είναι δυνατή η συνέχιση της αξιολόγησης της πράξης.

Ο δυνητικός δικαιούχος δύναται να υποβάλει ένσταση επί της παρούσας απόφασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 43
της Υπουργικής Απόφασης 110427/ΕΥΘΥ1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521/Β’/1.11.2016)