Θεόφιλος: Εντός των ημερών ξεκινάει το μεγάλο έργο 3.000.000 για το δίκτυο ύδρευσης-Η μεγάλη σημασία του

Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο, αφού εκτός από την αναβάθμιση-εκσυγχρονισμό των Η/Μ εγκαταστάσεων των γεωτρήσεων και των προωθητικών συγκροτημάτων, θα δημιουργηθεί Δίκτυο Τηλεμετρίας, ώστε να εφαρμοσθεί ο Έλεγχος Διαρροών, ο Τηλεέλεγχος-Τηλεχειρισµός και η αυτοματοποίησή τους.  Ταυτόχρονα, με την εγκατάσταση οργάνων μέτρησης παροχής και στάθμης στις εξόδους των δευτερευουσών δεξαμενών, σε συνδυασμό µε τα μετρητικά όργανα των Τοπικών Σταθμών θα επιτυγχάνεται:

 • Άμεση  παρουσίαση των υδατικών αποθεμάτων.
 • Παρακολούθηση ποιότητας πόσιμου ύδατος.
 • Έλεγχος των στοιχείων λειτουργίας (πχ ενεργειακές καταναλώσεις, ώρες λειτουργίας, στατιστικά στοιχεία κ.λπ.), των ζωτικών στοιχείων του δικτύου, όπως τα αντλιοστάσια και οι δεξαμενές.

Μέσω του προτεινόμενου έργου, ο Δήμος, επιδιώκει να βελτιώσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες του προς τους καταναλωτές και να μειώσει το κόστος λειτουργίας των υδρευτικών εγκαταστάσεων.

Ο Δήμος Αργοστολίου συνεχίζει την προσπάθεια για υλοποίηση σημαντικών έργων υποδομής, που θα αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών, θα σέβονται το Περιβάλλον και θα στηρίξουν μια βιώσιμη ανάπτυξη για τον Δήμο.

Ας δούμε μία σύντομη περιγραφή του έργου όπως προβλέπει η μελέτη:

Ο αντικειμενικός σκοπός της δημοπρατούμενης προµήθειας αφορά στην υλοποίηση ενός ολοκληρωµένου συστήµατος συλλογής πληροφοριών, εποπτικού ελέγχου, διαχείρισης και επεµβάσεως στην λειτουργία του εσωτερικού και του εξωτερικού υδραγωγείου οικισµών του Δήµου Αργοστολίου. Το σύστηµα θα αποτελείται από συνολικά ογδόντα εννέα (89) Τοπικούς Σταθµούς που αναλύονται σε:

 • Τριάντα (30) Τοπικούς Σταθµούς Ελέγχου (ΤΣΕ) για την τηλεπαρακολούθηση της λειτουργίας δεξαµενών, αντλιοστασίων και γεωτρήσεων,
 • Είκοσι (20) Τοπικούς Σταθµούς Ελέγχου Ρύθµισης Πίεσης (ΤΣΕΡΠ) για την ρύθµιση της πίεσης εντός των οικισµών,
 • Είκοσι πέντε (25) Τοπικούς Σταθµούς Ελέγχου Πίεσης (ΤΣΕΠ) – εκ των οποίων ο ένας διαθέτει και παροχόµετρο (ΤΣΕΠ+Π) – για την παρακολούθηση της πίεσης και λειτουργίας ως set point για τους σταθµούς ΤΣΕΡΠ.
 • Επιπλέον, θα τοποθετηθούν δεκατέσσερις (14) Τοπικοί Σταθµοί Υπολειµµατικού Χλωρίου (ΤΣΥΧ) σε ακραίες θέσεις του δικτύου ύδρευσης του ∆ήµου Αργοστολίου.

Επιπρόσθετα στον Δήμο Αργοστολίου, σε θέσεις που θα επιλέξει η Υπηρεσία, θα γίνει η εγκατάσταση ενός Συστήματος Επικοινωνιών για τη Διαχείριση του Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης (Σ.Ε.∆.Ε.∆.Υ.), καθώς και η Πιλοτική Διασύνδεση 3.800 υφιστάμενων υδρομετρητών για την παρακολούθηση του υδατικού ισοζυγίου λαµβάνοντας υπόψη σε πραγµατικό χρόνο και την κατανάλωση στις οικίες.

Περιλαµβάνεται επίσης και η προµήθεια Φορητού Εξοπλισμού για τις ανάγκες εντοπισµού αφανών διαρροών που περιλαµβάνει:

 • Φορητούς καταγραφείς θορύβου (noise loggers),
 • Φορητή συσκευή εντοπισµού διαρροής, φορητό ηλεκτρονικό ακουστικό ανιχνευτή διαρροών (Γαιόφωνο), φορητή ράβδο ακρόασης,
 • Φορητό σύστηµα ακουστικής ανίχνευσης διαρροής σε γραµµή εξυπηρέτησης (service line) και συσκευή ανίχνευσης σιδηροµαγνητικών αντικειµένων.
 • Στο φορητό εξοπλισµό περιλαμβάνεται επίσης και ένας Μετρητής Ενέργειας και ένα Φορητό Παροχόµετρο τύπου clamp-on.

Τέλος, θα εγκατασταθεί ένας Κεντρικός Σταθµός Ελέγχου (ΚΣΕ), σε σηµείο που θα επιλέξει η Τεχνική Υπηρεσία

∆ήµου, που θα επιτρέπει την συνολική επικοινωνία των σταθµών µέσω ασυρµάτων διατάξεων και όπου θα συγκεντρώνεται όλη η πληροφορία από τους επιµέρους σταθµούς και εξοπλισµό και λογισµικά προγράµµατα για την περαιτέρω επεξεργασία αυτής.

Γενικά, ο βασικός σκοπός όταν ολοκληρωθεί η προμήθεια, είναι η συγκέντρωση των πληροφοριών από όλες τις εγκαταστάσεις Ύδρευσης σε Κέντρο Ελέγχου και η συνολική επεξεργασία τους. Σε συνδυασμό με το σύστημα διαχείρισης Υδατικών Πόρων και την ηλεκτρονική αποτύπωση του δικτύου μεταφοράς και διανομής νερού θα οδηγήσει, μέσω κατάλληλου λογισμικού στην άμεση σφαιρική παρουσίαση των αποθεμάτων, της κατανάλωσης, του ισοζυγίου νερού την παρακολούθηση της ποιότητας νερού και στην δραστική μείωση του λειτουργικού κόστους.

Ακολούθως και μέσα από την αποκτηθείσα εμπειρία στην κατάστρωση καθημερινού πλάνου οι μηχανικοί θα επιτύχουν την βέλτιστη λειτουργία του υδροδοτικού συστήματος.

Μέσω του προτεινόμενου έργου, η Διαδημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμων Κεφαλονιάς

(ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ.) επιδιώκει να αντιμετωπίσει τα υδρευτικά προβλήματα που υφίσταται μέχρι στιγμής και αφορούν:

 • Την εξασφάλιση των ποσοτήτων εκείνων του νερού που είναι ανά πάσα στιγµή ικανές να καλύπτουν ένα λογικό επίπεδο κατανάλωσης ακόμα και τις περιόδους αυξημένης ζήτησης κατά τη διάρκεια τουριστικών περιόδων (χειμερινές-καλοκαιρινές)
 • Την παροχή νερού, που να ικανοποιεί τις προβλεπόμενες από το νόµο προδιαγραφές ποιότητας και
 • Την εξασφάλιση ροής νερού ανεξαρτήτως καιρικών φαινομένων μέσα από το δίκτυο διανοµής χωρίς τον κίνδυνο θραύσεων αγωγών και σε επίπεδο καταναλωτών (ηλεκτρονικά – υδρομετρούμενων κατοικιών)

Με την ανάπτυξη του συστήματος θα δημιουργηθούν αυτομάτως και επιπρόσθετες θετικές επιδράσεις, που αφορούν στην δραστική μείωση των λειτουργικών εξόδων του Δήμου, αλλά και την εξασφάλιση όλων των παραπάνω, με τον πλέον οικονομικό τρόπο και την ελάχιστη επιβάρυνση των καταναλωτών.

Οι τοπικοί σταθμοί ελέγχου θα διαθέτουν Προγραμματιζόμενη Μονάδα Ελέγχου (τύπου RTU) η οποία θα παρέχει δυνατότητα τηλεχειρισμού και επικοινωνίας με τον ΚΣΕ σε πραγματικό χρόνο, μέσω ασύρματης επικοινωνίας.

Επιπλέον, θα περιλαμβάνεται και η προμήθεια λοιπού μηχανογραφικού εξοπλισμού και λογισμικού για την ανάπτυξη του παραπάνω περιγραφόμενου συστήματος ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος των εγκαταστάσεων με γραφικά, ο έλεγχος των διαρροών, ο έλεγχος της ποιότητας του νερού και ο έλεγχος της κατανάλωσης ενέργειας των δικτύων και του εξοπλισμού.

Συνοπτική περιγραφή της προμήθειας:

Το έργο της προμήθειας αφορά την αναβάθμιση – εκσυγχρονισμό των Η/Μ εγκαταστάσεων, ήτοι των γεωτρήσεων, των προωθητικών συγκροτημάτων που διαθέτουν οι δεξαμενές ύδρευσης καθώς και των δεξαμενών ύδρευσης των κύριων εισόδων νερού των Κοινοτήτων του Δήμου Αργοστολίου, με την ανάπτυξη Δικτύου Τηλεμετρίας ώστε να εφαρµοσθεί ο Έλεγχος ∆ιαρροών, ο Τηλεέλεγχος-Τηλεχειρισµός και η αυτοµατοποίησή τους και η εγκατάσταση οργάνων µέτρησης παροχής και στάθµης στις εξόδους των δευτερευουσών δεξαμενών, όπου σε συνδυασμό µε τα μετρητικά όργανα των Τοπικών Σταθμών θα καταγράφεται το σύνολο του παραγόµενου και διατιθέμενου νερού στην κατανάλωση. Το έργο της προμήθειας περιλαμβάνει:

 1. Την αναβάθμιση των Η/Μ εγκαταστάσεων με την ανάπτυξη Δικτύου Τηλεμετρίας, ώστε να εφαρμοστεί ο Έλεγχος Διαρροών, ο Τηλεέλεγχος-Τηλεχειρισμός και η αυτοματοποίησή τους με την εγκατάσταση οργάνων μέτρησης παροχής και στάθμης στις εξόδους των δεξαμενών, όπου σε συνδυασμό µε τα μετρητικά όργανα των Τοπικών Σταθμών Ελέγχου θα καταγράφεται το σύνολο του παραγόμενου και διατιθέμενου νερού στην κατανάλωση. Σε αυτή την κατηγορία εγκαταστάσεων περιλαμβάνονται συνολικά τριάντα (30) εγκαταστάσεις οι οποίες κωδικοποιούνται µε τον χαρακτηρισμό ΤΣΕ (Τοπικός Σταθμός Ελέγχου).
 2. Την προμήθεια και εγκατάσταση τοπικών σταθμών ελέγχου και ρύθμισης πίεσης (ΤΣΕΡΠ) στις εισόδους των δευτερευουσών Ζωνών Ύδρευσης του δικτύου διαφόρων οικισμών του Δήμου Αργοστολίου όπου σε συνδυασμό με τα μετρητικά όργανα των τοπικών σταθμών θα καταγράφεται το σύνολο του παραγόμενου και διατιθέμενου νερού στην κατανάλωση καθώς και θα ρυθμίζεται η πίεση κατάντη του σταθμού βάσει της επιθυμητής πίεσης σε σχέση με την επικρατούσα πίεσης εντός του εσωτερικού δικτύου διανομής νερού. Η κατηγορία αυτών των εγκαταστάσεων κωδικοποιείται με τον χαρακτηρισμό ΤΣΕΡΠ (Τοπικός Σταθμός Ελέγχου και Ρύθμισης Πίεσης) που συνεργάζονται με τους αντίστοιχους ΤΣΕΠ (Τοπικός Σταθμός Ελέγχου Πίεσης). Συνολικά περιλαμβάνονται είκοσι (20) εγκαταστάσεις ΤΣΕΡΠ και είκοσι πέντε (25) εγκαταστάσεις ΤΣΕΠ εκ των οποίων η μία διαθέτει και παροχόμετρο (ΤΣΕΠ+Π).
 3. Την προμήθεια και εγκατάσταση σε επιλεγμένες βασικές ακραίες θέσεις του δικτύου του Δήμου θα τοποθετηθούν δεκατέσσερις (14) συνολικά σταθμοί μέτρησης υπολειμματικού χλωρίου που κωδικοποιούνται με τον χαρακτηρισμό ΤΣΥΧ (Τοπικός Σταθμός Υπολειμματικού Χλωρίου).
 4. Την προμήθεια και εγκατάσταση στον Δήμο ενός συστήματος επικοινωνιών για τη διαχείριση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης (Σ.Ε.Δ.Ε.Δ.Υ.) καθώς και η πιλοτική διασύνδεση 800 υφιστάμενων υδρομετρητών που διαθέτουν έξοδο παλμών για την παρακολούθηση του υδατικού ισοζυγίου λαμβάνοντας υπόψη σε πραγματικό χρόνο και την

 

κατανάλωση στις οικίες. Το σύστημα δεν περιλαμβάνει την προμήθεια των υδρομετρητών παρά μόνο την προ- εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού και λογισμικού για την ασύρματη μετάδοση και την καταγραφή των δεδομένων στον ΚΣΕ (με δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης).

 1. Την προμήθεια φορητού εξοπλισμού για τις ανάγκες εντοπισμού αφανών διαρροών που περιλαμβάνει φορητούς καταγραφείς θορύβου (noise loggers), φορητή συσκευή εντοπισμού διαρροής, φορητό ηλεκτρονικό ακουστικό ανιχνευτή διαρροών (Γαιόφωνο), φορητή ράβδο ακρόασης, φορητό σύστημα ακουστικής ανίχνευσης διαρροής σε γραμμή εξυπηρέτησης (service line) και συσκευή ανίχνευσης σιδηρομαγνητικών αντικειμένων.
 2. Την προμήθεια ενός φορητού οργάνου μέτρησης παροχής και ενός φορητού οργάνου μέτρησης και ανάλυσης ηλεκτρικής ενέργειας.
 3. Την προμήθεια και εγκατάσταση Κεντρικού Συστήματος Ελέγχου (ΚΣΕ) που στοχεύει στη συγκέντρωση όλων των στοιχείων από τις τοπικές εγκαταστάσεις και στη συνολική επεξεργασία τους με σκοπό την άμεση και σφαιρική παρουσίαση των ισοζυγίων νερού, την διαχείριση του συστήματος υπό καθεστώς λειψυδρίας, την ανάλυση δεδομένων για διαχείριση των αποθεμάτων, τη χάραξη στρατηγικής, την πρόγνωση της ζήτησης, την υποστήριξη αποφάσεων και κανόνων λειτουργίας των υδατικών πόρων. Επίσης η συνολική εποπτεία των Δικτύων θα είναι εφικτή και μέσω ενός Φορητού Σταθμού Ελέγχου και Προγραμματισμού (Σ.Ε.Π.), με βιομηχανικό υπολογιστή (ΦΣΕ) τύπου
 4. Τεκμηρίωση και τη 6-μηνη δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού προσφερόμενου συστήματος και την εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας

Συνολικά στο έργο της προμήθειας περιλαμβάνεται ο σχεδιασμός, οι έλεγχοι λειτουργικότητας του εξοπλισμού στο εργοστάσιο, οι απαιτούμενοι έλεγχοι από την υπηρεσία, η παράδοση στο χώρο εγκατάστασης της προµήθειας, η εκφόρτωση και αποθήκευση στο χώρο αυτό, οι μετακινήσεις και ανυψώσεις, το σύνολο των εργασιών εγκατάστασης και διασύνδεσης µε την υφιστάμενη εγκατάσταση σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, ο έλεγχος και η λειτουργία όλου του εξοπλισμού.

Η διάταξη του υδρευτικού δικτύου παρατίθεται στο Τεύχος των Σχεδίων.

 • ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Απαιτούμενες Εργασίες για την ολοκληρωμένη λειτουργία του συστήματος

Το προτεινόμενο σύστημα βελτίωσης, εκσυγχρονισμού και ελέγχου διαρροών των δικτύων ύδρευσης του Δήμου αποτελείται από:

 • Τοπικούς Σταθμούς (ΤΣ) που θα τοποθετηθούν σε θέσεις του εξωτερικού και εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου, απ’ όπου θα παρέχεται τοπικός έλεγχος, τηλεχειρισμός και αυτόνομος τοπικός αυτοματισμός.
 • Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ) απ’ όπου θα εκτελείται η παρακολούθηση του συνόλου του εγκατεστημένου συστήματος αυτοματοποίησης του δικτύου ύδρευσης και θα αποτελείται από:
  • Το απαραίτητο υλικά και λογισμικά για τη συγκέντρωση πληροφοριών, τηλεέλεγχο – τηλεχειρισμό και διαχείριση του συστήματος.
  • Διάταξη τροφοδοτικού για την εξασφάλιση αδιάλειπτης λειτουργίας.
  • Εξοπλισμό της αίθουσας ελέγχου (μιμικό διάγραμμα προβολής, εξοπλισμός για τη διαμόρφωση των θέσεων εργασίας κλπ.) όπως αναφέρεται λεπτομερώς παρακάτω.
  • Δίκτυα καλωδιώσεων και σωληνώσεων προστασίας τους για την σύνδεση με τους υφισταμένους πίνακες και όργανα και μεταξύ των διαφόρων μερών του συστήματος.

 

 

 • Δίκτυο επικοινωνιών για την τηλεπικοινωνία των ΤΣΕ με τον ΚΣΕ αποτελούμενο από το απαραίτητο υλικό και λογισμικό επικοινωνίας.

 

Το σύστημα τηλεμετρίας που θα εγκατασταθεί θα εκτελεί τις ακόλουθες λειτουργίες:

 1. Δεδομένα από τους Τοπικούς Σταθμούς (ΤΣ) θα τηλεμετρούνται σε 24ωρη βάση στον ΚΣΕ, χρησιμοποιώντας σύστημα τηλεπικοινωνίας μέσω ασύρματης ή ενσύρματης ζεύξης. Ο ΚΣΕ θα ειδοποιείται για συνθήκες χαμηλής ή υψηλής πίεσης, ασυνήθιστων παροχών, δυσλειτουργίες εξοπλισμού κλπ. με μηνύματα συναγερμού στις γραφικές οθόνες, στα μιμικά διαγράμματα και στους εκτυπωτές.
 2. Στην περίπτωση απώλειας της επικοινωνίας ανάμεσα στον ΚΣΕ και έναν σταθμό ελέγχου ή βλάβης, οι διαδικασίες αυτοματισμού θα εκτελούνται αυτόνομα σε κάθε σταθμό.
 3. Τα δεδομένα λειτουργίας των ΤΣ που θα συλλεχθούν από τον ΚΣΕ για τις ΔΕ του Δήμου, θα χτίσουν μια βάση δεδομένων και θα είναι διαθέσιμα στα προγράμματα εφαρμογής για επιπλέον επεξεργασία.
 4. Από τα κεντρικά σημεία ελέγχου (ΚΣΕ) οι χειριστές του συστήματος θα αναγνωρίζονται με ειδικούς κωδικούς και θα είναι σε θέση να πραγματοποιούν όλες τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν στο σύστημα, ενεργώντας μέσω μηχανημάτων, με χρονική αντίδραση λίγων δευτερολέπτων σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης.
 5. Πέραν αυτών των χαρακτηριστικών, οι υπεύθυνοι συντήρησης και υποστήριξης του δικτύου μπορούν να χρησιμοποιούν το λογισμικό Διαχείρισης Ενέργειας, συντήρησης και στατιστικής ανάλυσης, αξιοποιώντας τις δυνατότητες διαχείρισης των στοιχείων της σχεσιακής βάσης δεδομένων, των στατιστικών στοιχείων, γραφικών εκτυπώσεων, διαγραμμάτων και των πραγματικών χρόνων (real-time) δεδομένων των υπό έλεγχο εγκαταστάσεων.

Με την λειτουργία του ολοκληρωμένου συστήματος επιδιώκεται η επίτευξη των παρακάτω στόχων:

 • Όσον αφορά στις εγκαταστάσεις του συνολικού δικτύου:
 • την μείωση των λειτουργικών δαπανών (ορθολογικό προγραμματισμό λειτουργίας),
 • και των δαπανών συντήρησης προσωπικού, ενέργειας και μεταφορικών μέσων
 • Όσον αφορά στη βελτίωση λειτουργίας του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης:
 • επιδιώκεται η συνεχής εποπτεία και άμεση επέμβαση, η λήψη στατιστικών στοιχείων για βραχυχρόνιο και μακροχρόνιο σχεδιασμό και προγραμματισμό κλπ.
 • Η εφαρμογή των απαραίτητων προγραμμάτων και μεθόδων ελέγχου
 • Ο αποτελεσματικός διοικητικός έλεγχος.

Εργασίες/ υπηρεσίες που θα υλοποιηθούν

Η αρχική εγκατάσταση, που περιγράφεται στην παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή, περιλαμβάνει τις κάτωθι εργασίες/ υπηρεσίες όπως αυτές περιγράφονται στις προδιαγραφές που ακολουθούν στα επόμενα Κεφάλαια .

 • Λεπτομερής σχεδίαση του ολοκληρωμένου συστήματος
 • Προμήθεια και εγκατάσταση των τοπικών σταθμών ΤΣΕ, ΤΣΕΠ/ΤΣΕΠ+Π, ΤΣΕΡΠ και ΤΣΥΧ.
 • Παράδοση και εγκατάσταση του ηλεκτρονικού υλικού (υπολογιστές, εκτυπωτές, κλπ.) των ΚΣΕ, ΦΣΕ
 • Παράδοση και εγκατάσταση όλου του λογισμικού των σταθμών ελέγχου και διαχείρισης που περιλαμβάνει: α) Ολοκληρωμένο λογισμικό παρακολούθησης ελεγκτών εξωτερικού και εσωτερικού δικτύου ύδρευσης

β) Ολοκληρωμένο λογισμικό εντοπισμού ύπαρξης διαρροών και υπολογισμού αποδοτικότητας δικτύων ύδρευσης

γ)    Ολοκληρωμένο λογισμικό απεικόνισης και διαχείρισης ενέργειας

δ) Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης ύδρευσης αποχέτευσης για μητροπολιτικά δίκτυα ε) Ολοκληρωμένο λογισμικό σχεδιασμού και προσομοίωσης δικτύου

 • Ηλεκτρολογικές εργασίες για την παροχή ισχύος από τους υφιστάμενους πίνακες ισχύος προς τους πίνακες αυτοματισμού της παρούσης προμήθειας και καλωδίωση για όλα τα τμήματα του εξοπλισμού και των οργάνων (αν απαιτούνται).

 

 • Προμήθεια και εγκατάσταση του απαιτούμενου εξοπλισμού των τοπικών σταθμών, καθώς και των καλωδιώσεων για την σύνδεση μεταξύ των διαφόρων υπό προμήθεια υλικών οργάνων και εξοπλισμού.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση όσων οργάνων αναφέρονται στην συνέχεια (μετρητές παροχής, πίεσης, κλπ.).
 • Προμήθεια σταθμών μέτρησης υπολειμματικού χλωρίου που θα τοποθετηθούν στις ακραίες θέσεις του δικτύου.
 • Προμήθεια φορητού εξοπλισμού για τις ανάγκες εντοπισμού αφανών διαρροών που περιλαμβάνει φορητούς καταγραφείς θορύβου (noise loggers), φορητή συσκευή εντοπισμού διαρροής, φορητό ηλεκτρονικό ακουστικό ανιχνευτή διαρροών (Γαιόφωνο), φορητή ράβδο ακρόασης, φορητό σύστημα ακουστικής ανίχνευσης διαρροής σε γραμμή εξυπηρέτησης (service line) και συσκευή ανίχνευσης σιδηρομαγνητικών αντικειμένων.
 • Προμήθεια ενός φορητού οργάνου μέτρησης παροχής και ενός φορητού οργάνου μέτρησης και ανάλυσης ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού (ασύρματος μεταδότης δεδομένων, μονάδα gateway για την ασύρματη επικοινωνία, Φ/Β σύστημα, κλπ.) και κατάλληλων λογισμικών (network server, application server και λογισμικό διαχείρισης μετρήσεων).
 • Μη εκτεταμένες μετατροπές σε ηλεκτρικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις όπου απαιτείται για την πραγματοποίηση του έργου που αναφέρεται στην συνέχεια σε ένα ενιαίο ολοκληρωμένο σύνολο.
 • Υδραυλικές εργασίες και οποιεσδήποτε μετατροπές στο υδραυλικό δίκτυο προκειμένου να καταστεί δυνατή η εγκατάσταση και διασύνδεση με τις διατάξεις αυτοματισμού των οργάνων μέτρησης, συμπεριλαμβανομένου της διάνοιξης καναλιών και την τοποθέτηση υπόγειων σωλήνων για την όδευση των καλωδίων των οργάνων μέτρησης όπου απαιτείται.
 • Δοκιμές ολοκλήρωσης των εργασιών και παράδοσης του συστήματος
 • Παράδοση σχεδίων όλης της εγκατάστασης υπό την μορφή φακέλου και ηλεκτρονικά
 • Παράδοση εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης του συνόλου του εγκατεστημένου εξοπλισμού στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.
 • Παράδοση τεκμηρίωσης
 • Εκπαίδευση του τεχνικού προσωπικού της ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ. στις λειτουργίες, την υποστήριξη και τη συντήρηση του συστήματος
 • Το κόστος των ασύρματων επικοινωνιών των ασύρματων δικτύων GSM και LoRaWAN για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών – δοκιμαστική λειτουργία
 • 6-μηνη δοκιμαστική λειτουργία του συστήματος

Υλικά & Εργασίες που δεν συμπεριλαμβάνονται στην προμήθεια

 • Προμήθεια παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ΔΕΗ σε κάθε σταθμό που δεν έχει ήδη εγκατεστημένη τάση ΔΕΗ και αυτή απαιτείται.
 • Προμήθεια εξοπλισμού όπως αντλιών, χλωριωτών, και υλικών που δεν αναφέρονται ρητά στα τεύχη.
 • Προμήθεια καρτών SIM και το κόστος ασύρματων επικοινωνιών.
 • Προμήθεια οικιακών υδρομέτρων.
 • Υπηρεσίες ψηφιοποίησης του δικτύου για την ενημέρωσης του λογισμικού Γεωγραφικής Απεικόνισης Δικτύου Ύδρευσης.
 • Έργα σχετικά με την κατασκευή ή διαμόρφωση κτιριακών χώρων για τον ΚΣΕ.
 • Εργασίες και υλικά για την απομόνωση των ζωνών DMAs (ο Ανάδοχος, μετά τον διαχωρισμό των ζωνών που θα πραγματοποιηθεί από την Υπηρεσία, θα προχωρήσει στον έλεγχο υδραυλικής στεγανότητας (τεστ μηδενικής πίεσης για παρακολούθησης του ρυθμού πτώσης πίεσης) έτσι ώστε να διαπιστωθεί η επιτυχής απομόνωσή της.
 • Λήψη αδειών από υπηρεσίες Δήμου (π.χ. Πολεοδομία) για εγκατάσταση ερμαρίων και εργασίες στις θέσεις των τοπικών σταθμών (αν απαιτείται).

 

 • ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Δίκτυο Ύδρευσης

Σήμερα ο τρόπος επέμβασης και αντιμετώπισης των διαρροών και των λοιπών βλαβών του δικτύου είναι παθητικός, δηλαδή υπάρχουν συνεργεία ελέγχου διαρροών τα οποία επεμβαίνουν στο δίκτυο όταν αναφερθεί βλάβη ή εμφανής διαρροή, και στην περίπτωση που είναι αφανής η διαρροή η Υπηρεσία διαθέτει ελεγκτή αφανών διαρροών με Γαιόφωνο και ανιχνευτή μετάλλων όπου με την βοήθεια τους εντοπίζεται η Διαρροή τόσο στο Εξωτερικό όσο και Εσωτερικό Δίκτυο.

Στην ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ. σήμερα λειτουργεί ένα πολύ απλοποιημένο σύστημα ελέγχου του δικτύου ύδρευσης που βασίζεται σε συστήματα τοπικού ηλεκτρομηχανολογικού αυτοματισμού χωρίς ιδιαίτερες δυνατότητες τηλεποπτείας και καλύπτει μέρος του εξωτερικού Υδραγωγείου Ύδρευσης (αντλιοστάσια και δεξαμενές).

Η Δομή του υπό μελέτη δικτύου της ΔΕ Αργοστολίου αποτυπώνεται στα παρακάτω μονογραμμικά όπου φαίνονται ενδεικτικά και οι προτεινόμενοι Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου (ΤΣΕ) της μελέτης.

Καταναλώσεις – Υπολογισμός απωλειών

Οι απώλειες νερού στα δίκτυα ύδρευσης είναι σημαντικές και για τον λόγο αυτό αποτελούν τον μεγαλύτερο καταναλωτή σε αυτά. Η διαχείριση των δικτύων ύδρευσης στοχεύει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που σχετίζονται με τις απώλειες νερού και στην ουσιαστική μείωσή τους. Η ορθολογική διαχείριση των δικτύων ύδρευσης κρίνεται, κατά συνέπεια, αναγκαία.

Η ύπαρξη απωλειών νερού στο Δήμο Αργοστολίου σύμφωνα με τους τεχνικούς του Δήμου, οφείλεται σε τρεις κύριους παράγοντες:

 • τις αφανείς διαρροές του δικτύου λόγω παλαιότητας και πολλών θραύσεων αγωγών
 • τη λαθροληψία νερού και
 • τις λανθασμένες μετρήσεις των υφιστάμενων υδρομέτρων

Πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν ότι τα στοιχεία είναι σχετικά ακριβή σε σχέση με την καταγραφή του αντλούμενου/ τιμολογούμενου νερού, όπου αν και στο σύνολο σχεδόν των οικισμών η κατανάλωση υδρομετρείται ενώ η άντληση νερού δεν παροχομετρείται οπότε τα στοιχεία που αναφέρονται ακολούθως είναι κατ’ εκτίμηση.

Τα 3.800 υδρόμετρα που υφίστανται, και πρόκειται ενδεικτικά να τοποθετηθούν ασύρματοι μεταδότες δεδομένων, κατανέμονται ως εξής:

 • 200 υδρόμετρα στην πόλη Αργοστολίου
 • 600 υδρόμετρα στην περιοχή Λειβαθώ

Το τιμολογούμενο νερό του Δήμου κατανέμεται επίσης ως εξής (για 1 έτος):

 • 952m3 στην περιοχή Αργοστολίου
 • 867 m3 στην περιοχή Λειβαθώ και
 • 222 m3 στις λοιπές περιοχές

Συνολικά εκτιμώμενο αντλούμενο νερό για κάθε ΔΕ (για 1 έτος από γεωτρήσεις):

 • 400m3 στην περιοχή Αργοστολίου
 • 800 m3 στην περιοχή Λειβαθώ και
 • 700 m3 στις λοιπές περιοχές

Συνολικά λοιπόν έχουμε για το Δήμο Αργοστολίου:

 

 

 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ

 

 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (ΜΑΖΙ ΜΕ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΕΣ)  

 

ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΝΕΡΟ ΓΙΑ 1 ΕΤΟΣ (m3) ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΠΟ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 1 

ΕΤΟΣ (m3)

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 11.245  

 

15.000

6.234 697.952 1.122.400
ΛΕΙΒΑΘΩ 5.841 2.621 282.867 423.800
Λοιπές 4.815 1.986 234.222 360.700
ΣΥΝΟΛΟ 21.901 36.901 10.841 1.215.041 1.906.900

 

Το εκτιμώμενο καταναλωθέν νερό ισούται με 1.906.900,00 m3 (παροχές ενός έτους). Αφαιρώντας το τιμολογούμενο νερό όπως χρεώθηκε στα 10.841 υδρόμετρα (1.215.041 m3) και ατιμολόγητη ποσότητα & φαινόμενες απώλειες (~15% του συνόλου βάσει των ποσοστιαίων παραδοχών του υδατικού ισοζυγίου = 691.859 m3, πλέον των τουριστών) μπορεί να υπολογιστούν οι πραγματικές απώλειες του δικτύου ύδρευσης του Δήμου.

Η ειδική κατανάλωση νερού που εκφράζεται σαν το πηλίκο της παροχής εισόδου στη διάρκεια μιας μέρας και του εξυπηρετούμενου πληθυσμού, αποτελεί τον πλέον διαδεδομένο δείκτη απωλειών νερού. Διεθνώς αποδεκτή τιμή θεωρείται η ειδική κατανάλωση 200 lt / κάτοικο * ημέρα, ενώ τιμή μεγαλύτερη από αυτή δηλώνει προβλήματα υπομέτρησης και απωλειών λόγω διαρροών.

Συνολικά οφέλη εγκατάστασης συστήματος διαρροών

Οι ωφέλειες που θα έχει χωρίζονται σε άμεσες και έμμεσες. Αναλυτικότερα:

Α. Άμεση Ωφέλεια

Όπως έχει αναφερθεί και προηγούμενα κύριος σκοπός του συστήματος είναι η ορθολογική χρήση των υδάτινων πόρων και η σχετική μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας από τα δίκτυα Ύδρευσης. Οι ωφέλειες που θα προκύψουν όταν ολοκληρωθεί η προμήθεια θα προέλθει από:

 1. Τη σχετική αύξηση της απόδοσης του εξοπλισμού του δικτύου
 2. Από την μείωση της μετακίνησης προσωπικού
 3. Στη σχετική μείωση της προμήθειας χημικών (κυρίως χλώριο)
 4. Στη σχετική μείωση της απαιτούμενης συντήρησης/ επισκευής κινητήρων, προωθητικών συγκροτημάτων και εξοπλισμού δικτύων
 5. Καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών προς του πολίτες/ καταναλωτές.
 6. Αύξηση της απόδοσης εργασίας των υπαλλήλων της Υπηρεσίας.

Η παραπάνω εκτίμηση πρέπει να θεωρείται ρεαλιστική λαμβανομένου υπ’ όψιν:

 1. Την κατάσταση υδροδοτικών συστημάτων αντιστοίχων με της Κεφαλλονιάς στην Ελλάδα.
 2. Την κατανομή των υδρομέτρων στα Τοπικά Διαμερίσματα
 • Την παλαιότητα του δικτύου μεταφοράς και διανομής
 1. Το μεγάλο μήκος αγωγών του εσωτερικού υδραγωγείου
 2. Την αυξημένη ετήσια κατανάλωσης ενέργειας Β. Έμμεση Ωφέλεια

Αν και θα προκύψει σημαντική ωφέλεια από την λειτουργία του προτεινόμενου συστήματος (πιο σημαντική από την προηγούμενη κατηγορία όσον αφορά την συνολική ωφέλεια προς την Κοινωνία) εδώ δεν θα γίνει αποτίμηση των ωφελειών παρά μόνον αναφορά στα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους:

 1. Εξοικονόμηση νερού
 • Λειτουργία: Με την χρήση του ζητούμενου συστήματος οι χειριστές θα είναι σε θέση να γνωρίζουν κάθε στιγμή το υδατικό ισοζύγιο καθώς και τις συνθήκες λειτουργία του δικτύου. Επιπλέον παρακολουθούν τα κρίσιμα ποιοτικά χαρακτηριστικά του νερού και εξασφαλίζουν την καλή ποιότητα του νερού για τους πολίτες με εξάλειψη του κινδύνου κατανάλωσης επιβαρυμμένου μικροβιολογικά νερού.

 Έλεγχος Διαρροών: Το θέμα των διαρροών αποτελεί για την Κεφαλλονιά πρώτη προτεραιότητα και συνδέεται άμεσα με τη βιωσιμότητα της Υπηρεσίας, τη δημόσια εικόνα της και το επίπεδο των προσφερομένων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Η παρούσα μελέτη είναι πλήρως συμβατή με τα μέτρα που προτείνονται και περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Διαχείρισης της Λεκάνης Απορροής του Υδατικού Διαμερίσματος (GR45).

 1. Αποδεκτές συνθήκες

Ως διαρροή λογίζεται η φυσική – τεχνική διαρροή, δηλαδή η απώλεια νερού προς το περιβάλλον χωρίς να

 

ικανοποιεί ανθρώπινη ανάγκη.

Το ατιμολόγητο νερό είναι η διαφορά μεταξύ του παραγόμενου – προσφερόμενου νερού και του τιμολογούμενού στις παροχές των καταναλωτών.

Προφανώς, το τιμολογούμενο είναι μικρότερο λόγω των φυσικών διαρροών, της μη ύπαρξης υδρομέτρων, των παράνομων συνδέσεων, των υπερχειλίσεων των δεξαμενών, των εκπλύσεων του δικτύου, των πυροσβεστικών παροχών, αλλά και της ανακρίβειας των υδρομέτρων.

 1. Ισοζύγιο υδρομέτρων

Πρώτιστο μέλημα είναι ο προσδιορισμός του ισοζυγίου μεταξύ του παραγόμενου και του τιμολογούμενου νερού.

Απαιτείται η τοποθέτηση κεντρικών υδρομέτρων προκειμένου να προσδιορισθεί η ποσότητα του προσφερόμενου νερού. Κατάλληλες θέσεις τοποθέτησης αυτών αποτελούν, οι καταθλίψεις των γεωτρήσεων, οι είσοδοι – έξοδοι των δεξαμενών και κομβικά σημεία στου κύριους αγωγούς μεταφοράς. Τα υδρόμετρα θα καταγράφουν συνεχώς την παροχή νερού και έτσι θα δημιουργείται το «προφίλ» της προσφερόμενης παροχής. Αν και είναι δυσχερέστερη η διαδικασία για το προσδιορισμό του τιμολογούμενου νερού λόγω:

 • Της εποχιακής διακύμανσης και κατά συνέπεια της ανάγκης ετήσιου κύκλου
 • Της δυσχέρειας καταμέτρησης πολλών καταναλωτών
 • Της τοποθέτησης νέων παροχών και κατάργησης παλαιών
 • Της βλάβης πολλών υδρομέτρων (μηδενικές εγγραφές)
 • Της ανακρίβειας των υδρομέτρων

Η διαδικασία προσδιορισμού του τιμολογούμενου νερού, μέσω της στατιστικής επεξεργασίας του ιστορικού αρχείου καταμετρήσεων των υδρομέτρων με τη χρήση ικανού δείγματος μετά την πλήρη λειτουργία του νέου Συστήματος, είναι απόλυτα εφικτή.

 1. Ελάχιστη νυχτερινή παροχή

Η υδροληψία πόσιμου νερού είναι μια ανθρώπινη δραστηριότητα και συνεπώς «υπακούει» σε στατιστικούς κανόνες. Είναι προφανές ότι οι άνθρωποι καταναλώνουν περισσότερο την ημέρα, αφού κατά τη διάρκεια της νύχτας οι ανθρώπινες δραστηριότητες περιορίζονται σημαντικά. Έτσι, αξιολογώντας το 24ωρο προφίλ του προσφερόμενου νερού, μπορεί να προσδιορισθεί με ικανοποιητική ακρίβεια το ποσοστό εκείνο του προσφερόμενου νερού που δεν αντιστοιχεί σε ανθρώπινη χρήση αλλά σε διαρροές.

 1. Διαχείριση πιέσεων

Η ύπαρξη διαρροών είναι δεδομένη για ένα δίκτυο ύδρευσης. Το θέμα είναι η διατήρηση τους σε ανεκτό επίπεδο. Η έρευνα, ο εντοπισμός και η επισκευή των διαρροών είναι μεν προφανής, όμως είναι δυσχερέστατη και έχει υψηλό κόστος το οποίο συναρτάται με την εγγενή δυσκολία επισκευής, κατά προτεραιότητα, των μεγάλων διαρροών.

Η δόκιμη και σύγχρονη τάση αντιμετώπισης του προβλήματος είναι η κατά προτεραιότητα και όχι απλώς παράλληλα εφαρμογή προγράμματος διαχείρισης των πιέσεων για τον περιορισμό των απωλειών νερού για τη δεδομένη κατάσταση του δικτύου.

Αυτό επιτυγχάνεται με την εξάλειψη των άσκοπων υπερπιέσεων του δικτύου κυρίως κατά τις νυχτερινές ώρες οι οποίες αποτελούν τη κύρια αιτία των θραύσεων και των αφανών διαρροών.

Ειδικά στις τουριστικές περιοχές όπου το δίκτυο κατασκευάστηκε για τις πλέον δυσχερείς συνθήκες, το καλοκαίρι λειτουργεί ικανοποιητικά όμως τον χειμώνα, όταν η κατανάλωση είναι υποπολλαπλάσια, η πίεση του δικτύου είναι ιδιαίτερα αυξημένη επιβαρύνοντας ιδιαίτερα τους αγωγούς με αποτέλεσμα την πρόκληση θραύσεων ή την επίταση τυχών αφανών διαρροών.

 1. Ποιότητα Νερού

Στόχος είναι αφ’ ενός η καταγραφή των ποιοτικών χαρακτηριστικών και η εκτίμηση αποθεμάτων του υδατικού δυναμικού των σημείων υδροληψίας και αφετέρου η καταγραφή μετεωρολογικών δεδομένων των λεκανών υδροληψίας για την ρεαλιστική εκτίμηση της εξέλιξης των μελλοντικών αποθεμάτων νερού. Το σύστημα αυτό έχει τρεις συνιστώσες:

 

 • Τα όργανα συλλογής των δεδομένων (π.χ. υπολειμματικού χλωρίου, κλπ.) και τον τηλεμετρικό σταθμό ποιότητας νερού.
 • Την δυνατότητα μέτρησης μελλοντικά του «υδροφόρου ορίζοντα» σε κρίσιμες υδρολογικές λεκάνες γεωτρήσεων και την μέτρηση της «διείσδυσης» υφάλμυρου νερού κυρίως στα παραλιακά υδροδοτικά υποσυστήματα.
 • Την λήψη δεδομένων από τον τοπικό υφιστάμενο μετεωρολογικό σταθμό που διαθέτει η Υπηρεσία και που μετρά και καταγράφει ύψος βροχής, ταχύτητα ανέμου, διεύθυνση ανέμου, θερμοκρασία και υγρασία αέρα, ηλιακή ακτινοβολία και να κάνει υπολογισμούς ΕΤο (εξατμισοδιαπνοή).

Συμπέρασμα

Το μεγάλο κόστος απόκτησης του νερού και άντλησης του έως στις δεξαμενές, καθώς επίσης και το επαναλαμβανόμενο κόστος επισκευής διαρροών ή πρώιμης αντικατάστασης αγωγών οδηγεί σε σημαντικότατη αύξηση των λειτουργικών εξόδων κάθε Δήμου. Όταν λοιπόν υφίσταται ένα μεγάλο χρονικό διαρροών και δεδομένου ότι αυτό λειτουργεί αθροιστικά και αυξητικά, σύντομα η επιχείρηση καθίσταται μη βιώσιμη. Η πορεία αυτή είναι αναστρέψιμη μόνο με την εφαρμογή ενός ορθολογικού προγράμματος αντιμετώπισης των διαρροών.

Οι φαινόμενες διαρροές του δικτύου με την εφαρμογή του προτεινόμενου έργου ελέγχου διαρροών προβλέπεται να μειωθούν κατά:

 • 10% με έγκαιρο εντοπισμό προβληματικών αγωγών/επιρρεπών σε θραύση και δυσλειτουργιών υδρομέτρων μέσω συσχετισμού της κατανάλωσης ύδρευσης με αυτήν της αντίστοιχης περιόδου του ηλεκτρικού ρεύματος των καταναλωτών Ύδρευσης με χρέωση Παγίου

Επίσης μέσω του προτεινόμενου έργου προβλέπονται μειώσεις πραγματικών απωλειών ύδατος της τάξης:

 • 15% με εφαρμογή του συστήματος αυτοματισμού του δικτύου (ενεργός έλεγχος διαρροών) με έλεγχο της λειτουργίας των αντλιοστασίων και των δεξαμενών του δικτύου από απόσταση και ρύθμιση/ διαχείριση των πιέσεων του δικτύου όπου θεωρείται απαραίτητο.
 • 8% λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση της ταχύτητας ανταπόκρισης των συνεργείων του Δήμου με εφαρμογή του συστήματος εποπτείας του δικτύου (SCADA) σε ενδεχόμενη διαρροή (κυρίως αφανή).

Συγκεντρωτικά μετά την πλήρη εγκατάσταση του συστήματος ελέγχου διαρροών στα δίκτυα ύδρευσης των Δ.Ε. του Δήμου θα έχουμε μια μείωση της τάξης του 85% των  καταγεγραμμένων ως πραγματικές απώλειες.

Είναι λοιπόν υποχρεωτικός ο προσδιορισμός και η δρομολόγηση των απαραιτήτων βημάτων και ενεργειών που απαιτούνται για τον περιορισμό των απωλειών του νερού. Εάν οι ενέργειες αυτές δεν γίνουν έγκαιρα, τότε ο Δήμος, μεταφέρει αναγκαστικά το υπέρογκο αυτό κόστος στον πολίτη με υπέρμετρες αυξήσεις στην τιμολογιακή του πολιτική. Συνεπώς η έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των διαρροών αποτελεί και ζήτημα κοινωνικής ευαισθησίας. Ο Δήμος λειτουργεί πρωτίστως με βάση το συμφέρον του πολίτη και οφείλει να ενεργεί ανταποδοτικά.

Εκτός όμως από την άρση των οικονομικών επιβαρύνσεων, μία σωστά οργανωμένη πολιτική αντιμετώπισης των διαρροών εξασφαλίζει καλύτερη παροχή υπηρεσιών στους καταναλωτές. Εστιάζοντας δηλαδή στη βελτίωση των λειτουργικών παραμέτρων του δικτύου ύδρευσης, με σκοπό τη μείωση των διαρροών, εξασφαλίζουμε και την ικανοποίηση του καταναλωτή, με βελτίωση του επιπέδου των παρεχομένων υπηρεσιών.

Επιπλέον, με τη μείωση των διαρροών εξασφαλίζεται ελαχιστοποίηση των έργων για επιδιόρθωση ή αντικατάστασης του δικτύου. Μειώνονται δηλαδή οι καθημερινές οχλήσεις του πολίτη-καταναλωτή που προκαλούνται από την εκτέλεση έργων στην πόλη ή σε κεντρικές οδικές αρτηρίες.

Τα κόστη λειτουργίας των αντλιοστασίων τόσο ενεργειακά όσο και οικονομικά, μέσω του αυτοματισμού- ελέγχου από απόσταση (λειτουργία σε επαρκές όχι μέγιστο επίπεδο), μειώνονται σημαντικά, δίνοντας “ανάσα” τόσο στα οικονομικά βάρη του Δήμου όσο και στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Τελευταίο και κυριότερο όμως όλων είναι το περιβαλλοντικό κόστος των διαρροών το οποίο είναι ανυπολόγιστο. Η απώλεια πόσιμου ύδατος το οποίο τις περισσότερες φορές δεν επιστρέφει καν στον υδροφόρο ορίζοντα και δεν ακολουθεί τη φυσική οδό ανακύκλωσης και αναδημιουργίας, έχει ως αποτέλεσμα την υπεράντληση, την εξάντληση των φυσικών υδατικών πόρων, και τελικά την ερημοποίηση ολόκληρων περιοχών, με ότι αυτό συνεπάγεται για όλα τα έμβια όντα που εξαρτώνται από αυτά.