Με σημερινή του απόφαση το Υπουργείο Ναυτιλίας κάνει μία σημαντική αλλαγή ως προς την επιχορήγηση του Δήμου Σάμης για την αντικατάσταση των δικτύων της Δ.Κ.
Άσσου και των Δ.Ε. Πυλάρου και Σάμης, που υπέστησαν ζημιές από τα έντονα καιρικά
φαινόμενα της 17ης και 18ης Σεπτεμβρίου 2020

Σύμφωνα με τη νέα απόφαση:

«  Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η Δημοτική Επιχείρηση ‘Υδρευσης Αποχέτευσης
(Δ.Ε.Υ.Α.) Δήμου Κεφαλλονιάς (ΑΦΜ: 999414135), η οποία παρακαλείται να προβεί στις
απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση του έργου, το συντομότερο δυνατόν. Υπόλογος
διαχειριστής της πίστωσης είναι ο Δήμος Σάμης (ΑΦΜ: 996937715), ο οποίος παρακαλείται για την ενημέρωση της υπηρεσίας μας σχετικά με την απορρόφηση της πίστωσης »

Δείτε τη νέα σημερινή απόφαση του Υπουργείου Ναυτιλίας εδώ