Υπουργείο Υποδομών: Έβγαλε νέα απόφαση για τις αποζημιώσεις ΙΑΝΟΥ & για Κεφαλονιά-Ιθάκη που αφορούν χορήγηση στεγαστικής συνδρομής και επισκευές κτιρίων-Τι αλλάζει (απόφαση)

Υπουργείο Υποδομών: Έβγαλε νέα απόφαση για για τις αποζημιώσεις ΙΑΝΟΥ & για Κεφαλονιά-Ιθάκη που αφορούν χορήγηση στεγαστικής συνδρομής και επισκευές κτιρίων

Δείτε τη νέα απόφαση εδώ

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ

Σύμφωνα με την νέα απόφαση:

Συμπληρώνουμε την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./10331/Α325/7.10.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών & Μεταφορών με θέμα «Οριοθέτηση
περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες
και τον ανεμοστρόβιλο της 17ης έως και 19ης Σεπτεμβρίου 2020, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων
Κεφαλληνίας, Ζακύνθου, Ιθάκης και Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» (Β΄4432), προσθέτοντας μετά το
τέλος του 7ου εδαφίου της υποπαρ.6.1.β της παρ. 6.1 του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 6 «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚTΙΡΙΩΝ» τα εξής εδάφια:
«Ειδικότερα, για κτίρια με χρήση ξενοδοχείου και με εμβαδόν κλειστών χώρων άνω των 150 τ.μ. που
παρουσιάζουν βλάβες μόνο σε μη φέροντα στοιχεία:
α) χορηγείται Δ.Κ.Α. ύψους 16.200 € = 60% x 180 €/τ.μ. x 150 τ.μ. (ήτοι Δ.Κ.Α. που αντιστοιχεί στο ανώτατο όριο
της χορηγούμενης Σ.Σ. για εμβαδόν κτιρίου 150 τ.μ.) στην περίπτωση που η Σ.Σ. για την επισκευή μη
φερόντων στοιχείων για την συνολική επιφάνεια του κτηρίου, είναι μεγαλύτερη του ποσού των 27.000 €
=180 €/τ.μ. x 150 τ.μ.
β) χορηγείται Δ.Κ.Α. ίση με το 60% της Σ.Σ., στην περίπτωση που η Σ.Σ. για την επισκευή μη φερόντων στοιχείων
για την συνολική επιφάνεια του κτηρίου, είναι μικρότερη του ποσού των 27.000 € =180 €/τ.μ. x 150 τ.μ..».