Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΚΑΛΑΣ». Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι διακόσιες δέκα (210) ημέρες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

 ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ