Ξανά στα μπαράζ τα Φωκατα με νικη

Ξανά στα μπαραζ για Γ Έθνίκή γίά δεύτερη συνεχόμενη χρονιά
Φέτος με νεανική ομάδα ξεπεράσαμε κατά πολύ τους στόχους μας.
Όταν έγινε η ανανέωση στόχος μας ήταν να παραμείνουμε κατηγορία.
Όμως αυτά τα παιδιά μέ τόν πρόπόνήτή μάς έδειξαν με την προσπάθεια και δίνοντας την ψυχή τους σε κάθένα άγώνά ότι μπορούν να καταφέρουν πολλά!!!
Σύγχάρήτήρίά σε όλόύς
Μπράβο παιδια Το άξίζάτέ!!!!!