Με τη θέση σε ισχύ του ν. 4555/2019 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της

Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Πρόγραμμα Κλεισθένης I», καταργείται η διάκριση

κοινοτήτων σε δημοτικές και τοπικές και εισάγεται ως ενιαία δομή ενδοδημοτικής

αποκέντρωσης η Κοινότητα. Ειδικότερα, κοινότητες συνιστούν:

 Τα τοπικά διαμερίσματα που ορίζονται στο άρθρο 2 του Κώδικα Δήμων και

Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Α΄ 114),

ανεξαρτήτως του πληθυσμού τους.

 Οι δήμοι ή οι κοινότητες που καταργήθηκαν ύστερα από εθελούσια

συνένωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 410/1995 (Α΄ 231) ή

συνενώθηκαν με τον ν.3852/2010 (Α’ 83) και δεν αποτελούνται από τοπικά

διαμερίσματα.

 Τα τοπικά διαμερίσματα νησιών που έχουν πληθυσμό άνω των χιλίων

(1.000) κατοίκων.

 Οι πρώην κοινότητες ή τοπικά διαμερίσματα που εκτείνονται σε όλη την

περιφέρεια του νησιού και δεν αποτελούν δήμο, σύμφωνα με το άρθρο 1

του ν. 3852/2010, ανεξαρτήτως πληθυσμού.

 Τα δημοτικά διαμερίσματα στα οποία διαιρούνται οι δήμοι άνω των

100.000 κατοίκων.

 

Με την εγκύκλιο επιχειρείται να παρασχεθούν ενόψει της νέας

αυτοδιοικητικής περιόδου (1 Σεπτεμβρίου 2019 – 31 Δεκεμβρίου 2023), όλες οι

δυνατές διευκρινίσεις και πληροφορίες για θέματα που άπτονται της λειτουργίας των

κοινοτήτων.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Πηγή: www.aftodioikisi.gr