Αγαπητό kefalonia magazine

Αρχίζει στο Αργοστόλι η “εποχή των κοκοφοινίκων” καθώς από το πρωί στην οδό Ριζοσπαστών τα συνεργεία απομακρύνουν τους φοίνικες του ιστορικού “Φοινικόδρομου” μετά το “πράσινο φως” που έδωσε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κεφαλονιάς. Στην θέση τους θα τοποθετηθεί το νέο “σύμβολο” του Αργοστολίου, δηλαδή οι κοκοφοίνικες.

Για την ιστορία να αναφέρουμε, όπως έχει αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ ότι υπήρξε επιστολή της κατασκευαστικής εταιρείας στο έργο της Ριζοσπαστών που έλεγε:

Θέµα : Αντικατάσταση υπαρχόντων φοινίκων.
Εργο: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 21ης ΜΑΪΟΥ ΚΑΙ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΩΝ.
Σας γνωρίζουµε ότι όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες κατασκευής των παρτεριών και πλακοστρώσεων από γρανιτένιους
κυβόλιθους και πλάκες , στο έργο του θέµατος, σε περίπτωση που προτίθεστε να αντικαταστήσετε τους υπάρχοντες
κατεστραµµένους φοίνικες, οποιαδήποτε στιγµή χρειαστεί και για οποιαδήποτε λόγο (αρρώστιες ,ακόµη και τους λίγους
εναποµείναντες) θα καταστραφούν κατά την εκρίζωση πλέον των 20 m2 δαπέδων για κάθε φοίνικα.
Για την ζηµιά που θα προκληθεί δεν φέρουµε καµία ευθύνη και θα θέλαµε να σας τονίσουµε ότι το υλικό των
πλακοστρώσεων είναι εισαγωγής και ο χρόνος παράδοσης του από την προµηθεύτρια εταιρία είναι πλέον των τριών µηνών.
Παρακαλούµε για τις άµεσες ενέργειές σας και την ενηµέρωση µας προκειµένου να προχωρήσει το έργο.
Για την ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ.”

Ακολούθως θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής το µε αριθ. Πρωτ. 1771/24-01-2019 διαβιβαστικό έγγραφο της
Προϊσταµένης του Τµήµατος συντήρησης Πρασίνου της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου κ. Καλλιόπης –Σοφίας Ματαφιά
σύµφωνα µε το οποίο διαβιβάζει την µε αριθµ. πρωτ. 1622/23-01-2019 ΑΥΤΟΨΙΑ του Γεωπόνου ΠΕ του ∆ήµου µας κ.
Χριστόφορου Μιχελή για το εν λόγω θέµα η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:
ΘΕΜΑ: « ΑΥΤΟΨΙΑ ΣΤΗΝ Ο∆Ο ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΩΝ και 21ης ΜΑΙΟΥ»
Σχετ.: Το αριθµ.“1411/ 21-01-2019 έγγραφό του Γραφείου Αντιδηµάρχου Αργοστολίου”
Λαµβάνοντας υπόψη το ανωτέρω σχετικό, στις 22 Ιανουαρίου 2019 ηµέρα Τρίτη, διενεργήθηκε αυτοψία από τον
κάτωθι υπογεγραµµένο υπάλληλο του ∆ήµου Κεφαλλονιάς Μιχελή Χριστόφορο ΠΕ Γεωπόνων, στην οδό Ριζοσπαστών από
την πλατεία Βαλλιάνου έως την οδό Μοµφεράτου.
Η αυτοψία αφορά την εξέταση αιτήµατος για την αποµάκρυνση των κατεστραµένων φοινικοειδών από την οδό Ριζοσπαστών.
Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε η ύπαρξη τριάντα φοινικοειδών, όλα πλέον µε προβλήµατα απο εντοµολογική
προσβολή (κόκκινο σκαθάρι), από αυτά στα είκοσι ένα έχει εφαρµοστεί δενδροχειρουργική και, παρόλο που έχει παρέλθει
διάστηµα µεγαλύτερο των τεσσάρων µηνών δεν παρουσιάζουν σηµάδια βελτίωσης. Οι υπόλοιποι εννέα έχουν
προχωρηµένη και δύσκολα αναστρέψιµη προσβολή από κόκκινο σκαθάρι, µεγάλο ύψος, το οποίο σε συνδυασµό µε την
προχωρηµένη ηλικία τους, εγκυµονεί κίνδυνο για πτώση µέρους ή και ολόκληρων των δέντρων, δεδοµένου ότι υπάρχουν
βαθιές εγκολπώσεις σε τµήµατα του κορµού.
Γνωρίζουµε την συναισθηµατική αξία που έχουν για τους κατοίκους του Αργοστολιού, αλλά λαµβάνοντας σοβαρά υπόψη τις
επιπτώσεις ενδεχόµενης πτώσης τους, και τα προβλήµατα που δηµιουργούνται από τις διαδικασίες καταπολέµησης (που
µόνο να καθυστερήσουν µπορούν την εξέλιξη του προβλήµατος) προτείνουµε τη σταδιακή κοπή και αποµάκρυνση τους,
λαµβάνοντας όλα τα µέτρα που προβλέπονται. Το χρονικό σηµείο είναι σηµαντικό γιατί µετά την ολοκλήρωσή των εργασιών
ανάπλασης του τµήµατος της “Ριζοσπαστών” οποιαδήποτε εργασία αυτού του τύπου θα είναι σχεδόν απαγορευτική.
Η χρήση γερανοφόρων οχηµάτων κρίνεται απαραίτητη λόγω του µεγάλου ύψους των δένδρων.
Επιπλέον στην οδό 21ης Μαίου που γίνονται εργασίες φύονται επτά λιγούστρα, µία πικροδάφνη και ένας
βραχίτωνας. Τα δένδρα αυτά παρουσιάζουν σοβαρά µυκητολογικά προβλήµατα και ο βραχίτωνας φύεται σε σηµείο που
εµποδίζει την υπάρχουσα ράµπα. Προτείνεται τώρα που γίνονται οι εργασίες στην οδό να γίνει και η αντικατάσταση αυτών
των φυτών.
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Στην συνέχεια Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το µε αρίθµ. πρωτ. 11/31-01-2019 έγγραφο του Προέδρου της
∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου κ. Λούκα Νιφοράτου το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:
Θέµα: Κοπή δένδρων στην οδό Ριζοσπαστών και 21ης Μαΐου.
Μετά την παραλαβή της αυτοψίας αρ.πρωτ. 1622/22-01-2019 του ∆ήµου Κεφαλονιάς ∆.Ε Σάµης µε την οποία η αρµόδια
υπηρεσία προτείνει την σταδιακή κοπή και αποµάκρυνση των φοινίκων που βρίσκονται στην οδό Ριζοσπαστών για τους
λόγους που αναφέρονται στο έγγραφο όπως και την αντικατάσταση των δένδρων που φύονται στην οδό 21ης Μαΐου , σας κάνω γνωστό ότι είµαστε σύµφωνοι µε την πρόταση της αρµόδιας υπηρεσίας για την αποµάκρυνση των δένδρων και
προτείνουµε στην θέση τους να τοποθετηθούν πλατύφυλλοι φοίνικες που δεν προσβάλλονται από το σκαθάρι και
αναπτύσσονται σύντοµα.
Ο Πρόεδρος
Λούκας Νιφοράτος

Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση :
Ο Πρόεδρος προτείνει να γνωµοδοτήσουν και να εισηγηθούν πρόταση στο ∆ηµοτικό συµβούλιο σύµφωνα µε την
εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας , δηλαδή την σταδιακή αποµάκρυνση των φοινικοειδών από την οδό Ριζοσπαστών και
την αντικατάσταση των φυτών που φύονται στην οδό 21ης Μαΐου.
Την εισήγηση του Προέδρου ψηφίζουν: Κουρκουµέλης Ηλίας- Μοσχονάς Αλέξανδρος – Γάκης Μιχαήλ -Αποστολάτος
Γεράσιµος – Βανδώρος Παναγής.
3
και λαµβάνοντας υπόψη:
• του άρθρου 73 του Ν.3852 /2010,
• την µε αρίθµ. πρωτ. 1344/21-01-2019 αίτηση της κατασκευαστικής εταιρίας µε την επωνυµία ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΕ
• το µε αριθ. Πρωτ. 1771/24-01-2019 διαβιβαστικό έγγραφο της Προϊσταµένης του Τµήµατος συντήρησης Πρασίνου
• το µε αρίθµ. πρωτ. 11/31-01-2019 έγγραφο του Προέδρου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αργοστολίου
• την εισήγηση του Προέδρου :
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Γνωµοδοτεί θετικά ως προς την εισήγηση της αρµόδιας Υπηρεσίας και εισηγείται πρόταση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για
την σταδιακή αποµάκρυνση των φοινικοειδών που φύονται στην οδό Ριζοσπαστών και την αντικατάσταση των φυτών που
φύονται στην οδό 21ης Μαΐου στο Αργοστόλι.

Έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα…

Αργοστολιώτες, καλώς ήλθατε στην “εποχή των κοκοφοινίκων”!!!

Τα συμπεράσματα δικά σας…

Η φωτο είναι από το kefaloniapress.gr

Ο τοπικός αναλυτής

Προηγούμενο άρθροΑργοστόλι: Προχωρούν οι εργασίες στην παραλιακή οδό (pics)
Επόμενο άρθροΑναπάντητα ερωτήματα – Τι γίνεται με τα μηχανήματα του Δημοτικού Θεάτρου Ληξουρίου;