ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Πλ. Βαλλιάνου 28100, Αργοστόλι

          1. Πληρ: Βασιλείου Αναστασία

 

Αργοστόλι: 31/8/2018Αριθ. Πρωτ.: 23199

Προς:

« ΕΝΩΜΕΝΗ TΕΤΡΑΠΟΛΗ»

Υπόψη Δ.Σ κ. Βασίλη Γρ. Ρουχωτά

Θέμα: Απάντηση σε αίτημά σας

Σχετ: Το από 29.8.2018 ταυτάριθμο ηλεκτρονικό μήνυμά σας

Κύριε Ρουχωτά,

Σε απάντηση του από 29.08.2018 ηλεκτρονικού σας μηνύματος θέτουμε υπόψη σας τα κάτωθι :

Σύμφωνα με το άρθρο 67 του ν. 3852/2010 ορίζεται ότι «…1. Το δημοτικό συμβούλιο συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του προέδρου τουλάχιστον μία φορά το μήνα. 2. Ο πρόεδρος καλεί επίσης το συμβούλιο σε συνεδρίαση με γραπτή πρόσκληση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όποτε το ζητήσει ο δήμαρχος ή η οικονομική ή η επιτροπή ποιότητας ζωής ή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του συμβουλίου ή το σύνολο των συμβούλων της μειοψηφίας. Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις απαιτείται γραπτή αίτηση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν. Στις ίδιες περιπτώσεις δεν μπορεί να επανυποβληθεί αίτημα για το ίδιο θέμα, πριν παρέλθουν δύο (2) μήνες, αφότου εκδόθηκε απορριπτική απόφαση του συμβουλίου, εκτός εάν γίνεται επίκληση νεότερων στοιχείων.Αν κατά τον υπολογισμό του ενός τρίτου (1/3) προκύπτει δεκαδικός αριθμός, τότε ο αριθμός αυτός στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη μονάδα εφόσον πρόκειται για υποδιαίρεση μεγαλύτερη ή ίση του ημίσεως (0,5). Αν το συμβούλιο δεν προσκληθεί το αργότερο μέχρι την έκτη ημέρα από την υποβολή της αίτησης, συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση εκείνων που υπέβαλαν την αίτηση και αποφασίζει για τα θέματα, για τα οποία είχε ζητηθεί η σύγκληση του. 4.Η πρόσκληση δημοσιεύεται αυθημερόν στην ιστοσελίδα του δήμου. Η πρόσκληση επιδίδεται ή γνωστοποιείται στους συμβούλους τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση. 5. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από τη συζήτηση το συμβούλιο αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεμάτων. 7. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος, η εκτελεστική επιτροπή, καθώς και η Οικονομική Επιτροπή και η επιτροπή ποιότητας ζωής. Το δημοτικό συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίζει, μετά από σχετική πρόταση-εισήγηση του προέδρου ή του δημάρχου ή συμβούλου επικεφαλής δημοτικής παράταξης και χωρίς συζήτηση, με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι` αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Κατά προτεραιότητα και πάντα μετά τον δήμαρχο εκφράζουν τις απόψεις τους οι επικεφαλής των παρατάξεων, σύμφωνα με τη σειρά εκλογής…».

Περαιτέρω σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου όπως αυτός έχει ψηφιστεί με την με αριθμό 269/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και στο άρθρο 3 αυτού προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι «Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, στην οποία αναγράφονται ο τόπος, ο χρόνος της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Για την κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος συνεργάζεται με το Δήμαρχο και τα άλλα όργανα του Δήμου και τις υπηρεσίες αυτού. Στην ημερήσια διάταξη συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο Δήμαρχος, η Εκτελεστική Επιτροπή, η Οικονομική Επιτροπή και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, καθώς και όλα τα θέματα που προτείνει τουλάχιστον το 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του Συμβουλίου ή το σύνολο των συμβούλων της μειοψηφίας.».

Από τον συνδυασμό των ανωτέρω προκύπτει ότι οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ορίζονται σε τακτικές και κατεπείγουσες. Η διάκριση μεταξύ των δύο ανωτέρω μορφών έγκειται στους χρόνους γνωστοποίησης της πρόσκλησης προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και σε λοιπά διαδικαστικά ζητήματα (π.χ. αιτιολόγηση κατεπείγοντος). Περαιτέρω τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ανήκουν στην ευθύνη του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, ο οποίος συνεργάζεται για την σύνταξη αυτής με τις υπηρεσίες του Δήμου, τον Δήμαρχο και τα λοιπά όργανα αυτού.

Εν προκειμένω το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται σε τακτική συνεδρίαση του, ενώ τα θέματα της ημερήσιας διάταξης επιλέγονται από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κατόπιν συνεργασίας του με τις υπηρεσίες του Δήμου και τα όργανα αυτού. Στην εν λόγω τακτική συνεδρίαση υποχρεωτικά εντάχθηκε για συζήτηση και το θέμα που αιτήθηκε το 1/3 των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου ήτοι «αναστολή λειτουργίας λόγω φορολογικών παραβάσεων από ΑΑΔΕ άρθρο 13 Α.Ν 2523/1997 της δημοτικής παραλίας του ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΥ, συνέπειες, μέτρα» Για την εν λόγω δε συνεδρίαση έχουν τηρηθεί και οι προθεσμίες που τάσσει ο νόμος για την πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου στο άρθρο 67 παρ. 2.

Ως εκ τούτου θεωρούμε ότι η πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου και τα θέματα ημερήσιας διάταξης που επιλέχθηκαν να συζητηθούν κατά την προσεχή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι σύμφωνα με τον νόμο και ουδείς λόγος συντρέχει για την τροποποίηση της πρόσκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΣ-ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ

Προηγούμενο άρθροΔιονύσης Αραβαντινός: Η Δημοτική Αρχή είναι ανίκανη και επικίνδυνη
Επόμενο άρθροΜε επιτυχία το 3ο Θερινό Σχολείο Φυσικής – Αστρονομίας Κεφαλονιάς (pics+video)