“Ματ” Ρουχωτά στη Δημοτική Αρχή-Η οικονομική επιτροπή ακύρωσε δημοπρασία μετά από καταγγελία του τ. Δημάρχου!

Αγαπητό kefalonia magazine

Μία εντυπωσιακή νίκη απέναντι στη Δημοτική Αρχή Παρίση πέτυχε ο δημοτικός σύμβουλος Βασίλης Ρουχωτάς αφού η χθεσινή του καταγγελία για την δημοπρασία ακινήτων στο Ληξούρι ανάγκασε την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου να συνεδριάσει εκτάκτως και με εισήγηση της Αντιδημάρχου Οικονομικών Σοφίας Γαρμπή να ακυρώσει την δημοπρασία.

Διαβάστε πιο κάτω το πρακτικό της συνεδρίασης:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 30 ης (ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 11 η
Οκτωβρίου
2018 ∆ήµου Κεφαλλονιάς .
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 282 / 2018
ΘΕΜΑ: Έγκριση µαταίωσης της διαδικασίας δηµοπράτησης οι όροι της οποίας εγκρίθηκαν µε την
υπ` αριθ. 275/2018 απόφασή της Οικονοµικής Επιτροπής , προκειµένου αυτή να
επανεξετασθεί.
Στο Αργοστόλι σήµερα την 11 η
Οκτωβρίου του έτους 2018, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 14:30 το µεσηµέρι ,
συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου Ο ΚΕΦΑΛΟΣ η Οικονοµική
Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ 27641/ 11-10-2018 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της , η
οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄
87).
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου ότι σε σύνολο
εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα πέντε (5) και ονοµαστικά:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γαρµπή Σοφία ∆ηµητράτος Γεράσιµος
2. Μινέτος ∆ιονύσιος (αναπληρωµατικό Μέλος) Γκισγκίνης Νικόλαος
3. Παπαναστασάτος Γεράσιµος Μιχαλάτος Θεόφιλος
4. Ανουσάκης Νικόλαος Κουρκουµέλης Ηλίας
5. Παπαδάτος Νικόλαος Kωνσταντάκης Άγγελος

Η Πρόεδρος , κ. Σοφία Γαρµπή , κηρύσσοντας της συνεδρίασης αναφέρει τα παρακάτω :
Με την µε αριθµό πρωτ 27641/ 11-10-2018 έγγραφη πρόσκληση καλεστήκατε για την διενέργεια
Κατεπειγουσας συνεδρίασης µε µοναδικό θέµα: «Ακύρωση της διαδικασία δηµοπράτησης οι όροι της οποίας
εγκρίθηκαν µε την υπ` αριθ. 275/2018 απόφασή της Οικονοµικής Επιτροπής , προκειµένου αυτή να
επανεξετασθεί.» (Η συνεδρίαση ορίζεται ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ διότι η ∆ηµοπράτηση εκµίσθωσης των δύο ισογείων
καταστηµάτων στο κτίριο Β (δηµοτικό ακίνητο ) της ∆ηµοτικής Αγοράς Ληξουρίου έχει οριστεί για τις 12/10/2018)
Ζητείται ο ορισµός της συνεδρίασης ως κατεπείγουσας. Αφου όλα τα Μέλη (Γαρµπή Σοφία -Μινέτος ∆ιονύσιοςΠαπαναστασάτος
Γεράσιµος-Παπαδάτος ) ψηφίζουν ΟΜΟΦΩΝΑ για το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ της συνεδρίασης
η Πρόεδρος συνεχίζοντας την συνεδρίαση και εισηγούµενη το εν λόγω θέµα αναφέρει εξής:
Με εισήγηση του Προϊσταµένου της ∆ιεύθυνσης των Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Παυλάτου Γεράσιµου και µετά
από προφορική συνεννόηση και µε την Προϊσταµένη της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου κ. Χριστοφοράτου Νίκη(
η οποία βρίσκεται στην Αθήνα ) αλλά και µε αφορµή σχετικό δηµοσίευµα της παράταξης « Ενωµένης
Τετράπολις» για την διαδικασία της εκµίσθωσης δύο ισόγειων καταστηµάτων επιφάνειας 52,50 τ.µ.
έκαστο που βρίσκονται στο κτίριο Β΄ της ∆ηµοτικής Αγοράς Ληξουρίου και επειδή ως εκ των
παραπάνω έχει προκύψει νοµική αµφισβήτηση και νοµικός προβληµατισµός για το ποιο είναι το
αρµόδιο όργανο για να κρίνει το θέµα της επανάληψης του διαγωνισµού, κρίνεται αναγκαίο η ανωτέρω
νοµική διχογνωµία να επιλυθεί µε γνωµοδότηση της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου , οπότε
προτείνεται η µαταίωση του ∆ιαγωνισµού µέχρι να επιλυθεί η κρίσιµη αυτή νοµική αµφισβήτηση από
την Νοµική Υπηρεσία του ∆ήµου Κεφαλονιάς.
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά τις ερωτήσεις – απαντήσεις και τις τοποθετήσεις των Συµβούλων όπως αναλυτικά
περιγράφονται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά :
Την εισήγηση ως έχει ψηφίζουν: Γαρµπή Σοφία -Μινέτος ∆ιονύσιος-Παπαναστασάτος Γεράσιµος-Παπαδάτος
Νικόλαος και Ανουσάκης Νικόλαος.

την παραπάνω εισήγηση της Προέδρου.:
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει την µαταίωση της διενέργειας φανερής και προφορικής πλειοδοτικής δηµοπρασίας για την εκµίσθωση
των δύο ισογείων καταστηµάτων στο κτίριο Β (δηµοτικό ακίνητο ) της ∆ηµοτικής Αγοράς Ληξουρίου που έχει
οριστεί για τις 12/10/2018 .
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ.
Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Πιστό Αντίγραφο
Η Πρόεδρος

Σοφία Γαρµπή
Α/∆ήµαρχος Οικονοµικών.

Ο τοπικός αναλυτής