Βασίλης Ρουχωτάς: Προσφυγή κατά της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου για την διάσπαση του Δήμου Κεφαλονιάς

ΠΡΟΣ : Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας  Ιονίων Νήσων

ΘΕΜΑ : Ειδική διοικητική προσφυγή

Σύμφωνα με τον Ν.3852/2010 αρθρ.227 παρ. 1α, προσφεύγω ενώπιον σας κατά της  νομιμότητας της απόφασης υπ αριθμ. 314/2018 της 21ης συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Κεφαλλονιάς στις 26/10/2018 όπως συντάχθηκε και υπογράφεται μόνο από τον πρόεδρο του Δημοτικού συμβουλίου επειδή έχω έννομο συμφέρον ως δημοτικός σύμβουλος και δημότης του Δήμου Κεφαλλονιάς για τους ακόλουθους λόγους:
Το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Κεφαλλονιάς συνήλθε σε συνεδρίαση την 26η Οκτωβρίου με μοναδικό θέμα συζήτησης  την
“Λήψη απόφασης σχετικά με την φημολογούμενη διάσπαση ή μη του Δήμου Κεφαλλονιάς”
Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης, κατά παράβαση του νόμου 3463/2006 άρθρο 96 παρ.4 και του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού συμβουλίου άρθρο 7 παρ. 7,  δεν τέθηκε από τον πρόεδρο σε ψηφοφορία το θέμα της ημερήσιας διάταξης, δηλαδή πόσοι από τους δημοτικούς συμβούλους ψηφίζουν υπέρ της διάσπασης του δήμου και πόσοι κατά της διάσπασης, παρά το γεγονός ότι αυτό ζητήθηκε  από δημοτικούς συμβούλους.
Ο Πρόεδρος παραβιάζοντας την κείμενη νομοθεσία  έθεσε  σε ψηφοφορία τελείως διαφορετικό θέμα από αυτό της ημερήσιας διάταξης και συγκεκριμένα τον αριθμό των δήμων που θα έπρεπε να δημιουργηθούν στην Κεφαλλονιά σύμφωνα με τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων.
Έτσι λοιπόν κατεγράφη στα πρακτικά ως απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ότι:

• 15 δημοτικοί σύμβουλοι  υπέρ της διάσπασης του δήμου Κεφαλλονιάς και την δημιουργία τεσσάρων δήμων
• 3 δημοτικοί σύμβουλοι  υπέρ της διάσπασης του Δήμου Κεφαλλονιάς και την δημιουργία τριών δήμων
• 2 υπέρ της διάσπασης του Δήμου Κεφαλλονιάς και την δημιουργία 5 Δήμων.
• 1 δημοτικός σύμβουλος  την πρόταση του και
• 16 δημοτικοί σύμβουλοι υπέρ της μη διάσπασης του Δήμου Κεφαλλονιάς
Ενώ το πραγματικό αποτέλεσμα σύμφωνα με το θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι:
• 20 δημοτικοί σύμβουλοι εψήφισαν για την διάσπαση του Δήμου Κεφαλλονιάς.
• 15 δημοτικοί σύμβουλοι ψήφισαν υπέρ της διατήρησης ενός ενιαίου δήμου στην Κεφαλλονιά
• 1 ένας δημοτικός σύμβουλος εψήφισε την πρόταση του
και επομένως η πλειοψηφία των παρόντων δημοτικών συμβούλων εψήφισε υπερ της διάσπασης  του Δήμου Κεφαλλονιάς, οπότε και αυτή είναι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Επομένως η υπ αριθμ. 314/2018 της 21ης συνεδρίασης 26/10/2018 του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Κεφαλλονιάς όπως την εξέδωσε ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου και στην οποία αναφέρεται αυτολεξεί
” Το Συμβούλιο μετά τα παραπάνω
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
(θετικοί ψήφοι 16)
Γνωμοδοτεί υπέρ της διατήρησης του ενός ενιαίου Δήμου στο νησί της
Κεφαλλονιάς”
δεν είναι νόμιμη διότι διαστρεβλώνει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
Επίσης επειδή σύμφωνα με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων άρθρο 96  παραγ. 4 καί τον εν ισχύει κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού συμβουλίου “Το συμβούλιο λαμβάνει τις  αποφάσεις του με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων” η ως άνω 314/2018 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου είναι
ΠΡΟΔΗΛΩΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗ
αφού  οι ψηφίσαντες δημοτικοί σύμβουλοι είναι 36 (τριάντα έξη) και  η λήψη νόμιμης απόφασης απαιτεί την σύμφωνη γνώμη 18 συμβούλων.
Αντίθετα η ορθή απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με βάση το θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι 20 ψήφοι υπέρ της διάσπασης, 15 ψήφοι υπέρ της μη διάσπασης και 1 ψήφος υπέρ της πρότασης που κατετέθη.
Μετά τα παραπάνω σας καλώ να προβείτε στον έλεγχο της νομιμότητας της απόφασης 314/2018 και να εκδώσετε την σύμφωνα με το νόμο απόφαση χωρίς να προσφύγετε στην τακτική της τεκμαιρόμενης νομιμότητας όπως έχετε πράξει κατ’επανάληψη μέχρι τώρα.

Ληξούρι 10 Νοεμβρίου 2018 
Ο προσφεύγων δημοτικός σύμβουλος 
Βασίλης Γρ. Ρουχωτάς