Στο Αργοστόλι σήµερα την 11 η
∆εκεµβρίου του έτους 2018, ηµέρα Τρίτη και ώρα
13:00 το µεσηµέρι , συνήλθε σε συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου Ο
ΚΕΦΑΛΟΣ η Οικονοµική Επιτροπή , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ 34023/ 7-12-2018
έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα ,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 ,δεδοµένου
ότι σε σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα έξι (6) και ονοµαστικά: (Διαβάστε στο κάτωθι link τη συνέχεια)

ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Προηγούμενο άρθροΔήμος: Τα τέλη κοιμητηρίων που καλείται να ψηφίσει το Δημοτικό Συμβούλιο
Επόμενο άρθροΔ. Βερτζάγιας (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΑΝΕΖ): Το πλοίο (ΖΑΚΥΝΘΟΣ Ι) πρέπει να επιστρέψει σε πλήρη λειτουργία στο λιμάνι της Ζακύνθου